Job Fit
–Quest–

Код: Maria Example_
Assessment Team
17.04.2018
Maria Example_
HR
2018-04-17
Maria Example_

Какво е Job Fit Quest?

Job Fit Quest e инструмент, който оценява основните личностни характеристики, определящи мотивацията и поведението на хората в работата. Използва се за:

 • подбор на кандидати за работа;
 • идентифициране и развитие на таланти;
 • определяне на нуждите от обучение и развитие;
 • изграждане на екипи.

Въпросникът може да се прилага в комбинация с други тестове, интервю и/или център за оценка/развитие.
Докладът с резултати от изследването е структуриран в три основни секции:

 • Валидност – резултатът отразява степента на валидност на отговорите на дадения човек и нагласата му към процеса на оценяване.
 • Job Fit профил – в тази секция са представени резултати по 11 основни личностни фактора, които съставят работния профил на дадения човек.
 • Job Fit индекси – отразяват степента на съответствие на дадения личностен профил с 5 основни професионални роли.

Как са представени резултатите?

Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група.
Job Fit Quest е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, съставена от хора, работещи в различни сектори, като нормите са диференцирани по пол, възраст и образование. Резултатите са класифицирани в три големи групи:

 • Ниски (от 1.00 до 3.49 точки), съответстващи на приблизително 16% от нормативната група с най-ниски оценки по съответната скала.
 • Умерени (от 3.50 до 7.49 точки), съответстващи на приблизително 68% от нормативната група с оценки в границите на средната норма.
 • Високи (от 7.50 до 10.00 точки), съответстващи на приблизително 16% от индивидите в референтната група с най-високо ниво на съответната личностна черта.

Важно:  Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

2018-04-17
Maria Example_

Валидност

Резултатите, представени в доклада, се базират на отговорите на изследваното лице и отразяват както неговата личност в работен аспект, така и специфичната му нагласа към процеса на тестиране.

Тъй като Job Fit Quest е самооценъчен въпросник, преди да се интерпретират резултатите е необходимо да се прочете внимателно информацията в секция „Валидност“.

В личностно-значими оценявания някои хора се стремят да се представят така, че да бъдат непременно харесани, докато други са твърде самокритични.

Валидност на резултата на Maria Example_

Maria Example_ се е стремяла да се представи максимално добре, като същевременно е била достатъчно искрена в отговорите си. Подобна тенденция към социална желателност е нормална и е отчетена при изчисляването на резултатите. Настоящият доклад е валиден.

Важно:  Специфичният стил на отговаряне трябва да се вземе предвид, когато се обмислят персонални решения въз основа на информацията от настоящия доклад.

2018-04-17
Maria Example_

Job Fit профил

Резултатите от оценяването на Maria Example_ измерват 11 скали на професионално значими личностни характеристики, групирани в три сектора:

Работа - подход към работния процес
Хора - взаимодействие с хората
Стрес - емоционална стабилност

Работа – 
Хора – 
Стрес – 

Следва:  Подробна интерпретация на получените резултати.

2018-04-17
Maria Example_

Интерпретация на Job Fit профил

Интерпретацията на резултатите на Maria Example_ е представена поотделно за всяка една от скалите и включва описание на работното представяне, към което би се стремял/а, информация за това какъв принос би могъл/могла да даде на организацията и какъв би бил мотивиращия подход за работа с него/нея.

Сектор „Работа“

Мотивация за постижения 

Отразява мотивация и отдаденост в работата

 • Стреми се добросъвестно да изпълнява възложените задачи, но не държи да се отличава с изключителни постижения.
 • Упорита и настойчива при преодоляването на трудностите, когато е убедена, че поставената цел съответства на възможностите ѝ.
 • Доволна е, когато работата и резултатите ѝ съответстват на очакванията.
 • Не се стреми да се конкурира с колегите си по резултати или постижения.
 • Държи на работата си, но тя не е единственото важно нещо в нейния живот.
Принос

Предпочита роли в екипа и задачи, в които се чувства силна или в които вижда възможности за развитие. Избягва да се конкурира с останалите членове на екипа и това допринася за сработването с тях.

Мотивиращ подход

Възможно е да избягва проекти, когато се чувства неуверена или няма интерес към тях, но да се ангажира с готовност с други, които са ѝ интересни или вижда възможности за развитие. Като цяло се стреми да има добри резултати в работата.

2018-04-17
Maria Example_

Организираност 

Ефективност при изпълнението на множество задачи, които трябва да се „движат“ едновременно

 • Опитва се да структурира работата си, така че да постига по-висока ефективност.
 • Умее да приоритизира и разпределя вниманието си между няколко цели или задачи.
 • Не пропуска важни срокове.
 • Предпочита задачи, в които може да работи със собствено темпо, вместо такива, в които ключова е бързината.
Принос

Може да изпълнява разнообразни дейности в екипа. Подрежда задачите по важност и успява да превключва между тях. В същото време се справя добре и с проекти, които изискват креативен подход.

Мотивиращ подход

Силната ѝ страна са проекти, които изискват структуриране и организиране на административна работа, продължително и внимателно изучаване на факти или откриване на закономерности и сложни анализи.

Стремеж към подобрение 

Отвореност към промени, нови идеи и иновации

 • Предпочита работни задачи, които съчетават елементи на познатост и новост.
 • Интересува се от оригинални инициативи или нови технологии, но се страхува от прекалено сложни или радикални промени.
 • Когато експериментира с нови подходи, предпочита да запази връзките с познатото.
 • Рядко търси възможности за подобрения, но подкрепя иновативни предложения, в чиято целесъобразност е убедена.
Принос

Нейната сила не е толкова в екипните обсъждания, колкото в изпълнението на взетите решения. С нея се работи лесно, когато е убедена, че новите идеи са полезни.

Мотивиращ подход

Възможно е да се съпротивлява на промени, чиято логика не разбира, но с подходящи аргументи няма да е трудно да бъде убедена. Може да е един от хората, чиято реакция към промените ще е показателна за начина, по който ще реагират на тях и повечето други.

2018-04-17
Maria Example_

Гъвкавост 

Толерантност към неопределеност и към ниска структурираност на работата

 • Обича да редува динамични задачи с такива, които са по-малко напрегнати и изискват търпение.
 • Умее сравнително бързо да се адаптира към разнообразни работни задачи, но предпочита такива, които познава добре.
 • Би се приспособила към работа, в която част от нещата са непредвидими или е необходимо да се поемат известни рискове.
 • Възможно е да не е докрай последователна в позициите си, защото реагира според обстоятелствата и рядко отделя време, за да систематизира възгледите си.
Принос

В екипа я ценят, защото е прагматик. Умее да си планира нещата, но и може да се откаже от първоначалните си планове, когато види, че те не са подходящи или другите не ги одобряват.

Мотивиращ подход

Има нужда от известна стабилност и предвидимост в работата си, но се справя, когато приоритетите и предварителните планове трябва да се променят в отговор на обстоятелствата.

Внимание към детайла 

Внимание към детайла, фокус върху качеството

 • Разчита на усета и прагматизма си.
 • Предпочита да работи по общи и неструктурирани задачи.
 • Полага усилия да си изясни целите, но не обича да планира детайлно как ще ги реализира.
 • Винаги съобразява какви усилия, старание или степен на прецизност са оправдани за постигне на целите.
 • Трудно ѝ е продължително време да работи по задачи, които изискват голяма прецизност и внимание към детайла.
Принос

В екипа е ценена заради идеите или добрите си хрумвания. Може да има множество силни страни, но вниманието към детайла не е една от тях. Не е подходяща за ролята на човек, който проверява за грешки или трябва да изпипва подробности.

Мотивиращ подход

Препоръчва се да не ѝ се налага да работи по задачи, които изискват съсредоточаване в подробности и/или високо ниво на прецизност. Когато обаче е неизбежно, добре е някой с високо внимание към детайла да отдели време за проверка преди предаване на крайния резултат.

2018-04-17
Maria Example_

Сектор „Хора“

Емоционална интелигентност 

Усет за другите, социална гъвкавост

 • Има много добър усет за хората.
 • Бързо се ориентира, дори в сложни социални ситуации.
 • Умее да намира верния подход към „трудни“ хора.
 • Следи реакциите и невербалното поведение и правилно интерпретира нуждите и очакванията на околните.
Принос

Лесно се разбира с всички. Знае как да подхожда към другите в различни ситуации и особено при спорове и конфликти. Екипът може да разчита на нея, когато в групата се чувства напрежение, дължащо се на взаимно неразбиране.

Мотивиращ подход

Може да бъде един от първите избори, когато трябва да се реши по-сложна социална ситуация, като например среща с недоволен клиент. Нейната проницателност, съобразителност, правилни и бързи реакции, както и умението ѝ да намира точните думи, могат да бъдат особено полезни в редица случаи.

Общителност 

Общителност, насоченост към другите, стремеж за работа с хора и комуникация

 • Чувства се добре както в екип, така и когато работи сам.
 • За нея не е проблем установяването на социални или делови контакти
 • Радва се, когато има възможност да се запознае или общува с нови хора, но обикновено не е активната страна
 • Би се справила с професионални роли, които изискват взаимодействия с хора, стига то да не е постоянно.
Принос

Чувства се еднакво добре, когато работи заедно с другите и когато изпълнява индивидуални задачи. Работата в екип я мотивира допълнително, но при условие, че тя е само една част от задълженията ѝ.

Мотивиращ подход

Подхождат ѝ професионални роли, които съчетават работа с хора с аналитична дейност или технически задачи, които трябва да изпълнява сама.

2018-04-17
Maria Example_

Настойчивост 

Доминантност, стремеж за оказване на влияние

 • Стреми се да се налага и да доминира в отношенията.
 • Често се опитва да накара другите да приемат идеите ѝ или да се ангажират с тяхното изпълнение.
 • Трудно отстъпва, когато групата не е склонна да я подкрепи и не се отказва да опитва, дори с риск другите да се обърнат срещу нея.
 • Може да бъде авторитарна и безкомпромисна, въпреки че ако резултатите ѝ по „Емоционална интелигентност“ са високи разбира кога и докъде да спре с натиска върху другите.
Принос

Често се опитва да доминира, дори когато статусът ѝ в екипа не предполага това. Трудно се примирява, когато другите не я подкрепят и не отстъпва, дори и да осъзнае, че не е права. Спори заради самия спор, с което внася напрежение в екипа.

Мотивиращ подход

Подходяща за професионални роли и задачи, в които се налага да се убеждават другите и да се преодоляват техните съпротиви. Може да се мотивира допълнително, ако бъде развивана да води преговори или да подобри своите умения за аргументиране.

Дружелюбност 

Стремеж за изграждане на междуличностни отношения

 • Отдава еднаква важност и на постигането на цели, и на изграждането на междуличностни отношения.
 • Стреми се да предвиди ефектите от своите решения върху останалите, въпреки че не винаги е склонна да се откаже от намеренията си, когато околните не я подкрепят.
 • Не държи непременно да бъде харесвана, но като цяло се съобразява с очакванията на групата.
 • Не е конфликтна, склонна е да прави компромиси, когато има противоречия с другите.
 • Mоже да прояви необходимата твърдост, aко трябва да наложи решения, които са важни, но трудно се приемат от другите.
Принос

Разбира както гледната точка на колеги, фокусирани върху разпределението на отговорностите и поемането на равен дял от работата, така и разбирането на други, че работата е обща и че конструктивните взаимоотношения, взаимопомощта и подкрепата също са важни. При наличието на подобни „светогледни“ конфликти в екипа, би могла да бъде в ролята на медиатор или балансьор.

Мотивиращ подход

Съумява да намира баланс между фокусирането върху целите и поддържането на добри отношения с клиенти и колеги. Това е добра предпоставка, за да бъде или да се превърне в ефективен лидер, особено ако притежава необходимата техническа компетентност и добри организационни умения.

2018-04-17
Maria Example_

Лидерство 

Стремеж към поемане на ръководни функции

 • Харесва ѝ, когато тя е човекът, по когото останалите трябва да се ориентират.
 • Стреми се да оказва влияние върху процесите за взимане на решения.
 • Опитва се да насочва и ръководи работата на другите, дори когато формално не е определена за лидер.
 • Не се колебае да взима важни решения за групата или организацията и да поема отговорност за тях.
 • За нея не е проблем, ако понякога й се налага да кара другите да правят неща, които са длъжни, но не искат, или да налага ограничения и санкции.
Принос

Мотивира се винаги, когато има възможност да ръководи. Стреми се да бъде груповият лидер и спонтанно поема ролята на този, който организира общата работа или координира действията на другите.

Мотивиращ подход

Доминантна, с вътрешна потребност да отговаря за работата на другите, дори когато не е определена формално за лидер. Би се мотивирала допълнително, ако ѝ се възлагат ръководни функции и поема отговорност за постигнатите резултати.

Сектор „Стрес“

Емоционална стабилност 

Емоционална стабилност и устойчивост на стрес

 • Склонна е да се фокусира върху потенциалните рискове и проблеми, дори когато те са малко вероятни.
 • Понякога може да се почувства потисната и демотивирана заради незначителни неща.
 • Трудно и продължително преживява неуспехите си.
 • Рядко издържа на високо натоварване в работата и може да загуби мотивацията си, ако бъде поставена под натиск за резултати.
 • При много ниски постижения е възможно да има психосоматични оплаквания или да се наблюдават симптоми на професионално прегаряне (burnout).
Принос

Не реагира позитивно на стреса и в трудни ситуации е склонна да търси опора в групата. При обсъждането на решения може да помогне на екипа да идентифицира възможни проблеми, но понякога силната й фокусираност върху рисковете може да дразни останалите.

Мотивиращ подход

Многото задачи, кратките крайни срокове или прекалено отговорните проекти я плашат и изнервят. Стресът и напрежението могат да блокират нейната креативност и да намалят работоспособността ѝ. Не е подходяща за работни задачи, чието изпълнение е свързано с преживяването на значителен стрес или поемането на известни рискове.

2018-04-17
Maria Example_

Job Fit индекси

Job Fit индексите дават възможност да се прецени степента на съответствие на личностния профил на Maria Example_ в сравнение с пет глобални компетентности, значими за успеха на широк кръг професионални роли.

Степента на съответствие е представена в проценти и се интерпретира по следния начин:

<35%
ниска степен
35% – 75%
средна степен
75% – 90%
висока степен
>95%
максимална степен

Продажби

Индексът е важен за: търговски позиции.

 • Няма нищо против професионалните роли, свързани с продажби.
 • Обича да работи с хора, но може да се демотивира, ако работата ѝ е постоянно да убеждава другите и да преодолява техните съпротиви.
 • Умерено амбициозна, добре организирана и подредена.
 • Може да се разчита, че ще изпълни поставените ѝ задачи в срок, но като цяло предпочита да не рискува с твърде високи и предизвикателни цели.
 • Ще има нужда от развитие на своите търговски умения, особено ако ролята ѝ предполага да преговаря с други търговци и да се ориентира в сложни социални ситуации.

Работа с клиенти

Индексът е важен за професионални роли като: служител в търговски обект, онлайн консултант, обслужване на клиенти (call center, front office, help desk).

 • Учтива и внимателна е към другите.
 • Няма нищо против работата с клиенти.
 • В повечето случаи подхожда с разбиране към другите и е чувствителна към техните потребности.
 • Умее да се организира и да разпределя вниманието си, когато работи по няколко цели или задачи едновременно.
 • Не харесва особено работни задачи, в които най-важното са бързината и експедитивността.
 • Не винаги успява да се справи с „трудни клиенти“.
2018-04-17
Maria Example_

Иновативност

Индексът е важен за професионални роли като: маркетинг мениджър, продуктов мениджър, инженер, софтуер разработчик.

 • Амбициозна е, но понякога се демотивира, когато трябва да преследва твърде големи или дългосрочни цели.
 • Би предпочела в работа си да редува сравнително прости и рутинни задачи с по-трудни и амбициозни проекти.
 • Не е от хората, които обичат да експериментират с нови подходи или са много активни в търсенето на възможности за подобрения.
 • Понякога има добри идеи и може да инициира промени, но те по-скоро са свързани с оптимизирането на съществуващите процеси, отколкото с радикална трансформация .
 • Би се почувствала стресирана, ако в работата си е постоянно поставена пред изискването да търси възможности за подобрения или да управлява промени.

Административна ефективност

Индексът е важен за професионални роли като: личен асистент, технически сътрудник, счетоводител, банков касиер, одитор.

 • Демонстрира сравнително добра ефективност в административната работа.
 • Умее да приоритизира и разпределя вниманието си между няколко цели или задачи и да не пропуска важни срокове.
 • Умерено амбициозна, стреми се добросъвестно да изпълнява възложените ѝ задачи, но избягва да си поставя прекалено високи цели.
 • Доволна е, когато работата и резултатите ѝ съответстват на очакванията.
 • Възможно е да влоши работата си, ако бъде поставена под силен натиск за резултати.

Мениджмънт

Индексът е важен за ръководни роли.

 • Често плановете ѝ по-скоро са свързани с постигането на определени професионални цели, отколкото със заемане на висок ръководен пост.
 • Не се чувства подготвена да отговаря за голяма група от хора или да управлява въвеждането на големи промени.
 • На оперативно ниво би се справила с организирането и координирането на работата на останалите, но не притежава изявени лидерски качества.
 • Вероятно е по-ефективен, когато си сътрудничи с колегите, вместо да изисква от тях и да ги ръководи.
2018-04-17
Maria Example_

Как може да се използва Job Fit Quest?

Целта на Job Fit Quest е да бъде в помощ на специалистите по човешки ресурси и мениджърите на различни нива в организациите, в усилията им да осигурят качествен, обективен и етичен процес на взимане на решения, свързани с управлението на хората. Job Fit Quest може да се прилага успешно в процесите на подбор и развитие.

В процес на подбор:

Тестът може да се включи като част от процеса на подбор и да се прилага за различи позиции. Възможно е да се комбинира с тестове за оценка на умения, интегритет, ценности. Резултатите, получени от оценяване с Job Fit Quest, се валидират по време на интервю с кандидата и с информация за неговия професионален опит, образование, препоръки от предишни работодатели и досегашни постижения.

Препоръчителен метод за валидиране на резултатите е провеждане на интервю по метода STAR, със следните стъпки:

 • Situation:
  Бихте ли описали работна ситуация, при която*. . . ?
 • Task:
  Каква задача Ви бе възложена?
 • Action:
  Какво направихте?
 • Result:
  Какъв бе резултата?

*по-долу са представени подходящи въпроси за ситуации, съответно подходящи за всяка една от скалите.

„Бихте ли описали работна ситуация, при която ...
Мотивация за постижения
… постигнатият от Вас резултат е надминавал значително предварителните очаквания?
Организираност
… е трябвало бързо да се ориентирате в дадена ситуация, да приоритизирате и да пристъпите незабавно към изпълнение на решенията си, като по този начин сте постигнали добър резултат?
Стремеж към подобрение
… сте получили възможност да промените работни процеси и/или начина на работата в компанията и това е довело до значителен положителен ефект?
Гъвкавост
… е трябвало да се справите с нова за Вас задача или такава, при която крайната цел не е била предварително ясна, но въпреки това сте се справили успешно?
Внимание към детайла
… сте работили по задача, изискваща прецизност, търпение или методичност, и сте я завършили отлично?
2018-04-17
Maria Example_
Емоционална интелигентност
… сте успели много бързо да се ориентирате в очакванията и нуждите на другите и това ви е помогнало да успеете?
Общителност
… Вашите умения за установяване на социални контакти са довели до постигането на много добър резултат?
Настойчивост
… Вашите умения да убеждавате другите и да налагате своята гледна точка са довели до успех?
Дружелюбност
… благодарение на това, че сте били внимателни и тактични към клиенти или колеги, сте се справили отлично?
Лидерство
… сте получили възможност да организирате и координирате работата на другите и това е довело до положителен резултат?
Емоционална стабилност
… Вашата способност да преодолявате бързо неуспехите си, Ви е помогнала в работата?

В процес на даване на обратна връзка с цел развитие:

Job Fit Quest може да послужи за даване на обратна връзка към служителите, с цел кариерно консултиране, развитие на личността и повишаване на мотивацията и ангажираността им към обучения и програми за развитие.

Препоръчително е сесията за даване на обратна връзка да стартира с обсъждане на силните страни на служителя, като той бъде подкрепян чрез насочващи въпроси, сам да „стигне“ до тях и да ги идентифицира. Така получената информация се сравнява с резултатите от оценяването и съвпаденията и/или разминаванията се дискутират.

На следващия етап от срещата се преминава по същия начин през „слабите“ страни, като е препоръчително фокуса да се постави по-скоро върху тези от тях, които са съществени за дадената позиция.

В последния етап на срещата се договарят областите за развитие, по които ще се работи, като целта е да се постигне взаимно съгласие и висока ангажираност.

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com
www.prometriks.com

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат