02/ 43 73 185

Общи условия

за ползване на услугата

 

„Администриране и обработка на тестове в платформата WWW.ASSESSIA.COM”

 

 

Общите Условия за ползване на услугата Администриране и обработка на тестове в платформата WWW.ASSESSIA.COM (наричани по-нататък „Общи условия”) уреждат взаимоотношенията между ОС България ООД (наричано по-нататък „Доставчик”) и Клиента или надлежно упълномощен от него потребител (общо наричани по-нататък „Клиент”) във връзка с използването на услугата Администриране и обработка на тестове (общо наричана по-нататък „Услугата”) в платформата WWW.ASSESSIA.COM (наричана по-нататък „Платформата”) и обвързват Клиента от момента на регистрирането му като потребител на Услугата.

 

I. Предмет и обхват на услугите

                1. Посредством Администриране и обработка на тестове, Доставчикът предоставя на Клиента дистанционен достъп до Платформата, за извършването на следните операции: въвеждане на данни за изследвани лица с тестовете от Платформата, администриране на тестове, въвеждане на данни от проведени тестове, оценка на резултати от тестовете, копиране на резултати от изследвания, генериране на доклади от изследванията.

 

При работа с Платформата Клиентът има възможност да генерира платени и безплатни доклади. Клиентът може да генерира платени доклади от изследванията само, ако разполага с необходимите средства по сметката в платформата. Въвеждането на данни, преглеждането на съществуващи доклади и генерирането на безплатни доклади не е обвързано с наличието на средства по сметката.

                 

                II. Активиране на услугата

                1. Услугата може да се използва единствено от специалисти, сертифицирани да работят с някой от тестовете, включени в Платформата, както и закупили съответния комплект тест.

                2. Регистрацията за ползване на услугата може да се извърши чрез попълване на регистрационната форма на Платформата онлайн. Заявката трябва да е надлежно подписана от Клиента или упълномощено от него лице (с изрично нотариално заверено пълномощно).

                3. При регистрацията на Клиента в регистрационната форма за ползване на услугата трябва да се попълни следната задължителна информация: e-mail за връзка, парола за достъп до системата (паролата е по избор на Клиента) име и фамилия, професия, наименование на организация/фирмата, която представлява и/или в която работи, телефон за връзка, държава и населено място. Клиентът може да попълни и следните незадължителни полета: факс, област, пощенски код и адрес.

                4. Доставчикът активира услугата в срок от 3 работни дни след попълването на регистрационната форма, в случай че Клиентът отговаря на условията, посочени чл. 1 от настоящия раздел.

                5. Клиентът и/или регистрираните от него Потребители са длъжни да ползват Услугата при стриктно спазване на условията на подписания Договор за закупуване на тест и настоящите Общи условия.

                6. Клиентът се задължава да запознае упълномощените от него Потребители с условията на подписания Договор за предоставяне на услугата, настоящите Общи условия. Потребителите следва да попълнят и подпишат Декларация, че са запознати, приемат и стриктно ще спазват разпоредбите на тези документи.

                7. Клиентът и/или упълномощените от него Потребители се задължават да информират незабавно Доставчика за всякакви промени в правния статус, представителната си власт и правомощията и данните на лицата, упълномощени да имат достъп до ползването на Платформата и да извършват операции, както и за всички останали събития, касаещи нормалното използване на услугата. Доставчикът не носи отговорност за извършени обработки на тестове, изпратени от Потребител, чийто права и/или правомощия са били променени и Доставчика не е бил надлежно информирана за това.

     

    III. Идентификация. Права за достъп

                1. Електронното идентифициране при използването на Услугата, се осигурява чрез едновременното въвеждане на персонално потребителско име и парола за достъп.

                2. Всеки Потребител следва при първи вход в системата за Администриране и обработка на тестове да промени паролата си и да не я разгласява на трети лица.

                3. Всеки Потребител носи лична отговорност за опазване и съхраняване на сигурно място на потребителското име и паролата за достъп.

                 

    IV. Ползване на Услугата. Права и задължения.

                1. Потребителят има достъп до услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, освен в случаите на проблем, породен от независещи от Доставчика причини или на технически причини или неизправност, които са извън контрола на Доставчика или извънредни обстоятелства, като стихийни природни бедствия, общонационални стачки и други подобни форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия и Договора за предоставяне на услугата

                2. Данните, получени от Доставчика по електронен път, имат силата на валидни и обвързващи писмени волеизявления на Клиента. Отговорността данните да не са изпратени от Клиента и/или упълномощен от него Потребител, да не съответстват на истинската му воля или да са непълни, грешни и/или неверни се носи изцяло от Клиента, като Доставчикът не отговаря за настъпилите от това вреди или пропуснати ползи.

                3. При изпълнение на администрирането и обработката на резултатите на Клиента, Доставчикът не следи за законосъобразността на действията на Клиента и/или упълномощен от него Потребител, освен ако не е предвидено друго в действащото българско законодателство.

                4. Клиентът има пълен контрол върху данните на изследваните от него лица. Изтриването на запис или негов клиент или група клиенти прави невъзможно възстановяването им. За подобни действия Доставчикът не носи отговорност.

 

                 

    V. Блокиране правото за достъп. Уведомления.

                1. Клиентът по всяко време може да депозира при ДОСТАВЧИКА писмено искане за блокиране на правото за достъп до Услугата, без да е необходимо да посочва определена причина.

                2. ДОСТАВЧИКЪТ блокира достъпа на Клиента до Услугата при:

        (а) получаване на писмено уведомление от Клиента за:

(i) разгласяване на потребителското име или парола,

(ii) подозрения, че потребителското име и паролата са станали достояние на неоправомощено лице;

(iii) съмнение за неоторизан достъп до потребителското име и парола, както и във всеки друг случай на неправомерно използване на потребителското име и парола.

(б) при получаване на изрично писмено искане на КЛИЕНТА и/или Упълномощения Потребител за блокиране, по всяко време без да е необходимо да се посочва определена причина.

 

Писменото уведомление или искане за блокиране трябва да се депозира в офиса на Доставчика, или да се изпрати на и-мейл адрес office@osbulgaria.com.

                3. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на Услугата, ако след направено невярно писмено уведомление по б.”а” по-горе, е предприел необходимите мерки в защита на Клиента.

                4. Доставчикът не носи отговорност за вредите, причинени от ползването на услугата в случай, че добросъвестно е действал по изпълнение на Услугата преди да бъде писмено уведомен от него за унищожаване, изгубване, противозаконно отнемане, подправяне или използване по неправомерен начин на потребителско име и парола, което е довело до неправомерно използване на Услугата.

                5. Доставчикът блокира достъпа на клиента до услугата при нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права, а именно когато Клиентът:

  • Копира по какъвто и да е начин съдържанието на Платформата;
  • Разпространява копирано съдържание на Платформата;
  • Предава съдържанието на Платформата по какъвто и да е начин;
  • Превежда цялата и/или части от Платформата;
  • Модифицира и/или преработва Платформата.

Горното не изчерпва нарушенията на ЗАПСП, които може да са основание за блокиране на достъпа до платформата.

                 

    VI. Поддръжка на услугата

                1. Клиентът трябва да осигури условия ползването на услугата да се извършва само от оправомощени за това лица. Доставчикът не носи отговорност при узнаване от трети лица на потребителско име и парола и последващото им неправомерно използване, както и не отговаря за неправомерните действия на трети лица, с които те са увредили Клиента чрез използване на Услугата.

                2. Клиентът и/или потребителят няма право да копира и/или променя софтуерния продукт или части от него, да го модифицира по какъвто и да е начин и да се опитва да елиминира защитата му.

                3. В случай на забравени парола и/или потребителско име, както и в случай на съмнение за неоторизиран достъп до паролата, Клиентът може писмено да изиска от Доставчика възстановяване на забравено потребителското име и нова парола.

                 

                 

                VII. Прекратяване на ползването на услугата

                1. Ползването на Услугата може да бъде прекратено по всяко време по взаимно съгласие между страните или едностранно от всяка една страна след отправено едномесечно писмено предизвестие до другата страна, при условие, че няма неуредени задължения на Клиента към Доставчика.

                2. Доставчикът може да прекрати ползването на услугата едностранно в следните случаи: (а) Клиентът закрие сметката си в Платформата; (б) Клиентът системно нарушава задълженията си по настоящите Общи условия и Договора за предоставяне на услугата; (в) Клиентът е подал молба за откриване на производство по несъстоятелност или срещу Клиента с решение на компетентния съд е открито производство за обявяване в несъстоятелност; или (г) прекратяване и ликвидация на Клиента-юридическо лице, респективно смърт на Клиента-физическо лице.

                 

                VIII. Други условия

                1. Ползването на Услугата е съгласно ценоразпис, неотменна част от договора. При промени в ценовата политика и добавяне на нови функционалности на услугата Клиентът ще бъде уведомен чрез съобщение на интернет страницата на Доставчика, поставяне на информация на видно място в Платформата или чрез съобщение до имейл адреса на Клиента.

                2. Общите Условия за ползване на услугата обвързват Клиента до окончателното уреждане на задълженията на страните една към друга и са неразделна част към Договор за закупуване на тест.

                3. За въпроси, неуредени с настоящите Общи Условия, се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

                4. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи Условия, като своевременно уведоми Клиента за направените промени като постави съобщение на интернет страницата си или уведоми Клиента на посочен и-мейл адрес за връзка.

              5. Всички спорове между страните се разрешават чрез постигане на взаимно съгласие, а в случай че такова не бъде постигнато, ще бъдат разрешавани от компетентния българския съд.