Код на клиент: Example
Дата: 2020-04-15

Въпросник за оценка на личността NEO-PI-3

Резултати за Example 


КАКВО Е NEO-PI-3

NEO-PI-3 е инструмент за оценка на личността, базиран на теорията за „Голямата Петорка“ (BIG FIVE personality traits). Според нея 5 основни и независими една от друга дименсии на личността определят поведението на всеки човек, а оттам и ефективността му на работното място. Това са подход към работата, емоционална нестабилност, енергия, насоченост към другите и отвореност към нов опит. Всяка от тези дименсии се оценява в NEO-PI-3 по 6 различни аспекта, което позволява извеждането на детайлен личностен профил на оценения, идентифицирането на силните му страни и както и установяването на онези негови характеристики, които биха могли да му попречат да бъде успешен. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна Т-скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания с референтна нормативна група. NEO-PI-3 е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, като нормите за България са диференцирани по пол. Резултатите са класифицирани в три големи групи: ниски (от 20 до 44 точки), средни (от 45 до 55 точки) и високи (от 56 до 80 точки). 

 

ВАЖНО 

При наличие на разминаване между резултатите по дадена дименсия и тези от съставляващите я аспекти, приоритет трябва да се отдава на резултатите по отделните аспекти, тъй като те са по-прецизни и специфични. 

 


РЕЗУЛТАТИ

Следва детайлна интерпретация на резултатите. 

 

 

„Подход към работата“ е домейнът от „Голямата петорка”, който е най-тясно свързан с професионалната ефективност и в най-голяма степен може да предсказва бъдещата професионална реализация. Емпиричните данни показват, че висок резултат се асоциира с успешност в изпълнението на различни професионални роли, независимо от характера на конкретната дейност или мястото на позицията в йерархичната структура на организацията.

не е NavN+-

не е NavN4av

не е NavN4-

не е N+N4+

не е N+N4av.

С резултата по домейна „Подход към работата” Example се разкрива като нетърпелив, прибързан, несистематичен, често протакащ изпълнението на поставените му задачи. По принцип не отдава особено голямо значение на стандартите или на очакванията, наложени от другите, и предпочита по-творчески задачи или по-гъвкава система на работа, в която целите често се променят в зависимост от особеностите на конкретните ситуации. Тази тенденция може да се проявява особено отчетливо, ако и резултатите му по домейните „Енергия” и „Отвореност към нов опит” са високи. Склонен е да търси най-лесния изход от проблемите и сравнително бързо се отказва от намеренията си при появата на по-значителни трудности или при неполучаване на подкрепа от другите. Често е склонен да мисли, че успехите се постигат с късмета да бъдеш на точното място и в точното време и когато това не се случи, бързо се отказва от намеренията си и прекратява предприетото начинание. Вероятно по същата причина няма много дългосрочни цели и амбиции, защото чувства, че е по-добре „да улови момента”, вместо да работи упорито по несигурни планове. Много рядко проверява напредъка си в процеса на постигането на дадени важни цели и рядко си поставя специфични задачи с ясни индикатори за постигнатия резултат. Не изпитва достатъчно увереност в своите сили и способности и често възприема ангажиментите или целите си като твърде трудни или прекалено изискващи. Не е склонен да си признае, когато не знае или не умее нещо, нито пък търси допълнителна информация, за да попълни пропуските си. Като цяло не е много активен по отношение на работата. В повечето случаи може да се мотивира да свърши нещо, само когато вижда незабавна отплата за своя труд и усилия. Не обръща внимание на детайлите и поради това често прави грешки от невнимание. Липсата на резултати невинаги се отразява на самочувствието му, понеже е склонен да възприема провалите си като дължащи се на лош късмет или на други външни фактори и не е готов да поеме лична отговорност за слабите резултати. В по-общ план прави впечатление на другите с това, че е слабо организиран и недисциплиниран. Те могат да смятат, че е незрял, ненадежден или дори мързелив.

не е N-Nav

 

Вземане на решения

не е N+N6av

не е N+N6+

Резултатът на изследваното лице по тази скала показва, че в повечето случаи той предварително обмисля своите действия и решения и по-рядко действа „под влияние на момента” или осланяйки се само на интуицията. Въпреки това, като цяло прави впечатление на не особено методичен и подреден, понеже често действа, без да си определя предварително приоритети и не се фокусира върху действително важните цели. Склонен е да гледа на своята „гъвкавост“ като на предимство и не желае да се чувства обвързан с някакви „твърди” планове. Това понякога му дава възможност да реагира бързо на благоприятните ситуации и да сменя лесно посоката на своята активност, като преследва всяка новопоявила се възможност.

не е N-N6+

не е N-N6-

не е N+N6-

icon

ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ

74.32

Домейнът оценява емоционалната стабилност на изследваните лица. Високите резултати по него се асоциират с емоционална лабилност, нисък фрустрационен толеранс, стеснителност, тревожност и импулсивност, докато ниските са индикатор на добър емоционален самоконтрол и вътрешна овладяност. Домейнът измерва  междуличностни различия, характерни за нормалните индивиди, макар че лица с различни психологически отклонения често показват завишени резултати по него. Все пак, високите резултати по „Емоционална нестабилност” не могат да се интерпретират като свидетелство за наличието на психологично разстройство, нито на някакъв клинично-значим психологичен проблем.

Изследваното лице е получило висок резултат по домейна „Емоционална нестабилност”, което показва, че той вероятно често се затруднява при разделянето на емоциите от фактите и сравнително трудно успява да мисли рационално в ситуации, когато изпитва силни емоции. Чувствителността и емоционалността са по-малък проблем, когато работата е рутинна и работните ситуации са ясни и добре структурирани, но може да причини сериозни затруднения и ниска продуктивност при динамични и често променящи се професионални дейности и задачи. Причината за това е, че индивидът ще се чувства доста уязвим и лесно ще се обърква, когато бъде поставен под напрежение. Емоционалната лабилност намира отражение и в отношенията с другите. За лица с високи резултати по този домейн е по-вероятно да възприемат даден коментар или забележка като лично отношение, да бъдат особено чувствителни към остроумието или закачките на другите и да се деморализират от критиките или неуспехите. Те по-често ще се чувстват  застрашени от колегите си и ще показват завист към тях или пък могат да се представят като "превзети" или студени в служебните контакти, страхувайки се да разкрият своята уязвимост. Тези особености могат да се проявяват дори когато резултатите на лицето по домейните „Енергия” и „Насоченост към другите” са високи, тъй като те показват начин на реакция на негативни събития, а не базисни нагласи към околните. Макар и сравнително по-рядко, е възможно общият резултат по домейна да представлява баланс от противоположни тенденции. При това положение описанието по дадена черта неизбежно ще се разминава с начина, по който тя е типично представена в домейна. Описанието по фасетите, което следва по-долу, може да прецизира посочените тук детайли. Трябва да се отдава приоритет на тяхната интерпретация, ако се открие някакво разминаване с настоящото описание на домейна

 

Тревожност

Склонен е често да се безпокои за различни неща или за развития на събития, които повечето хора считат за малко вероятни. Възможно е за сравнително дълги периоди от време да изглежда видимо обсебен от собствените си страхове и тревоги. Това влияе върху решенията му, може да му попречи да се концентрира върху изпълнението на непосредствените си задачи и да го кара да избягва по-сложните или неопределени ситуации. Ако резултатите по домейн „Емоционална нестабилност” са в границите на средната норма, високата тревожност може да означава, че изследваното лице е по-чувствително по отношение на неопреоделеността и се стреми да избягва рисковете в работата и в живота си като цяло. 

 

Лабилност

Разкрива се като по-нервен, сприхав и избухлив в междуличностните отношения. Склонен е да реагира остро дори на по-дребни неудобства или проблеми. Изключително трудно допуска да бъде критикуван от другите и болезнено преживява всяка язвителна забележка или коментар. Често има проблеми с хората, с които работи, дори когато те първоначално са добронамерено настроени към него. Това вероятно е така поради склонността му да вижда враждебно отношение и недобронамереност там, където те не са били вложени и да упреква останалите за неща, които те нито са казали или направили, нито пък са имали намерения за това. Когато подобен резултат се получава на фона на високи резултати по фасет „Социална компетентност” от домейна „Енергия” или по фасет „Доверие” от домейн „Насоченост към другите”, това трябва да се интерпретира като характерен стил на реагиране, които изследваното лице не осъзнава добре. Възможно е да проецира негативни намерения у другите, а самият себе си да смята за открит, приемащ и добронамерен.

 

 

Негативни емоции

Сравнително често се чувства потиснат и обезкуражен. Обикновено, когато нещата се объркат, той е склонен да обвинява за това самия себе си. Възможно е да изпитва интензивно чувство на вина или да има ниско мнение за себе си. В повечето ситуации се проявява като песимист и трудно се мотивира да се бори с трудностите и проблемите. Ако резултатите по домейн „Емоционална нестабилност” са в границите на средната норма, високите резултати по тази скала може да означават, че изследваното лице е преживяло напоследък някакво травматично или стресово събитие, което е оказало влияние върху неговото обичайно настроение. 

 


Неувереност

Както и повечето други хора, той се чувства вътрешно напрегнат пред предстоящо публично изказване, ключов разговор или среща с висшестоящи. Затова, в подобни ситуации, макар да не изглежда прекалено скован или объркан, не винаги успява да запази своята гъвкавост и да се възползва максимално от различни благоприятни обстоятелства. Във връзките с хора, които познава добре, обикновено не изпитва притеснения и не се безпокои да изрази открито своите идеи и позиции.

 


Импулсивност

Притежава по-слаб волеви самоконтрол, което му пречи да устоява на силните си моментни желания. Често прави неща, за които по-късно съжалява и обикновено не успява да постигне цели, за които се изискват воля или вътрешна решимост за понасяне на по-сериозни лишения. Макар и сравнително рядко, високите резултати по тази скала са съчетани с високи резултати по скала „Вземане на решения”, което води до привидно вътрешно противоречие. Подобна комбинация обаче е психологически възможна и се среща при редица известни от историята политически лидери, станали в крайна сметка жертва на собствените си прищевки. Много характерна е тази иначе необичайна комбинация и за виртуозните играчи на различни хазартни игри. Трябва да се има предвид, че скала „Вземане на решения” се отнася до съзнателните избори на личността, докато скала „Импулсивност” се отнася до силата й да устоява на изкушенията.

 

Податливост на стрес

Трудно се справя в стресови ситуации, особено когато не може да контролира техния изход или развитие. Напрежението постепенно го сломява и той се чувства неспособен да взема правилни решения. Склонен е да се поддаде на желанието си да „избяга” от проблемите, прехвърляйки отговорността за тяхното разрешаване върху другите.        

 

 

 

icon

ЕНЕРГИЯ

48.67

Домейнът „Енергия“ оценява общителността, енергичността и активността на изследваните лица. Лицата с високи резултати са енергични, активни, предприемчиви, общителни и оптимистично настроени, докато тези с ниски резултати са умерени, сериозни, скептични, резервирани, трудно се ентусиазират и предпочитат да общуват в по-ограничен кръг от близки познати. Екстраверсията е една от най-старите и добре проучени психологически дименсии. Едно от най-значимите постижения на психологията напоследък е отдиференцирането на факторите „Енергия” и „Насоченост към другите” като две глобални, но независими една от друга черти на личността. Този резултат е отразен в NEO-PI-3 и спомага за по-добрата преценка и прогноза на индивидуалното поведение в различни социални ситуации.     

Резултатът на изследваното лице по домейна „Енергия” означава, че в работата и ежедневието си той се проявява като умерено активен, деен и предприемчив. Обича да работи с хора и вероятно би му допаднало да поеме лидерска роля в групата, но няма силно изразена потребност към това и в почти същата степен би оценил предимствата да изпълнява самостоятелни задачи или да общува в по-тесен кръг от познати. Поемането на рискове и непрекъснатото търсене на разнообразие не са характерни за него, въпреки че в определени моменти могат да го изкушат. Чувства се доволен от своя живот и смята, че в него има толкова радост и щастливи моменти, колкото и при повечето други хора. Макар и сравнително по-рядко, е възможно общият резултат по домейна да представлява баланс от противоположни тенденции. При това положение описанието по дадена черта неизбежно ще се разминава с начина, по който тя е типично представена в домейна. В този случай трябва да се има предвид описанието по съответния фасет.

 

Социална компетентност

Показва се като по-хладен и дистанциран в отношенията с другите. Не обича да занимава околните със собствените си неща или проблеми и на свой ред сам не проявява особен интерес към техния живот. Макар че може да бъде дружелюбен и учтив в социалните контакти, той обикновено избягва да се обвързва емоционално и рядко проявява инициатива за скъсяване на дистанция и сближаване с другите.

 

Общителност

Не е особено общителен и при възможност се опитва да избягва многолюдните събирания или честите срещи с нови хора. Масово посетени събития като конгреси, големи семинари или партита по-скоро го уморяват, отколкото да го ентусиазират. По възможност предпочита да избягва дейности, свързани с осъществяването или поддържането на интензивни социални контакти. Предпочита да работи сам или в малък екип от хора, които добре познава.

 

 

Асертивност

В повечето ситуации в работата се опитва да има собствена позиция по въпросите и да участва активно в обсъжданията. Ако срещне съпротива от страна на другите обаче, той е склонен по-скоро да отстъпи и да остави отговорността за решението да бъде поето от другите. Харесва му, когато успява да влияе на другите, но не държи непременно да се налага във всяка една ситуация. При интерпретация на резултатите по тази скала трябва да се имат предвид и резултатите по скала „Покорност” от домейн „Насоченост към другите”. Лица с високи резултати по скала „Покорност” са отстъпчиви и неконфликтни, независимо от резултата им по скала „Асертивност”.

 

Активност

Предпочита дейности, в които бързината, активността и енергичността имат решаващо значение. Еднообразни и рутинни задачи лесно го пренасищат и отегчават. Не е особено внимателен в това, което прави и в бързината сравнително често допуска грешки. Може да бъде много деен и работоспособен, но понякога количеството при него е за сметка на качеството или прецизността. Професионални дейности, които изискват едновременна работа по няколко задачи по-скоро биха го стимулирали, отколкото напрегнали.

 

Нагласа към риска

Цени разнообразието и емоционалното богатство в живота и вероятно биха му допаднали неща, които провокират вълнуващи изживявания. В същото време рутината и установеността в работата и ежедневието не биха го подтикнали да предприема опасни или рисковани неща, само за да преживее някакви по-силни усещания.

 

Позитивни нагласи

Умее да се радва на позитивните събития в своя живот, без да изпада в крайности. Нито е прекалено весел и жизнерадостен, нито е твърде сериозен и сдържан. По отношение на бъдещето е по-скоро умерен оптимист, който не вярва прекалено лекомислено в изключително благоприятното развитие на обстоятелствата и проблемите. Трябва да се има предвид, че новите изследвания в психологията убедително показват, че позитивните и негативни емоции не са противоположни полюси на една и съща дименсия, а са взаимно независими черти. Следователно напълно е възможно, едно изследвано лице да изпитва едновременно и силни страхове и притеснения и много положителни емоции и оптимизъм. Стрелау, Остендорф и др. наричат тази комбинация от противоположни емоции „Възбудимост” или „Емоционалност”. Тя се среща по-често при жени и се изразява в по-силни емоционални реакции както на положителните събития (вяра, надежда, щастие), така и негативните (стрес, тревога, безпокойство).

icon

НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ

25.86

„Насочеността към другите“ е втората дименсия наред с „Енергията“ в „Голямата петорка“, която е пряко свързана с междуличностните взаимоотношения. Насоченият към другите индивид е базисно доверчив, мек по характер и отстъпчив. Склонен е да съчувства и съпреживява на другите и е готов да им помага, като вярва, че те биха му отвърнали със същото. Лицата с ниски резултати по този домейн са по-скоро егоцентрични, доминантни, дистанцирани и скептични към намеренията на другите. Те могат да бъдат хитри и манипулативни и да предпочитат да се конкурират с останалите, вместо да си сътрудничат. „Насочеността към другите” и „Енергия” са две независими дименсии и всякакви комбинации от резултати по тях са възможни.

Резултатът на изследвания по домейна „Насоченост към другите” означава, че в междуличностните отношения той определено поставя своите собствени интереси и потребности пред тези на другите. Често е недоверчив към намеренията на околните и следи внимателно тяхното поведение и цели. Предпочита да не е прекомерно открит, особено в деловите отношения, за да има варианти да реагира, в случай че интересите му влязат в конфликт с тези на другите. Сътрудничеството с него е трудно, тъй като той често прави равносметка на ползите и загубите от него и в зависимост от това променя позициите си. Много трудно е да бъде подведен и не позволява на другите да се възползват от неговото благоразположение към тях. В конфликтни ситуации може да бъде твърд и безкомпромисен. Обикновено не се безпокои от това, че може да бъде гневен и че с поведението си ще задълбочи конфронтацията. Заплахата за социално отхвърляне не го тревожи, защото не държи особено да бъде част от дадена група. Като цяло предпочита да се конкурира, вместо да си сътрудничи с останалите. Може да мисли, че превъзхожда по някакъв начин околните и да не вижда нищо лошо в това да се гордее и хвали със способностите или постиженията си. Описанието по фасетите, което следва по-долу, може да прецизира посочените тук детайли. На тях трябва да се отдава приоритет, ако се открие някакво разминаване с настоящото описание на домейна.  

 

Доверие

Проявява се като недоверчив, скептичен и предпазлив в междуличностните връзки. Трудно може да бъде подведен, тъй като внимателно анализира намеренията и интересите на другите и не разчита безусловно на тяхната лоялност. При определени обстоятелства обаче, неговата предпазливост може да се тълкува от партньорите му като мнителност и това да попречи на задълбочаването на отношенията. Ако заема ръководна длъжност, той ще се стреми да си изгражда собствена позиция за хората и да съди за тях на базата на фактите и действията им в момента. Възможно е да бъде преценяван от другите като труден характер и не особено предразполагащ. Ниските резултати по фасета „Доверие” не означават, че той е затворен по характер и необщителен – за това трябва да се съди по неговите резултати по съответните фасети на домейна „Енергия”.   

 

 

Откровеност

Смята, че е гъвкав и проницателен в отношенията с другите. Стреми се да прилага различни подходи и стратегии, било за да доминира във връзките, било за да получи онова, което желае. Няма особени скрупули да си послужи с хитрост или да манипулира партньорите си, когато това е необходимо за постигането на неговите собствени цели.

 

Емпатия

В повечето случаи той не е склонен да бъде снизходителен, щедър или великодушен и не смята, че е длъжен да помага безусловно на всеки, който търси помощ от него. Допуска, че някои хора могат да го смятат за хладен, пресметлив или за егоист, но заедно с това мисли, че доста хора злоупотребяват с милосърдието на другите и правят много малко, за да решат сами проблемите си.

 

Покорност

Не е от хората, които биха си мълчали, когато другите засегнат техните права и интереси. Може да бъде рязък и саркастичен или да отвърне на агресията с агресия, ако се почувства предизвикан. Другите могат да смятат, че той има труден характер и да се опитват да избягват спорове, преговори или делови връзки с него. Той обаче не се притеснява от социалното отхвърляне и предпочита да се конкурира с останалите, вместо да си сътрудничи. В работата или извън нея често се оказва въвлечен в различни междуличностни конфликти.

 

Скромност

Самооценката му е адекватна и балансирана. Не е склонен да мисли, че притежава някакви особени способности, талант или потенциал за развитие, с които превъзхожда останалите. Не обича да се хвали с постиженията си. Може да има добро мнение за себе си, но предпочита да не го демонстрира.

 

Просоциални нагласи

Смята, че има балансиран поглед към социалните проблеми и че при тяхното решаване трябва да се отчитат както икономическите фактори и справедливостта, така и хуманните съображения. Не би имал нищо против да се прави повече за нуждаещите се, стига това да не води до дисбаланс в цялостното развитие на компанията или държавата.

icon

ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ

55.02

Отворените към нов опит индивиди са любознателни и животът им е богат на нови преживявания. Те с готовност възприемат нови идеи или ценности и черпят опит както от позитивните, така и от негативните си преживявания. Лицата с ниски резултати по този домейн са конвенционални, емоционално хладни и сдържани, имат консервативни възгледи и предпочитат познатото пред новостите.

Изследваният е постигнал висок резултат по домейна „Отвореност към нов опит”, което означава, че той притежава широки познавателни интереси, интелектуално любопитство и тънка чувствителност. Възможно е да има богато въображение и да обича да мечтае. Склонен да бъде страстен почитател на литературата, музиката или някое друго изкуство. Обръща голямо внимание на естетиката и цени красивите неща в ежедневието си. Понякога дори обичайни неща могат силно да го развълнуват и той да се фокусира върху тях в мислите и вътрешните си преживявания. Може също така да реагира остро на неща, които му харесват или не му харесват, а в същото време повечето други хора да намират за маловажни. Отдава голямо значение на своите чувства и вътрешни преживявания и често се ръководи от тях при решенията си. Заради това може да изглежда на околните по-странен, капризен или нерационален, особено ако резултатът му по домейна е равен или по-висок 65 стандартни точки. Отворен е към нови идеи или знания и по принцип обича да учи. Вълнува се от новите и непознатите неща и често посвещава времето си, за да ги изучава не толкова, защото това му е необходимо, а заради самото изследване. Изгражда си сложни, комплексни представи за нещата. Това му дава възможност да проявява творчество и новаторство в подхода си, но същевременно може да го обърква и му пречи да взима привидно прости решения. 

 

 


ЛИЧНОСТНИ СТИЛОВЕ

Поведението на хората се определя от комбинацията от техните личностни черти, а не от всяка черта поотделно. Ето защо по-долу Ви представяме още един, различен поглед на резултатите. На база на съчетанието на всеки две дименсии е изведен личностен стил, с който Example се характеризира. 

 


   Стил на справяне с предизвикателствата в работата
   
(oпределя се от скалите  ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и  ЕНЕРГИЯ)

 

Рядко намира радост или положителни емоции в живота. Мрачен, сериозен, резервиран и насочен към собствените си преживявания. Склонен е да се фокусира върху негативните аспекти и трудностите. Когато попадне в стресови ситуации, може да се чувства обезкуражен или отчаян. Дори когато събитията около него се развиват нормално, е склонен да смята живота си за тежък, труден и изпълнен с усилия и проблеми.

не е неемоционална

не е оптимист

не е емоционален

 

 

   Стил на справяне със стреса 
   (oпределя се от скалите  ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ)

 
 

не е неадаптивен

не е нечувствителен

Неспокоен и често тревожен. Непрекъснато е нащрек за появата на проблеми и трудности и живо може да си представи дори неща, които е малко вероятно да се случат. Богатото му въображение и любопитство му помагат да намира нови и нестандартни решения на проблемите, но могат и да подсилват притесненията му. Понякога другите считат страховете му за нереалистични и странни.   

не е адаптивен

 

 
  Стил на разрешаване на междуличностните противоречия
  (oпределя се от скалите ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ  и НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ )

 

Лесно се ядосва и е склонен да изразява гнева си директно. Може да изпадне в ярост от незначителни неща и да бъде гневен продължително време. Лесно се обижда, трудно приема критика и обикновено не може да разсъждава обективно върху последиците от своето собствено поведение. Предразположен е към агресивни прояви и отношенията му с другите в работата често са сложни или конфликтни. Склонен е неоснователно да обвинява другите или да се съмнява в намеренията им.

не е хладнокръвен

не е мек

не е живеещ за другите

 


    Стил на постигане на целите 
    (oпределя се от скалите ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и  ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 
 

Често става жертва на собствените си импулси и желания. Не може да устоява на изкушенията и изпитва трудности да се мобилизира и фокусира върху изпълнението на поставените цели. Не се справя добре, ако работата му изисква да работи усилено за дълъг период от време, независимо от възнаграждението. Може да се откаже от постигането на дадена цел, ако тя се окаже прекалено сложна и изискваща.    

не е безгрижен

не е свръхконтролиран

не е целенасочен

 

 

  
    Стил на интересите
    (oпределя се от скалите  ЕНЕРГИЯ и ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ )

 

не е консумативен

не е индивидуалистичен

не е социален

Има разностранни интереси – култура, изкуство, наука и др. Харесва му да изучава нови и сложни проблеми. Заниманията му обикновено изискват упорита и задълбочена самостоятелна работа или дават възможност за творческо себеизразяване. Типични професионални роли: учен-изследовател, композитор, писател, поет и др.

 


   Стил на поведение в междуличностните взаимоотношения
   
(oпределя се от скалите   ЕНЕРГИЯ и  НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ)

 

не е лидер

Обикновено гледа на другите като на конкуренти или потенциални противници. Затворен, хладен, скептичен, трудно допуска другите до себе си. Ревниво пази в тайна своите намерения и вътрешни преживявания. Има определени трудности да се интегрира в дадена група или екип, тъй като често се противопоставя на груповите решения, без да дава собствени предложения.        

не е сърдечен

не е отстъпчив

 

133


   Стил на активността 
   
(oпределя се от скалитe  ЕНЕРГИЯ и ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

не е хедонист

Рядко се ентусиазира от някакви перспективи, не обича да си прави планове и трудно се мотивира да постигна каквито и да е по-значими цели. Пасивен е и рядко поема инициативата. Другите трябва да са много настоятелни, за да успеят да го накарат да свърши нещо. Когато участва в екип, предпочита да стои на заден план и отказва да поема конкретни ангажименти и отговорности. 

не е продуктивен

не е методичен

 


   Стил на социално поведение 
   (oпределя се от скалите  ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ и  НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ)

 
 

Скептичен е и подлага на критичен анализ всяка чужда идея. Не се доверява нито на традиционните схващания, нито на сантиментални съображения. Склонен е да взема под внимание всяка гледна точка, но само за да си изгради собствена преценка за нещата. Когато има определена позиция, без колебания я отстоява, независимо от мнението на мнозинството. 

не е консервативен

не е прогресивен

не е традиционалист

 


  Стил на придобиване на нов опит
  (определя се от скалите  ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ и  ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

Много любознателен. Умее да пречупва нещата, които учи, през своя собствен опит и по този начин творчески да ги обогатява и доразвива. Мисли абстрактно, а идеите му са сложни и комплексни. По-добър е в инициирането на иновативни проекти, отколкото в това да ги довежда до успешен край, тъй като често няма ясен план за осъществяването им. Би извлякъл полза от придобиването на умения за систематична работа. 

не е незаинтересован

не е любознателен

не е прилежен

 

 

​   
    Стил на работа в екип 
   
(oпределя се от скалите НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ и ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

не е добронамерен

Загрижен е повече за своя психологически или материален комфорт, отколкото за благополучието на другите. Непрекъснато следи какъв е приносът му за груповите резултати и ако прецени, че той е по-голям от този на другите, не пропуска да го постави като проблем. Може да има неприятни за околните навици или да е с враждебни нагласи. Дори когато не създава активно проблеми, може да дразни останалите с минималните усилия, които полага в груповата дейност, и с упоритото си нежелание да се промени.             

не е алтруист

не е конкурентен

 

 

ВАЖНО: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

 

Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на Въпросник за оценка на личността NEO-PI-3, свържете се с нас: 

 

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com 
www.prometriks.com

 

 

Имате нужда от по-кратък тест? Искате да оцените повече лица с по-бюджетен инструмент? Изпробвайте NEO-FFI-3, който оценява петте основни дименсии на личността.

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.

 


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат