Код на клиент: Example
Дата: 2020-04-15

Въпросник за оценка на личността NEO-PI-3

Резултати за Example 


КАКВО Е NEO-PI-3

NEO-PI-3 е инструмент за оценка на личността, базиран на теорията за „Голямата Петорка“ (BIG FIVE personality traits). Според нея 5 основни и независими една от друга дименсии на личността определят поведението на всеки човек, а оттам и ефективността му на работното място. Това са подход към работата, емоционална нестабилност, енергия, насоченост към другите и отвореност към нов опит. Всяка от тези дименсии се оценява в NEO-PI-3 по 6 различни аспекта, което позволява извеждането на детайлен личностен профил на оценения, идентифицирането на силните му страни и както и установяването на онези негови характеристики, които биха могли да му попречат да бъде успешен. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна Т-скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания с референтна нормативна група. NEO-PI-3 е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, като нормите за България са диференцирани по пол. Резултатите са класифицирани в три големи групи: ниски (от 20 до 44 точки), средни (от 45 до 55 точки) и високи (от 56 до 80 точки). 

 

ВАЖНО 

При наличие на разминаване между резултатите по дадена дименсия и тези от съставляващите я аспекти, приоритет трябва да се отдава на резултатите по отделните аспекти, тъй като те са по-прецизни и специфични. 

 РЕЗУЛТАТИ

Следва детайлна интерпретация на резултатите. 

 

 

icon

ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА

20.08

Стил на работа
Предпочита да разполага с голяма свобода на действие и автономност в своята работа. Неговата сила са задачи, които изискват творчество, способност за импровизация или вярна интуиция. Не е от хората, които могат детайлно да планират действията си или пък да следват много стриктно планове и процедури. Негова отличителна черта е гъвкавостта. Притежава дарбата да разпознава своя шанс и да се възползва от него по най-добрия начин. Стреми се да постига желаните цели с минимум усилия и ресурси и затова лесно променя плановете си, когато открие по-ефикасен начин за решение на проблема. Ефективността му в работата зависи в много голяма степен от негова компетентност, понеже не е от хората, които успяват да компенсират слабите си решения с усърдие и постоянство.

Роля в екипа
Приносът му в екипа зависи от това колко добър професионалист е в работата си. Неговата съобразителност, креативност, проницателност и способност за бърза ориентация в проблемите могат да го направят незаменим при намирането на решения в трудни ситуации. Същевременно обаче, склонността му да отлага важни решения, да променя често плановете и целите си, да се отказва от поетите ангажименти и да не се съобразява с правилата, го правят трудно предвидим и неудобен партньор за съвместна работа. Нуждае се от голяма свобода на действие, а често и от помощта на групата, за да превърне своите интересни хрумвания или иновативни идеи в постижими цели. 

 

Компетентност 
(вяра в собствената компетентност като професионалист)

 Типични характеристики
Чувства се неуверен в своята работа. Склонен е да се фокусира върху неуспехите и грешките си. Прилага много високи вътрешни стандарти, когато оценява постиженията си, и затова често е неудовлетворен от себе си. Понякога се отказва от перспективни проекти, само защото не се чувства напълно подготвен и се страхува, че може да се провали. Често остава пасивен в дискусии с другите по професионални теми. Нуждае се от подкрепата на другите, за да се справя с по-големи предизвикателства в работата.            

 Силни страни 
Стреми се да развива своята професионална компетентност. Поставя си изпълними професионални цели и в повечето случаи, когато се ангажира с даден проект, другите могат да са сигурни, че ще се справи според очакваното. Стреми се да консултира решенията си с другите, когато не е сигурен. Обикновено се опитва да предвиди предварително потенциалните рискове в даден проект. 

 Обърни внимание
Склонен е да оценява работното си представяне твърде критично или да се подценява, като в резултат на това да пропуска добри възможности в работата. Поради своята неувереност може да се чувства зависим от другите и да избягва да се ангажира с трудни или отговорни проекти.

 

 

Планиране
(умение за планиране на собствената работа или работата на другите)

 Типични характеристики
Мисли глобално, фокусира се върху „цялостната картина”. Креативен, често има интересни и перспективни идеи. Лесно променя първоначалните си планове и цели. Бързо се ориентира в нови или непознати проблеми. Често се разпилява в идеите и проектите си и не ги завършва.

 Силни страни 
Има стратегически поглед върху целите и проблемите. Намира хитроумни решения в трудни или сложни ситуации. Бързо разпознава възможностите в хората и ситуациите. Лесно променя първоначалните си планове, когато забележи недостатъци в тях или открие, че има и по-добри варианти.

 Обърни внимание
Възможно е част от добрите му идеи да остават само добри намерения. Склонен е да пренебрегва нуждата от внимателно планиране на действията си и да подценява значението на логистиката. Възможно е да обръща недостатъчно внимание на разходите и необходимите ресурси, когато планира работата си.

 

Отговорност
(надеждност, коректност и лоялност в работата) 

 Типични характеристики
Склонен е да поставя прагматизма над етиката и да вярва, че „успехът оправдава средствата”. Фокусира се върху изясняването на собствените интереси и тези на другите и по-рядко мисли за правилата. Може да действа гъвкаво и адаптивно в сложни ситуации. Лесно намира оправдания за постъпките и решенията си. Не се чувства много обвързан със свои предишни позиции и становища.

 Силни страни 
Разсъждава прагматично и се фокусира върху ползите и резултатите. Лесно намира позитивен изход в сложни бизнес ситуации. Може да действа твърдо и решително в случаи, когато моралните скрупули са излишни. Формулира позициите си така, че след това сравнително лесно да може да ги промени.

 Обърни внимание
Вероятно трудно печели доверието на другите. Възможно е да избягва да се ангажира персонално с постигнатите резултати. Склонен е да подценява значението на етиката в бизнеса или да прекрачва граници, които повечето приемат за ясни и справедливи. Възможно е да се фокусира едностранчиво върху прагматиката.

 

 

Ориентация към резултати 
(мотивация за постижения в работата)

 Типични характеристики
Example не се стреми към изява в работата си. Възможно е да е достигнал до „плато” в своята кариера или да предпочита да работи в екип, отколкото по индивидуални задачи. Понякога прекалено лесно си намира оправдания за постигнати ниски резултати. Сравнително рядко търси обратна връзка за представянето си в работата. По възможност избягва да си поставя специфични и измерими цели.

 Силни страни 
Предпочита да се ангажира с проекти, които е сигурен, че може успешно да изпълни. Когато работи в екип, мисли повече за другите и за отношенията в групата, отколкото за личната си изява. Няма големи претенции и обикновено не завижда на другите за техните успехи.

 Обърни внимание
Възможно е да избягва перспективни проекти, защото ги смята да прекалено трудни или се чувства неуверен. Рядко взима предвид обратната връзка от околните и по-специално конструктивната критика, за да се развива като професионалист. Избягва да анализира задълбочено своята ефективност в работата.

 

Организираност 
(воля, упоритост и самодисциплина при трудности)

 Типични характеристики
Почти винаги търси най-ефективния начин за постигане на дадена цел. Склонен е лесно да се отказва от намеренията си, когато възникнат големи трудности. Проявява съобразителност и изобретателност при решаването на проблеми. По-често предпочита да наблюдава и изучава нещата, вместо да се опитва да ги контролира.

 Силни страни 
Гъвкав и комбинативен. Често намира хитроумни начини за постигане на набелязаните цели. Ефективен е, когато трябва да се открие нов начин за постигането на дадена цел. Може да е изключително продуктивен, ако действително харесва работата си и му носи удовлетворение.

 Обърни внимание
Възможно е да пропуска важни срокове. Опитва се да избягва трудностите и понякога прекалено лесно се отказва от целите си. Разпилява се, когато трябва да работи по няколко задачи едновременно. Сравнително лесно се демотивира, когато е ангажиран само с рутинни задачи.

 

 

Вземане на решения
(склонност към внимателно обмисляне на решенията и последствията от тях)

 Типични характеристики
Стреми се да разграничава важните решения от маловажните. Доверява се на интуицията си, ако се налага много бързо да вземе решение. Когато разполага с достатъчно време, се стреми да анализира задълбочено наличната информация и да сравнява различни алтернативи. Отлага вземането на важни решения, когато не е сигурен в техния ефект в дългосрочна перспектива.

 Силни страни 
Обмисля внимателно решенията си, ако те са действително важни. Преценява рисковете, които те крият, както и последствията в дългосрочна перспектива. Активно търси допълнителна информация, когато не е сигурен в решението си.

icon

ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ

74.32

Стил на работа
В повечето работни ситуации се проявява като тревожeн, уязвим и неуверен. Склонен е да се фокусира върху потенциалните рискове и проблеми, дори когато те са малко вероятни. Затруднява се при отделянето на емоциите от фактите и трудно разграничава собствените си страхове от реалните заплахи. Продуктивността в работата и качеството на решенията му могат рязко да спаднат, когато бъде поставен под напрежение. Склонен е да пренася личните си проблеми в работата или служебните – вкъщи. В сравнение с другите, по-трудно и продължително преживява неуспехите си (независимо че може да се опитва да прикрие това), а негативните настроения, в които изпада, могат да му попречат да реализира пълноценно способностите си.

Роля в екипа
Възможно е да не е харесван от някои членове на екипа, тъй като е подвластен на своята тревожност и често внася напрежение в групата. Когато носи отговорност за даден проект, се опитва да намали своето безпокойство като контролира „изкъсо” работните процеси или притиска другите да ускорят темпото на работа. Същевременно обаче, притежава развито чувство за отговорност и е склонен да се ангажира с повече работа от останалите или с изпълнението на по-неприятната част от задачите. Затова, ако групата все пак успее да се адаптира към неговата нервност и той се почувства харесван и подкрепян, може да бъде изключително привързан и лоялен към колегите си. Цени откритата комуникация в екипа, но лесно се засяга, когато бъде критикуван. Ако се чувства застрашен от колегите си, може да се представя като "превзет" и студен в отношенията или да реагира защитно в опитите си да прикрие своята уязвимост.

 

 

Тревожност
(стил на реакция спрямо предизвикателства и заплахи)

 Типични характеристики
Предпочита сигурността и предвидимостта. Често е обзет от неоснователни притеснения и тревоги. Склонен е да се фокусира се върху трудностите, проблемите и заплахите. Неизвестността понякога я плаши. Мисли повече за това как може да избегне грешките и неуспехите, отколкото как да постигне някаква много висока цел. Лесно се обезкуражава в трудни моменти. Често се тревожи за неща, които е малко вероятно да се случат.      

 Силни страни
Може да бъде много внимателен и пунктуален в работата си. Работи по-ефективно, когато изпълнява добре структурирани или рутинни задачи. Стреми се да се учи от грешките си. Когато успее да се справи с напрежението и стреса, е в състояние да постигне високи резултати в работата.

 Обърни внимание
Често възприема новите възможности и предизвикателства като заплахи. По-слабо ефективен е, когато част от задачите в работата му са непредвидими. Фокусира се по-скоро върху предотвратяването на грешки, отколкото върху постигането на успех. Склонен е да избягва рисковете както в работата, така и в живота. Понякога, заради необосновани страхове и притеснения, му е трудно да се концентрира. 

 

Лабилност 
(стил на реакция спрямо ежедневни проблеми и фрустрация)

 Типични харектеристики
Example по-скоро е раздразнителен по характер. Понякога остро реагира дори по незначителни поводи. Ядосва се, когато нещата не се развиват според желанията и очакванията му. Лесно се засяга от критика. Трудно успява да бъде търпелив или толерантен към другите, особено когато е провокиран. Понякога е склонен неоснователно да интерпретира неутралните реакции на другите като враждебност.

 Силни страни
Като цяло реагира ясно и открито, когато не е доволен от нещо. Обикновено негативните му емоции са краткотрайни. 

Обърни внимание
Сравнително трудно овладява раздразнението си.  Понякога провокира конфликти с невъздържаността си. Често се дразни от дребни неща и сравнително лесно може да се почувства провокиран. Не е особено ефективен в работа с клиенти. За другите може да е трудно да се нагодят към характера му.

 

 

Негативни емоции
(податливост към преживяване на потиснатост, песимизъм, мрачно настроение)

 Типични характеристики
Често изпада в мрачни настроения. Понякога се чувства обезкуражен и депресиран. Склонен е да се самообвинява за различни неща. Гледа по-скоро песимистично към бъдещето. Оплаква се от липса на енергия и често се чувства преуморен. Възможно е да смята, че не може да се справи с някои от проблемите си.

Обърни внимание
При високи резултати по тази скала в сесията за даване на обратна връзка трябва да се провери дали става въпрос за някакво временно състояние, породено от конкретна причина, или за сравнително устойчива тенденция. Добре е да се изследват причините за потиснатото настроение в дълбочина. Възможно е високите резултати да са индикатор, че лицето в момента не разполага с енергията и ресурсите, които са необходими за успешно представяне в работата.  

 

Неувереност
(стил на поведение в срещи или публични изяви)

 Типични характеристики
Притежава добро самочувствие. Възможно е да се притеснява, когато трябва да представи нещо или да се изкаже публично, но обикновено се справя добре с подобни задачи. Не се страхува от отхвърляне. В повечето случаи не се безпокои за впечатлението, което оставя у хората, с които се среща. Чувства се по-спокоен и уверен, когато общува или работи с хора, които познава. 

 Силни страни
Подготвя се предварително за важни срещи или публични изяви. Не е склонен да избягва отговорни задачи или работа с хора заради прекалена стеснителност. Обикновено участва активно в дискусиите. Не се притеснява особено, когато трябва да говори или убеждава непознати. 

 

 

 

Импулсивност 
(
сила на волята, способност за отсрочване на непосредствените желания)

 

 Типични характеристики
Проявява се като подвластен на своите моментни желания и импулси. Често прави неща, за които впоследствие съжалява. Навлича си неприятности, само защото не може да устои на желанията си. Трудно се ограничава да не прави неща, които харесва или иска, но които знае, че могат да му навредят

 Силни страни
В определени ситуации печели симпатиите на другите със своята спонтанност и непринуденост. Проявява толерантност към слабостите на другите.

Обърни внимание
Сравнително трудно постига цели, които изискват силна воля или търпение. Трудно се справя, когато трябва да се самоограничава или да търпи лишения.

 

Податливост на стрес
(справяне със стреса и напрежението в работата)

 Типични характеристики
Показва плахост и уязвимост в стресови ситуации. Често търси помощ от другите, когато трябва да се справи с по-сериозни предизвикателства или заплахи. В трудни моменти лесно се поддава на напрежението, губи увереност и фокус върху целта. Сравнително рядко се опитва да действа проактивно и бързо се обезкуражава от пречки или неуспехи в работата.   

 Силни страни
Стреми се да помага на другите в трудни ситуации, за да може при нужда да разчита на тяхната подкрепа. 

Обърни внимание
Сравнително лесно губи своята увереност, че може да се справи с проблемите или трудностите. Понякога се опитва да отрича или неглижира заплахите или да подценява трудностите, вместо да предприеме действия по избягването и отстраняването им. Възможно е лесно да се поддава на стреса и напрежението в работата. По-трудно преодолява неуспехите си и по-бавно възвръща своята увереност. 

icon

ЕНЕРГИЯ

48.67

Стил на работа
Проявява се като умерено активен, деен и предприемчив. Почти еднакво добре може да работи в екип или да  изпълнява самостоятелни задачи. Лесно установява социални контакти и няма проблеми да работи с хора. Обича разнообразието и по-трудно би се адаптирал към професионална роля, в която преобладават рутинните и еднообразни задачи. Същевременно прекалено широките отговорности и необходимостта да взема бързи решения могат да се окажат над възможностите му. Не е от хората, които обичат да рискуват или по принцип лесно се ентусиазират от перспективни идеи. Обикновено предпочита да разполага с възможност да обмисля задълбочено решенията си, да планира предварително своите действия и да работи по добре структурирани задачи. Резултатите по отделните фасети на домейна, които следват, могат да разкрият допълнителни особености и характеристики. Ако някои от тях противоречат на настоящото общо описание на домейна, приоритет трябва да се дава на описанието по фасетите.

Роля в екипа
Лесно се интегрира в социални или работни групи. Живо се интересува от другите и от начина, по който те гледат на проблемите. Обича да участва в групови обсъждания и активно се включва в съвместните дейности с останалите членове на екипа. Няма нищо против да носи отговорността за координиране на работата на другите и дори би се мотивирал допълнително, ако има възможност да изпълнява ръководни функции.

 

Социална компетентност
(способност да се ориентираш в реакциите, нуждите и очакванията на другите)

 Типични характеристики
Проявява се като по-хладен и дистанциран в междуличностните отношения. Не се интересува особено от другите и обикновено се сеща за тях, едва когато има нужда от тяхната помощ. Рядко проявява инициатива в това да скъси дистанцията и да потърси  сближаване с другите. Обикновено е учтив, но по-формален и делови в контактите и в срещите с партньори и клиенти. Избягва да се ангажира с проблемите на другите.

 Силни страни 
Може да работи дълго време сам без да се чувства фрустриран. Подходящ е за работни задачи, които изискват продължителна и интензивна самостоятелна работа. Добре подрежда и организира фактите и своите собствени идеи.

Обърни внимание
Склонен е да поставя на първо място своите собствени планове и интереси. Не се интересува истински от другите и се чувства некомфортно, когато трябва да съгласува работата си с тях. Не умее да предразполага околните и често не разбира техните потребности и очаквания. Вероятно няма да бъде особено ефективен в дейности, свързани с обслужване на клиенти или водене на преговори. 

 

 

Общителност 
(потребност да бъдеш сред други хора)

 Типични характеристики
По-мълчалив и затворен по характер. Склонен да избягва ситуации, в които се налага да контактува активно с много хора. Ежедневните срещи и постоянната комуникация са стресиращи и изтощителни за него. Предпочита да работи сам и да общува в по-тесен социален кръг. В деловите контакти се проявява като по-формален и резервиран. Трудно намира тема за разговор с другите извън тези, свързани с неговите собствени професионални интереси.

 Силни страни 
Обикновено има оригинален поглед върху проблемите и предлага иновативни решения. Умее да анализира данни, успешно извлича информация и знания от писмени източници. Най-ефективен е, когато може да работи дълго време сам.

Обърни внимание
Склонен е да бъде по-пасивен или сдържан, когато работи в екип. Възможно е да не споделя своите добри идеи с другите, защото смята, че не е в състояние убедително да се аргументира. Не успява да разкрие своя истински потенциал в работа, която е свързана с интензивни и продължителни срещи или с осъществяването на многобройни социални контакти.

 

Асертивност 
(стремеж да доминираш в отношенията и да оказваш влияние върху другите)

 Типични характеристики
Умее гъвкаво да отстоява своите позиции и интереси. Стреми се да оказва влияние върху другите, въпреки че не упорства докрай, когато вижда, че не може да преодолее техните съпротиви. В конфликтни ситуации се стреми да намери взаимно приемлив компромис. Не се стреми да доминира в отношенията и не се опитва да се налага на всяка цена. 

 Силни страни 
Обикновено намира релевантни и убедителни аргументи в подкрепа на своята гледна точка. Защитава упорито и настойчиво позицията си, когато е убеден, че е правилна. Не е склонен да влиза в самоцелни спорове с другите. Обикновено не се поддава на груповия натиск и не се съгласява с мнението на групата, когато смята, че то е неправилно. Активно търси решения, които са максимално удовлетворителни за всички.

 

 

Активност 
(темп на работа, енергичност, ориентация към количество/качество)

 Типични характеристики
Активен, динамичен, изпълнен с енергия. Живее и работи на „високи обороти” и може да бъде изключително продуктивен. Не обръща голямо внимание на детайлите и сравнително често допуска грешки от бързане. Допадат му задачи, които изискват бързина и енергичност. Може да работи по няколко задачи едновременно, без това да се отразява негативно на работоспособността му. Лесно се демотивира, когато трябва да изпълнява рутинни и монотонни задачи.

 Силни страни 
Много работоспособен и деен. Ефективен е, когато изпълнява задачи, при които са важни прагматичната преценка и способността за адаптация към променящи се условия. Може много бързо да променя приоритетите и да превключва между задачите.

Обърни внимание
Количеството свършена работа при него понякога е за сметка на качеството и прецизността. Сравнително лесно се демотивира, когато задачите, които изпълнява, изискват концентрация, точност или търпение. Невинаги е достатъчно методичен в своя подход към решаването на проблемите.

 

Нагласа към риска
(склонността да търсиш или избягваш рисковете и предизвикателствата)

 Типични характеристики
Не се безпокои да рискува, когато смята, че си заслужава. Ентусиазира се от перспективни проекти или добри идеи, но винаги се стреми да обмисля и тяхната осъществимост. Не е склонен да рискува само заради предизвикателството или вълнението.

 Силни страни 
С готовност поема разумни рискове в своята работа. Предприемчив е, но без да бъде авантюрист. Подкрепя предложения за промени, в чиято целесъобразност е убеден. Не е склонен да си поставя нереалистично високи цели.

 

 

Позитивни нагласи
(тенденция към преживяване на позитивни емоции)

 Типични характеристики
Умее да се радва на позитивните събития в своя живот, без да изпада в крайности. Не е безгрижен или лекомислен, нито твърде сериозен. Гледа с оптимизъм към бъдещето, но в същото време не пренебрегва потенциални трудности, проблеми и рискове. 

 Силни страни 
Умерен оптимист, без да има големи очаквания, в повечето случаи е с позитивни нагласи към бъдещето. Допринася за увереността и доброто настроение в групата. Предпочита да не разчита на случайността и късмета. Не е от хората, които са безгрижни и лесно си намират оправдания. 

icon

НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ

25.86

Стил на работа
В отношенията с другите се ръководи по-скоро от логиката, а не от чувствата си. Често наблюдава социалните ситуации през погледа на външен наблюдател и внимателно преценява нещата като „плюсове” и „минуси” преди да вземе решение. Опитва се да намери общите логически или прагматични принципи за решаването на различни социални ситуации. Понякога е труден за разбиране, защото не реагира на непосредствените ситуации, а на по-дългосрочните последици от тях, които невинаги са толкова видими за останалите. Гъвкав, адаптивен, ориентиран е към реалните действия и фактите. Сравнително често е склонен да игнорира чувствата и очакванията на другите и рядко оценява ефекта от своите решения върху останалите. Обикновено е сдържан и добре владеещ се, но ако бъде поставен под напрежение, може да покаже неадаптивни емоции или реакции. 

Роля в екипа
Независим, със собствено мнение за нещата, ръководи се от ясни вътрешни принципи и само по изключение се съгласява безкритично с позицията на мнозинството. Умее да намира ефективни решения на сложни организационни въпроси. Обикновено държи за определянето на ясни роли и отговорности в екипа. Често е прекалено зает с логиката и със своите планове и рядко отчита последствията от решенията си за останалите. Трудно разбира нужди и очаквания на другите, които са различни от неговите. Рядко изразява директно идеите си, а когато го прави, обикновено го представя под формата на логични решения, позиции или планове.

 

 

Доверие
(тенденцията да подхождаш добронамерено и с доверие към другите)

 Типични характеристики
Скептичен, недоверчив, често подлага на съмнение думите на другите. Убеден е, че повечето хора се ръководят от подбуди, различни от онези, които декларират. Може да бъде язвителен или циничен. Често се опитва да изпробва лоялността и честността на околните. Обича, когато хората се аргументират с конкретни факти.

 Силни страни 
Трудно е да бъде подведен. Фокусира се върху реалността и фактите. Планира внимателно и предвижда различни варианти за действия в зависимост от развитието на ситуацията. 

 Обърни внимание
Възможно е да пропуска да забележи потенциала в другите. По-трудно изгражда близки отношения. Невинаги разбира причините, които карат другите да бъдат предпазливи в отношенията си с него. 

 

Откровеност
(откритост и прямота в комуникацията с другите)

 Типични характеристики
Прозорлив в отношенията с хората. Мисли стратегически, но същевременно е и много прагматичен. Знае кога и доколко да представи интересите и целите си. Дипломатичен, обикновено успява да накара другите да следват неговите планове и визия. Възможно е понякога да бъде манипулативен в отношенията, като си служи с ласкателства и хитрост.

 Силни страни 
Умее да води сложни разговори или преговори. Бързо се ориентира в нуждите и целите на другите. Търси взаимно изгодни варианти за решение на конфликтните въпроси. Умее да убеждава и да оказва влияние върху другите.

 Обърни внимание
Склонен е да подценява значението на ценностите и морала. Може понякога да се възползва от доверчивостта на другите. Понякога е склонен да прибягва към сложни „дипломации”, когато един по-директен подход би бил по-ефикасен. 

 

 

Емпатия
(съчувствие, загриженост, емоционална подкрепа)

 Типични характеристики
Рядко се интересува от чувствата и преживяванията на другите. Може да проявява съчувствие към тях, но не е склонен да се ангажира персонално с проблемите им. Не обича да помага и рядко търси подкрепа от околните. Стреми се да разграничава емоциите от фактите и да подхожда обективно към проблемите.

 Силни страни 
Намира кратки и ефективни начини за решаване на проблемите. Подхожда безпристрастно и обективно към решаването на проблеми. Ръководи се от ясни принципи. При воденето на преговори  или разговори с клиенти, се придържа към фактите и целите. Връща групата към основната цел, когато тя се разпилява в детайли.

 Обърни внимание
Понякога подхожда твърде формално към другите. За околните може да изглежда като хладен, пресметлив или егоистичен. Възможно е да има нужда от развиване на уменията за работа с клиенти.      

 

Покорност 
(стил на реакция при междуличностни конфликти)

 Типични характеристики
Предпочита да се конкурира с останалите вместо да си сътрудничи с тях. Защитава остро и безкомпромисно позициите си. Понякога може да бъде язвителен и саркастичен. Склонен е да поставя подвъпрос вижданията на другите с очакването, че те ще ги защитават и така в спора ще се постигне взаимен обмен на знания. Харесва хора, които знаят как да отстояват мнението си и могат да се аргументират убедително. Уверен, решителен, има подтик да организира другите и да доминира в отношенията. Може да бъде прибързан, авторитарен и да променя често мнението си.

 Силни страни 
Настойчиво и упорито преследва целите си. Не се безпокои да бъде твърд с другите, ако това се налага. Може да налага непопулярни решения. Знае как да накара хората да правят онова, което трябва, а не това, което искат. Изработва си собствени позиции по всички важни въпроси. 

 Обърни внимание
Възможно е понякога да бъде по-рязък или груб. Пропуска да дава позитивни оценки и да покаже, че оценява това, което другите правят. Околните могат да смятат, че той има труден характер и да се опитват да избягват спорове, преговори или делови ангажименти с него.

 

 

Скромност
(склонност да се хвали, стремеж към одобрение от другите)

 Типични характеристики
Има адекватна самооценка. Реалистично оценява възможностите си. Не обича да се конкурира с другите. Вярва, че всеки човек има качества, заради които може да бъде ценен. Приема конструктивно критика. Допада му да работи в екип и активно се включва в съвместни проекти с другите. Не е себичен и не е склонен да постъпва егоистично в отношенията.  

 Силни страни 
Познава своите силни страни, но не е склонен да се самоизтъква. Умее да чува и използва обратна връзка от околните по градивен начин. Умее да се кооперира с другите и няма нищо против, ако резултатите от неговата работа зависят от резултатите на колегите му. 

 

 

Просоциални нагласи 
(грижа за хората и техните нужди)

 Типични характеристики
Стреми се да съчетава формалните принципи и правила с просоциални ценности. Стреми се да оценява обективно приноса на всеки, но се опитва да не изостря междуличностната конкуренция. Промотира идеята, че най-важни са резултатите на екипа. Разглежда като еднакво важни както ефективността и постиганите резултати, така и потребностите на другите. 

 Силни страни 
Проявява гъвкавост в прилагането на формалните принципи във всеки индивидуален случай. Цени различията между хората и се опитва да ги използва ефективно в работата. Обръща приблизително еднакво внимание на работните цели и задачи и на нуждите и очакванията на хората. 

icon

ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ

55.02

Стил на работа
Сложен, любознателен, мисли концептуално и с метафори. Стреми се да си състави цялостна картина за случващото се и се фокусира върху откриването на причинно-следствени връзки и закономерности между фактите. Непрекъснато проверява актуалната ситуация за нови възможности и често успява да намери свързаност между събитията, която не е очевидна и която другите трудно биха открили. Опитва се да си състави ясна визия за бъдещето. Лесно синтезира разнородна информация, а в момента, в който си изясни цялостната структура на нещата, развива ясни и ефективни стратегии за постигане на целите си. Обикновено плановете му са глобални, комплексни и включват значителни промени. Невинаги обмисля достатъчно добре последствията от своите идеи за другите. Понякога е склонен да игнорира факти или детайли, които не пасват на идеите му. Ако подцени нуждата от събиране на достатъчно информация, може да предлага решения, които са неправилни или непрактични.

Роля в екипа
В повечето случаи предпочита да работи сам, но когато е включен в даден екип или работна група, активно участва в процесите на вземане на решения. Другите го възприемат като обективен, критичен и аналитичен. Мисли сложно, задава трудни въпроси и предлага оригинални решения. Особено е ефективен при справянето със сложни или непознати проблеми. По-често фокусира вниманието си върху намирането на дадено решение и рядко обмисля в детайли неговото практическо приложение. Другите го ценят заради неговата креативност, богатата му култура и разностранни интереси, но понякога го упрекват заради прекаления му индивидуализъм.

Въображение
(склонност да изследваш нови идеи и възможности )

 Типични характеристики
Предпочита да мисли върху реалните проблеми и се стреми да намира прагматични решения. Не усложнява прекалено нещата. Понякога се изкушава да изследва различни възможности, но същевременно се старае да бъде близко до реалните проблеми и практическите нужди. Има широки познавателни интереси.

 Силни страни 
Умее да оценява прагматично полезността на новостите и да открива техния скрит потенциал. Подкрепя креативността на другите и им помага да доразвият идеите си. 

 

 

Естетика 
(фокус върху външния вид на нещата)

 Типични характеристики
Обръща голямо внимание на външния вид. Притежава силно развит естетически усет. Фокусира се върху детайлите и оценява нещата от естетическа гледна точка. Придирчив е към работната обстановка. Обръща голямо внимание на дрехите, маниерите,  или външния вид.

 Силни страни 
Влага голямо старание в „изпипването” на детайли. Бързо забелязва недостатъци, свързани с външния вид. Проявява креативност и е много полезен, когато става въпрос за естетическо оформление на нещата.

Обърни внимание
Понякога оценява нещата само на базата на техния външен вид и не обръща достатъчно внимание на другите им аспекти като например функционалност, цена, технически параметри и т.н. Понякога вкусът и естетическите му виждания изглеждат странни или прекалено „авангардни” на останалите. 

 

Чувства 
(внимание към собствените чувства и преживявания)

 Типични характеристики
Много често анализира чувствата и преживяванията си. Опитва се да намери причините за своите емоции и да си изясни техния ефект върху собственото си поведение или решения. Лесно се ориентира в настроенията на другите. Много добре осъзнава значението на чувствата като фактор, който предопределя действията, решенията и междуличностните отношения.

 Силни страни 
Познава добре своите чувства и мотиви. Има верен усет за хората и техните преживявания и очаквания.  

Обърни внимание
Понякога се показва като твърде интроспективен, прекалено чувствителен или емоционален. Склонен е ненужно да усложнява отношенията си с другите, обръщайки прекалено голямо внимание на маловажни детайли. 

 

 

Действия 
(нагласа към промените)

 Типични характеристики
Обича да изпробва нови неща. Предпочита работни задачи, в които има широко поле за действие. Непрекъснато се опитва да прави промени в начина на работа, да подобрява и оптимизира процесите. Обикновено подкрепя промените, дори когато ползата от тях е несигурна.          

 Силни страни 
Критично осмисля начина, по който се правят нещата, и често дава идеи как да бъдат променени. Упорито се стреми да налага полезни и важни нововъведения, срещу които част от колегите му може да се съпротивляват. Много бързо се адаптира към динамична и често променяща се среда.  

Обърни внимание
Сравнително лесно се демотивира, ако трябва да изпълнява рутинни задачи. Понякога държи на въвеждането на промени, от които няма голяма нужда или смисъл.

 

Идеи 
(широта и насоченост на познавателните интереси)

Типични характеристики
Интересува се от неща, които са непосредствено свързани с неговата професия или ежедневие. Предпочита да анализира факти или неща, които действително са се случили. Практичен, съобразителен, находчив. Не обича да размишлява върху абстрактни или отвлечени от практиката теми. Не е мотивиран да учи нови неща, освен ако това не са пряко свързано с работата му.

Силни страни
Наблюдателен и съобразителен. Често намира хитроумни решения на различни практически проблеми. Преценява прагматично нещата. 

Обърни внимание
Не е склонен да търси сложни връзки между събитията или да се опитва да открие техния по-дълбок смисъл. Понякога работи по проекти без да има цялостна визия за нещата или проблемите.          

 

 

Ценности
(толерантност към различни възгледи или разбирания)

Типични характеристики
Има ясна ценностна система. С консервативен светоглед, споделя традиционни възгледи и ценности. Обикновено е категоричен в преценките си. По-скоро ще търси подкрепа за тях в примери от миналото, отколкото да ги поставя под съмнение или преразглежда. Не е особено толерантен към мнения или ценности, различни от неговите.

Силни страни
Има ясни позиции по повечето житейски или морални въпроси. Твърдо вярва в принципите си и упорито ги отстоява. Позицията му по различни морални или ценностни въпроси е лесно предвидима. 

Обърни внимание
Понякога е твърде едностранчив или краен в оценките си за събития или хора. Рядко проявява толерантност и гъвкавост към мнения или възгледи, различни от неговите.        

 

 

 

ЛИЧНОСТНИ СТИЛОВЕ

Поведението на хората се определя от комбинацията от техните личностни черти, а не от всяка черта поотделно. Ето защо по-долу Ви представяме още един, различен поглед на резултатите. На база на съчетанието на всеки две дименсии е изведен личностен стил, с който се характеризира Example.

 

 

   Стил на справяне с предизвикателствата в работата
   
(Определя се от скалите ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и  ЕНЕРГИЯ)

 

Рядко намира радост или положителни емоции в живота. Мрачен, сериозен, резервиран и насочен към собствените си преживявания. Склонен е да се фокусира върху негативните аспекти и трудностите. Когато попадне в стресови ситуации, може да се чувства обезкуражен или отчаян. Дори когато събитията около него се развиват нормално, е склонен да смята живота си за тежък, труден и изпълнен с усилия и проблеми.

не е неемоционална

не е оптимист

не е емоционален

 

    Стил на справяне със стреса 
     (Определя се от скалите  ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и  ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ)

 
 

не е неадаптивен

не е нечувствителен

Неспокоен и често тревожен. Непрекъснато е нащрек за появата на проблеми и трудности и живо може да си представи дори неща, които е малко вероятно да се случат. Богатото му въображение и любопитство му помагат да намира нови и нестандартни решения на проблемите, но могат и да подсилват притесненията му. Понякога другите считат страховете му за нереалистични и странни.   

не е адаптивен

 

   Стил на разрешаване на междуличностните противоречия
     (Определя се от скалите ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ  и НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ )

 

Лесно се ядосва и е склонен да изразява гнева си директно. Може да изпадне в ярост от незначителни неща и да бъде гневен продължително време. Лесно се обижда, трудно приема критика и обикновено не може да разсъждава обективно върху последиците от своето собствено поведение. Предразположен е към агресивни прояви и отношенията му с другите в работата често са сложни или конфликтни. Склонен е неоснователно да обвинява другите или да се съмнява в намеренията им.

не е хладнокръвен

не е мек

не е живеещ за другите

 

 

    Стил на постигане на целите
    
(Определя се от скалите  ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и  ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 
 

Често става жертва на собствените си импулси и желания. Не може да устоява на изкушенията и изпитва трудности да се мобилизира и фокусира върху изпълнението на поставените цели. Не се справя добре, ако работата му изисква да работи усилено за дълъг период от време, независимо от възнаграждението. Може да се откаже от постигането на дадена цел, ако тя се окаже прекалено сложна и изискваща.    

не е безгрижен

не е свръхконтролиран

не е целенасочен

 

  Стил на интересите 
   (Определя се от скалите  ЕНЕРГИЯ и ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ )

 

не е консумативен

 

не е индивидуалистичен

не е социален

Има разностранни интереси – култура, изкуство, наука и др. Харесва му да изучава нови и сложни проблеми. Заниманията му обикновено изискват упорита и задълбочена самостоятелна работа или дават възможност за творческо себеизразяване. Типични професионални роли: учен-изследовател, композитор, писател, поет и др.

 

   Стил на поведение в междуличностните взаимоотношения
   
(Определя се от скалите  ЕНЕРГИЯ и  НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ)

   

не е лидер

Обикновено гледа на другите като на конкуренти или потенциални противници. Затворен, хладен, скептичен, трудно допуска другите до себе си. Ревниво пази в тайна своите намерения и вътрешни преживявания. Има определени трудности да се интегрира в дадена група или екип, тъй като често се противопоставя на груповите решения, без да дава собствени предложения.        

не е сърдечен

не е отстъпчив

 

133

  Стил на активността 
  
(Определя се от скалитe  ЕНЕРГИЯ и ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

не е хедонист

Рядко се ентусиазира от някакви перспективи, не обича да си прави планове и трудно се мотивира да постигна каквито и да е по-значими цели. Пасивен е и рядко поема инициативата. Другите трябва да са много настоятелни, за да успеят да го накарат да свърши нещо. Когато участва в екип, предпочита да стои на заден план и отказва да поема конкретни ангажименти и отговорности. 

не е продуктивен

не е методичен

 

   Стил на социално поведение 
   
(Определя се от скалите  ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ и  НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ)

 

Скептичен е и подлага на критичен анализ всяка чужда идея. Не се доверява нито на традиционните схващания, нито на сантиментални съображения. Склонен е да взема под внимание всяка гледна точка, но само за да си изгради собствена преценка за нещата. Когато има определена позиция, без колебания я отстоява, независимо от мнението на мнозинството. 

не е консервативен

не е прогресивен

не е традиционалист

 

 

 

  Стил на придобиване на нов опит   
   (Определя се от скалите ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ и ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

  

Много любознателен. Умее да пречупва нещата, които учи, през своя собствен опит и по този начин творчески да ги обогатява и доразвива. Мисли абстрактно, а идеите му са сложни и комплексни. По-добър е в инициирането на иновативни проекти, отколкото в това да ги довежда до успешен край, тъй като често няма ясен план за осъществяването им. Би извлякъл полза от придобиването на умения за систематична работа. 

не е незаинтересован

 

не е любознателен

не е прилежен

 

   Стил на работа в екип
   
(Определя се от скалите НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ и ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

не е добронамерен

Загрижен е повече за своя психологически или материален комфорт, отколкото за благополучието на другите. Непрекъснато следи какъв е приносът му за груповите резултати и ако прецени, че той е по-голям от този на другите, не пропуска да го постави като проблем. Може да има неприятни за околните навици или да е с враждебни нагласи. Дори когато не създава активно проблеми, може да дразни останалите с минималните усилия, които полага в груповата дейност, и с упоритото си нежелание да се промени.             

не е алтруист

не е конкурентен

 

ВАЖНО: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на Въпросник за оценка на личността NEO-PI-3, свържете се с нас: 

 

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com 
www.prometriks.com

 

Имате нужда от по-кратък тест? Искате да оцените повече лица с по-бюджетен инструмент? Изпробвайте NEO-FFI-3, който оценява петте основни дименсии на личността.

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.

 


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат