Job Fit
–Quest–

Код: Test
Prometriks HR team
09.01.2020
Test
19 г.
2020-01-09
Test

Какво е Job Fit Quest?

Job Fit Quest e инструмент, който оценява основните личностни характеристики, определящи мотивацията и поведението на хората в работата. Използва се за:

 • подбор на кандидати за работа;
 • идентифициране и развитие на таланти;
 • определяне на нуждите от обучение и развитие;
 • изграждане на екипи.

Въпросникът може да се прилага в комбинация с други тестове, интервю и/или център за оценка/развитие.
Докладът с резултати от изследването е структуриран в три основни секции:

 • Валидност – резултатът отразява степента на валидност на отговорите на дадения човек и нагласата му към процеса на оценяване.
 • Job Fit профил – в тази секция са представени резултати по 11 основни личностни фактора, които съставят работния профил на дадения човек.
 • Job Fit индекси – отразяват степента на съответствие на дадения личностен профил с 5 основни професионални роли.

Как са представени резултатите?

Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група.
Job Fit Quest е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, съставена от хора, работещи в различни сектори, като нормите са диференцирани по пол, възраст и образование. Резултатите са класифицирани в три големи групи:

 • Ниски (от 1.00 до 3.49 точки), съответстващи на приблизително 16% от нормативната група с най-ниски оценки по съответната скала.
 • Умерени (от 3.50 до 7.49 точки), съответстващи на приблизително 68% от нормативната група с оценки в границите на средната норма.
 • Високи (от 7.50 до 10.00 точки), съответстващи на приблизително 16% от индивидите в референтната група с най-високо ниво на съответната личностна черта.

Важно:  Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

2020-01-09
Test

Валидност

Резултатите, представени в доклада, се базират на отговорите на изследваното лице и отразяват както неговата личност в работен аспект, така и специфичната му нагласа към процеса на тестиране.

Тъй като Job Fit Quest е самооценъчен въпросник, преди да се интерпретират резултатите е необходимо да се прочете внимателно информацията в секция „Валидност“.

В личностно-значими оценявания някои хора се стремят да се представят така, че да бъдат непременно харесани, докато други са твърде самокритични.

Валидност на резултата на Test

Test е билa прекалено самокритична и затова е възможно получените резултати да са по-ниски от реалните. Нейното поведение в работата вероятно ще бъде по-адаптивно и ефективно, отколкото може да се предполага на базата на прогнозата, представена в настоящия доклад. Препоръчва се провеждане на интервю и разглеждане на възможността за повишаване на резултатите по личностните и мотивационни скали с 1 или 2 стандартни точки.

Важно:  Специфичният стил на отговаряне трябва да се вземе предвид, когато се обмислят персонални решения въз основа на информацията от настоящия доклад.

2020-01-09
Test

Job Fit профил

Резултатите от оценяването на Test измерват 11 скали на професионално значими личностни характеристики, групирани в три сектора:

Работа - подход към работния процес
Хора - взаимодействие с хората
Стрес - емоционална стабилност

Работа – 
Хора – 
Стрес – 

Следва:  Подробна интерпретация на получените резултати.

2020-01-09
Test

Интерпретация на Job Fit профил

Интерпретацията на резултатите на Test е представена поотделно за всяка една от скалите и включва описание на работното представяне, към което би се стремял/а, информация за това какъв принос би могъл/могла да даде на организацията и какъв би бил мотивиращия подход за работа с него/нея.

Сектор „Работа“

Мотивация за постижения 

Отразява мотивация и отдаденост в работата

 • Предпочита да работи само по задачи, които е сигурна, че може да изпълни.
 • Възможно е да избягва трудни за постигане цели или бързо да се отказва, когато възникнат проблеми или усложнения.
 • Избягва да се ангажира с отговорността за реализирането на много значими, непознати или сложни проекти.
 • Не е амбициозна и не се стреми към изява в работата.
 • Лесно си намира извинения.
Принос

Възможно е колегите ѝ да я упрекват, че не поема достатъчно голям дял от общата дейност и че избягва трудните и отговорни задания.

Мотивиращ подход

По-ефективна е, когато ѝ се поставят рутинни или силно структурирани задачи. Често има нужда от подробни инструкции и супервизия. Работи по-добре с директивни ръководители, отколкото с такива, които са склонни да предоставят голяма автономност на служителите си.

2020-01-09
Test

Организираност 

Ефективност при изпълнението на множество задачи, които трябва да се „движат“ едновременно

 • Стреми се да обмисля всички рискове и трудно взима важни решения.
 • Склонна да отлага прилагането на вече взети решения, ако се чувства несигурна.
 • Предпочита работни задачи, в които не е определяща бързината на изпълнение.
 • По-ефективна е, когато може последователно да работи по задачите и да завършва започната, преди да поеме следващата.
 • Трудно приоритизира и понякога се разпилява, когато трябва да работи по няколко задачи едновременно.
Принос

Може да дразни околните със своя бавен темп на работа и нерешителност. Ако е опитна и ролята ѝ е да дава експертни съвети или да извършва анализи, е възможно да успее да компенсира ниската си организираност с методичност и логически подход.

Мотивиращ подход

Стресира се и блокира, когато ѝ се възложат много задачи едновременно (дори и ако сами по себе си те са елементарни). Не се справя особено добре, когато ѝ се налага да работи бързо, при съкратени срокове или да взема решения в ситуации на дефицит от време и/или информация.

Стремеж към подобрение 

Отвореност към промени, нови идеи и иновации

 • Предпочита да работи с факти, отколкото с идеи.
 • По-добре се справя, когато трябва да анализира неща, които действително са се случили, отколкото да изследва хипотези или да сравнява възможни алтернативи.
 • Възможно е да се мотивира от възможността за въвеждане на оптимизации, но не и на наистина нови неща.
 • Дори когато има добри идеи, трудно би се ангажирала с тяхната практическа реализация, ако това е свързано с големи трансформации.
 • Възможно е да се съпротивлява на въвеждането на промени.
Принос

Често реагира негативно на предложения за промени и може да е трудно да бъде убедена в тяхната необходимост. Ако нейното противопоставяне провокира дискусии в екипа, те може и да са полезни, тъй като биха стимулирали агентите на промяната да доразвиват идеите си и да ги изпълват с конкретика.

Мотивиращ подход

Рядко се вглежда критично в работните процеси или се опитва да си изгради цялостен поглед върху нещата. Подходяща е, когато трябва да се намери някакво прагматично решение или като изпълнител на дейности, които не се променят често. Не е човек, от когото трябва да се очакват някакви иновативни идеи или предложения за промени.

2020-01-09
Test

Гъвкавост 

Толерантност към неопределеност и към ниска структурираност на работата

 • Обича да редува динамични задачи с такива, които са по-малко напрегнати и изискват търпение.
 • Умее сравнително бързо да се адаптира към разнообразни работни задачи, но предпочита такива, които познава добре.
 • Би се приспособила към работа, в която част от нещата са непредвидими или е необходимо да се поемат известни рискове.
 • Възможно е да не е докрай последователна в позициите си, защото реагира според обстоятелствата и рядко отделя време, за да систематизира възгледите си.
Принос

В екипа я ценят, защото е прагматик. Умее да си планира нещата, но и може да се откаже от първоначалните си планове, когато види, че те не са подходящи или другите не ги одобряват.

Мотивиращ подход

Има нужда от известна стабилност и предвидимост в работата си, но се справя, когато приоритетите и предварителните планове трябва да се променят в отговор на обстоятелствата.

Внимание към детайла 

Внимание към детайла, фокус върху качеството

 • Планира предварително работата си и не обича да прави нещата в последния момент.
 • Не е перфекционист, но не е и небрежна.
 • Следва точно инструкции и изисквания, когато това е важно за крайния резултат, но би изпитала затруднения ако постоянно се изисква висока прецизност в работата му.
 • Фокусирана е върху задачите, но когато е възможно, предпочита да отделя по-малко време на детайлите.
Принос

Възможно е да бъде един от хората, които са способни да превръщат идеите на другите в конкретни цели и планове, особено ако и резултатът ѝ по „Организираност“ е висок. Умее да балансира между перфекционистите и онези членове на екипа, за които количеството е по-важно от качеството.

Мотивиращ подход

Предпочита да планира и не е от хората, които винаги могат да „реагират на мига” при появата на подходящи възможности. Умее успешно да се справя със задачи, които изискват много голямо внимание към детайла и прецизност, стига да не ѝ се налага постоянно.

2020-01-09
Test

Сектор „Хора“

Емоционална интелигентност 

Усет за другите, социална гъвкавост

 • Притеснява се, когато трябва да общува с непознати.
 • В деловите разговори се фокусира почти изцяло върху съдържанието и обръща много малко внимание на невербалните реакции и очакванията на другите.
 • Не притежава добър усет за другите. Трудно се поставя на тяхно място, за да разбере начина, по който те гледат на нещата.
Принос

Чувства се некомфортно в група. Предпочита да слуша и наблюдава. Дори когато познава другите, рядко поема инициативата да стартира разховора. В групови обсъждания е най-добре специално да бъде подканена да изкаже мнението си.

Мотивиращ подход

Не е ефективна в професионални роли, които изискват проницателност и умение за разбиране на другите, като например работа с клиенти, продажби, водене на преговори или управление на хора. Ако се предвижда да заеме ръководна роля, това е една от областите за развитие, които трябва да се вземат предвид.

Общителност 

Общителност, насоченост към другите, стремеж за работа с хора и комуникация

 • По-пасивна и резервирана в социалните и делови контакти.
 • Предпочита да прекарва значително време сама и не полага специални грижи да поддържа и развива познанствата си.
 • Не харесва роли, в които ще ѝ се налага да общува с много хора.
 • Обикновено се сеща за другите, едва когато има нужда от тях или по работа.
 • Няма да ѝ допадне дейност, която изисква установяването на множество контакти и поддържането на широка мрежа от социални връзки.
Принос

Определено е по-продуктивна и ефективна, когато работи сама. Работата в екип ѝ е трудна, защото има нужда да си „сглоби“ мислено цялостната картина и едва тогава да вземе отношение. В групови дискусии е възможно да изглежда „включена“ и да следи внимателно другите, но всъщност много рядко да се изказва и да не дава достатъчно принос за изработването на общото решение.

Мотивиращ подход

Работата с хора или в екип не са сред силните ѝ страни. Доста е затворена. Предпочита да обмисля внимателно нещата преди да изкаже мнението си и трудно реагира на спонтанно поставени въпроси. Подходяща е за аналитични дейности или задачи, които изискват продължителна индивидуална работа.

2020-01-09
Test

Настойчивост 

Доминантност, стремеж за оказване на влияние

 • Конструктивна е, предпочита да търси компромиси и взаимно приемливи решения.
 • Опитва се да оказва влияние върху другите, когато счита, че това е важно.
 • Може да отстоява собствените си позиции, но по-често първата ѝ реакция е да отстъпи или да се откаже.
 • Работа, която ще изисква постоянно да убеждава другите и да преодолява съпротиви, би била стресираща за нея, въпреки че би могла да се научи да я извършва.
Принос

Предпочита да обсъжда с другите общите решения и е отворена да чуе чужди мнения. Не държи прекомерно на своето, въпреки че когато е убедена в правотата си, може да бъде достатъчно настойчива. Другите я ценят заради конструктивната роля, която се опитва да играе при вземането на екипни решения.

Мотивиращ подход

Често има собствено мнение за нещата, но не държи непременно да се случва това, което тя смята за правилно. Реагира конструктивно на критика, когато не е персонална, а е насочена към конкретни нейни решения или действия. Подходяща е за работа с клиенти и партньори, които биха оценили нейния стремеж да търси взаимно приемливи компромиси.

Дружелюбност 

Стремеж за изграждане на междуличностни отношения

 • Обръща по-голямо внимание на процедурите и логиката, отколкото на чувствата си и преживяванията на другите.
 • Хладна и резервирана .
 • За нея не е особено важно да се чувства част от дадена група или да бъде приета от околните.
 • Рядко съобразява плановете или решенията си с други хора.
 • Трудно би се отказала от целите си, само защото околните не са склонни да я подкрепят.
Принос

Не е подкрепяща и помагаща, не се привързва лесно към другите. В екипа е от хората, които държат на принципите и справедливостта. Рядко влиза в положението на колега, който не се справя. Същевременно, дори когато ѝ е трудно, не е склонна да търси помощ от околните.

Мотивиращ подход

Почти винаги поставя целите и работата пред хората и обръща малко внимание на чувствата на другите. Aко работи в екип, може да е от членовете, които по-скоро разединяват, отколкото сплотяват групата.

2020-01-09
Test

Лидерство 

Стремеж към поемане на ръководни функции

 • Вярва, че притежава качества да координира и организира ефективно работата на другите.
 • За нея лидерската функция е задължение и отговорност.
 • Би се мотивирала допълнително, ако заеме ръководна позиция, но не се стреми на всяка цена да я получи.
 • Може да бъде критична и да дава негативна обратна връзка, когато това е необходимо, но понякога отговорността й натежава.
Принос

Въпреки че понякога поема лидерска роля в екипа, невинаги се чувства комфортно в нея. Понякога предпочита да остави някой друг да поеме отговорността за трудните решения. Ако е формален лидер или чувства, че има подкрепа от групата, увереността ѝ да ръководи нараства.

Мотивиращ подход

Би се мотивирала допълнително, ако ѝ бъдат възложени ръководни функции, но не се стреми самоцелно към заемането на лидерска роля и не е склонна да се конкурира с другите за това. Може да изпитва колебания, когато ѝ се налага да взема трудни решения и да се нуждае от подкрепа в подобни ситуации, особено ако няма достатъчно опит на ръководна позиция.

Сектор „Стрес“

Емоционална стабилност 

Емоционална стабилност и устойчивост на стрес

 • Като цяло е спокойна и не се тревожи излишно за възможни трудности и усложнения.
 • Сравнително бързо преодолява неуспехите си.
 • Не се оплаква от стрес или високо натоварване в работата си.
 • Понякога, когато препятствията и проблемите се натрупат, може временно да се почувства обезкуражена и демотивирана, но подобни състояния са редки и траят кратко.
Принос

Сравнително лесно решава личните си проблеми и рядко се нуждае от подкрепата на групата. Възможно е да проявява нерешителност и колебания в трудни ситуации или когато трябва да се поемат определени рискове. Ако е лидер на екип, това представлява област за развитие.

Мотивиращ подход

Въпреки че би предпочела работата ѝ да е съобразена с нейното индивидуално темпо, обикновено за нея не е проблем да се мобилизира и да работи на високи обороти в сравнително продължителен период от време. Стресът и натискът за резултати не я стимулират, но и не ѝ влияят толкова негативно, колкото на други.

2020-01-09
Test

Job Fit индекси

Job Fit индексите дават възможност да се прецени степента на съответствие на личностния профил на Test в сравнение с пет глобални компетентности, значими за успеха на широк кръг професионални роли.

Степента на съответствие е представена в проценти и се интерпретира по следния начин:

<35%
ниска степен
35% – 75%
средна степен
75% – 90%
висока степен
>95%
максимална степен

Продажби

Индексът е важен за: търговски позиции.

 • Не харесва търговските роли и избягва ситуации в работата, когато ѝ се налага да иска неща от другите или да ги убеждава.
 • Не се ориентира добре в по-сложни социални ситуации и би било стресиращо за нея, ако трябва постоянно да се среща с много хора.
 • Не е достатъчно уверена.
 • Предпочита да си поставя само цели, които е сигурна, че може да постигне и често има нужда да консултира решенията си с ръководителите.

Работа с клиенти

Индексът е важен за професионални роли като: служител в търговски обект, онлайн консултант, обслужване на клиенти (call center, front office, help desk).

 • Не харесва работата с клиенти.
 • Предпочита да работи с данни, факти или неща, отколкото с хора.
 • Трудно влиза в положението на другите и като цяло не обича да помага.
 • Хладнa и резервиранa е, обръща по-голямо внимание на процедурите и логиката, отколкото на чувствата си и на преживяванията на другите.
 • Не е особено ефективнa, когато се налага да работи бързо, по няколко неща едновременно или постоянно да превключва от една дейност към друга.
2020-01-09
Test

Иновативност

Индексът е важен за професионални роли като: маркетинг мениджър, продуктов мениджър, инженер, софтуер разработчик.

 • Не харесва професионални дейности, в които твърде често се правят промени.
 • Рядко анализира работните процеси в търсене на възможности за подобрения.
 • Предпочита да разполага с ясни цели и задачи и да не ѝ се налага да взема сама сложни и рискови решения.
 • Удовлетворена е, когато с работата си успява да отговори на изискванията и не се стреми да се отличи с някакви особени постижения.
 • Би се почувствала стресирана, ако от нея се изисква да търси възможности за подобрения или да управлява промени.

Административна ефективност

Индексът е важен за професионални роли като: личен асистент, технически сътрудник, счетоводител, банков касиер, одитор.

 • Не харесва работни задачи, в които основно се изисква висока организираност.
 • Не обича да бърза и да ѝ се налага да работи по няколко задачи едновременно.
 • Предпочита да ѝ бъдат поставяни само цели и задачи, които е сигурна, че може да изпълни.
 • Силният натиск за резултати само допълнително я демотивира и намалява нейната ефикасност.
 • Трудно се справя с неуспехи и други негативни събития, нуждае се от доста време, за да ги преодолее.

Мениджмънт

Индексът е важен за ръководни роли.

 • Предпочита да гради имидж на добър професионалист в работата, вместо да заема ръководни роли и да носи отговорност за действията на другите.
 • Сравнително рядко мисли за възможности за подобрение и особено за промени, които ще засегнат работата на другите и ще предизвикат тяхната съпротива.
 • Харесва ѝ, когато целите и задачите в работата са съобразени с възможностите и е сигурна, че може да се справи.
 • Би се стресирала, ако ѝ бъде възложено да управлява голяма група от хора или да ръководи въвеждането на по-мащабни промени.
2020-01-09
Test

Как може да се използва Job Fit Quest?

Целта на Job Fit Quest е да бъде в помощ на специалистите по човешки ресурси и мениджърите на различни нива в организациите, в усилията им да осигурят качествен, обективен и етичен процес на взимане на решения, свързани с управлението на хората. Job Fit Quest може да се прилага успешно в процесите на подбор и развитие.

В процес на подбор:

Тестът може да се включи като част от процеса на подбор и да се прилага за различи позиции. Възможно е да се комбинира с тестове за оценка на умения, интегритет, ценности. Резултатите, получени от оценяване с Job Fit Quest, се валидират по време на интервю с кандидата и с информация за неговия професионален опит, образование, препоръки от предишни работодатели и досегашни постижения.

Препоръчителен метод за валидиране на резултатите е провеждане на интервю по метода STAR, със следните стъпки:

 • Situation:
  Бихте ли описали работна ситуация, при която*. . . ?
 • Task:
  Каква задача Ви бе възложена?
 • Action:
  Какво направихте?
 • Result:
  Какъв бе резултата?

*по-долу са представени подходящи въпроси за ситуации, съответно подходящи за всяка една от скалите.

„Бихте ли описали работна ситуация, при която ...
Мотивация за постижения
… постигнатият от Вас резултат е надминавал значително предварителните очаквания?
Организираност
… е трябвало бързо да се ориентирате в дадена ситуация, да приоритизирате и да пристъпите незабавно към изпълнение на решенията си, като по този начин сте постигнали добър резултат?
Стремеж към подобрение
… сте получили възможност да промените работни процеси и/или начина на работата в компанията и това е довело до значителен положителен ефект?
Гъвкавост
… е трябвало да се справите с нова за Вас задача или такава, при която крайната цел не е била предварително ясна, но въпреки това сте се справили успешно?
Внимание към детайла
… сте работили по задача, изискваща прецизност, търпение или методичност, и сте я завършили отлично?
2020-01-09
Test
Емоционална интелигентност
… сте успели много бързо да се ориентирате в очакванията и нуждите на другите и това ви е помогнало да успеете?
Общителност
… Вашите умения за установяване на социални контакти са довели до постигането на много добър резултат?
Настойчивост
… Вашите умения да убеждавате другите и да налагате своята гледна точка са довели до успех?
Дружелюбност
… благодарение на това, че сте били внимателни и тактични към клиенти или колеги, сте се справили отлично?
Лидерство
… сте получили възможност да организирате и координирате работата на другите и това е довело до положителен резултат?
Емоционална стабилност
… Вашата способност да преодолявате бързо неуспехите си, Ви е помогнала в работата?

В процес на даване на обратна връзка с цел развитие:

Job Fit Quest може да послужи за даване на обратна връзка към служителите, с цел кариерно консултиране, развитие на личността и повишаване на мотивацията и ангажираността им към обучения и програми за развитие.

Препоръчително е сесията за даване на обратна връзка да стартира с обсъждане на силните страни на служителя, като той бъде подкрепян чрез насочващи въпроси, сам да „стигне“ до тях и да ги идентифицира. Така получената информация се сравнява с резултатите от оценяването и съвпаденията и/или разминаванията се дискутират.

На следващия етап от срещата се преминава по същия начин през „слабите“ страни, като е препоръчително фокуса да се постави по-скоро върху тези от тях, които са съществени за дадената позиция.

В последния етап на срещата се договарят областите за развитие, по които ще се работи, като целта е да се постигне взаимно съгласие и висока ангажираност.

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com
www.prometriks.com

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат