Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

‹ към всички тестове

PAI Plus Въпросник за клинична оценка на личността

Дата на публикуване:
03.02.2022
Издател на оригиналния тест:
Фондация "Хестия", Прометрикс ООД
Целева група:
над 18
Администрация:
Индивидуална, попълване на хартиена бланка или онлайн попълване.
Езици:
bg
Норми:
Допълнителна информация

PAI Plus е инструмент за детайлна оценка на психопатологията при лица на възраст над 18 години. Той е обективен тест за оценка на психопатологични синдроми при възрастни, който дава информация, полезна за формулирането на клинична диагноза, планиране на терапия и скрининг за психопатологични отклонения. Тестът може да се използва за оценка на лица със затруднения в четенето. Ръководството за работа с теста дава обширна информация за администрацията на теста и стратегиите при интерпретиране на клиничните данни. Резултатите от PAI Plus се интерпретират въз основа на DSM-5, а специално за българската версия е налично допълнение, съгласно предстоящите промени в МКБ-11.

Тестът съдържа 344 айтема.

 

Резултатите от теста са разделени в 22 скали и 5 допълнителни индекса:

Валидностни скали

Клинични скали

Скали за терапевтичен риск

Междуличностни скали

Допълнителни индекси и Алтернативен модел на личностови разстройства по DSM-5

Приложение:

PAI Plus е приложим при лица над 18 години с постигнато ниво на четене с разбиране на български език от 4 клас. Може да се използва както в психиатрични и други отделения, така и в психотерапевтична среда. Той може да се прилага и с различна цел – клинична, изследователска, консултативна.  Може да бъде полезен инструмент в професионалното портфолио на специалистите, приложим:

- При диагностика на психопатология.

- При скрининг при съмнения за психопатологични отклонения.

- При планиране на терапия.

- При съдебно-психиатрични и съдебно-психологични експертизи.

- При подбор на високорискови професии.

Методиката се използва в работата на:

  • Психолози,
  • Клинични психолози,
  • Психотерапевти,
  • Невропсихолози,
  • Психиатри.

 

Методиката е приложима в клиничната и консултативната практика, като попълването на въросника може да се осъществи на хартия или онлайн.

Необходимо е специалистите да са преминали сертификационно обучение за работа с теста.