Код на клиент: Test
Дата: 2020-03-27

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В РАБОТАТА 
ORG-EIQ

 

Код на клиента: Test 

Дата на теста: 2020-03-27  

 

Какво е ORG-EIQ?

ORG-EIQ е специално разработен въпросник, който оценява емоционалната интелигентност в контекста на професионалната дейност, както и няколко допълнителни фактори, допринасящи за развитието на меки умения и изграждането на дълготрайни  взаимоотношения. Емоционалната интелигентност е важен предиктор на успеха в широк кръг от професионални роли, като има ключово значение за професии и позиции, които са свързани с интензивни и чести социални интеракции.

Въпросникът дава детайлна информация за 16 личностни черти, за които е установено в научни изследвания, че оказват пряко влияние върху ефективното общуване с колеги и клиенти, справянето с промени и напрежение на работното място, степента на себепознание и др. Неговите твърдения описват поведенчески реакции в обичайни работни ситуации.

Въпросникът може да бъде използван за различни цели – подбор на кандидати за работа, оценка на представянето в работата, оценка на нуждите от развитие и обучение, кариерно и професионално консултиране, коучинг, организационна диагностика и развитие и т.н.

Този доклад е организиран в следните секции: 

 • Валидност - оценка на валидността на протокола
 • Общ профил - синтезирано представяне на резултатите в графичен формат 
 • Интерпретация на резултатите - детайлно описание на резултатите, разделено в 4 групи
 • Допълнителни фактори оценка на 4 допълнителни фактора, които се асоциират с емоционалната интелигентност в работен контекст

  Интерпретация на резултатите

  Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група. ORG-EIQ е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, съставена от служители от различни индустрии, сектори на икономиката и сфери на дейност, като нормите са диференцирани по пол. Резултатите са класифицирани в няколко големи групи: много ниски (до 3.5 точки), ниски (до 4.5 точки), средни (до 6.5 точки), високи (до 7.5 точки) и много високи (над 7.5 точки)

  Важно:  Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

  Следва:  Подробна интерпретация на получените резултати. 

   


  Валидност

  Резултатът отразява степента на валидност на отговорите на дадения човек и нагласата му към процеса на оценяване.

   

  Валидност на резултата на Test

  Test се е стремял да се представи максимално добре, като същевременно е бил достатъчно искрен в отговорите си. Подобна тенденция към социална желателност е нормална и е отчетена при изчисляването на резултатите. Настоящият доклад е валиден.

   


  Резултати на Test


  Интерпретация на резултатите

  Интерпретацията на резултатите на Test е представена поотделно за всяка една от скалите и включва описание на поведението, което би могло да се наблюдава в работата.

   

  СЕБЕПОЗНАНИЕ 0.88

  Себепознанието е свързано със способността на човек да разпознава и разбира своите емоции и преживявания, склонността да обръща внимание как поведението му влияе на околните, увереността в собствените способности и умението да заявява и отстоява собствените идеи, предложения или искания.

   

  Познаване на собствените емоции 

  Test изпитва трудности с разпознаването и разбирането на емоциите си. Често се чувства объркан, защото не разбира добре своите собствени преживявания и реакциите на другите или понеже не успява да изрази или контролира емоциите си по един адаптивен, себеутвърдителен начин. Липсата на добро себепознание ограничава възможностите му да планира ефективно своята работа и професионално развитие, и може да влияе негативно на репутацията му в работата, тъй като трудно заема позиция по ключови или спорни въпроси и не успява да намери убедителен начин, за да изрази своето мнение.

   

  Себеприемане 

  Често е склонен да се съмнява в своята компетентност и да счита, че не е способен да се справи с проблемите в работата. Възможно е това да се дължи на факта, че отскоро е на заеманата позиция или да смята, че отговорностите, които са му възложени, са над възможностите му. Вероятно често изпитва нужда да се съветва с по-опитни колеги или със своя супервайзор, особено когато трябва да вземе някакви по-важни или отговорни решения. Понякога Test може да опитва да избягва поемането на персонална отговорност за изпълнението на по-трудни или рисковани проекти.

   

   

  Асертивност 

  Изпитва големи трудности, когато се налага да проявява твърдост и да преодолява съпротиви, да променя възгледите и нагласите на другите. Предпочита да не влиза в спорове или да взима решения, които останалите не биха одобрили. Чувства се некомфортно, когато се налага да бъде настойчив, да отстоява своята позиция, да води сложни преговори или да бъде арбитър при решаването на някакъв конфликт. Стреми се да поддържа безпроблемни отношенията с другите, а при груповите обсъждания е склонен да се присъединява към мнението на мнозинството или това на своите ръководители.

   

  Саморегулация 2.66

  Саморегулацията се отнася до способността на човек да контролира емоциите си в зависимост от ситуацията, да се справя в стресови ситуации, упоритостта да преследва целите си въпреки трудностите и способността му да се ориентира бързо в сложни ситуации.

   

  Емоционален самоконтрол

  Често е подвластен на своите настроения, склонен е да проявява нетърпение или да действа импулсивно. Тези особености в неговия личностен профил се проявяват по-ясно в стресови ситуации, когато преживява някаква фрустрация или трябва да действа под напрежение.

   

  Твърдост

  Сравнително рядко проявява волята и твърдостта, които се изискват, за да преодолява сериозни трудности в работата. Не е от хората, които преследват целите си независимо от обстоятелствата и в много от случаите предпочита да се откаже от намеренията си, ако по пътя към тяхното осъществяване възникнат непредвидени проблеми. Предпочита да разполага с по-голяма свобода на действие, която да му позволява да преследва появилите се благоприятни възможности, вместо да преследва постигането на някакви прекалено отдалечени и несигурни цели. Не е особено амбициозен и не обича да си прави дългосрочни професионални планове. Прекалено трудни за спазване крайни срокове обикновено влошават продуктивността му, тъй като го объркват и демотивират.

   

   

  Адаптивност

  Понякога може да изпитва затруднения, когато трябва да се справя със сложни или нови работни ситуации. Предпочита да следва добре установените начини за действие или да изпълнява разпореждения, вместо да бъде оставен сам да открива правилния път за решението на даден проблем. Не обича да поема рискове и по-често приема резервирано промените, свързани със своята работа.

   

  Социална компетентност 4.95

  Социалната компетентност се свързва със способността на човек да се ориентира добре в специфичната култура на организацията, да разбира какви са очакванията и потребностите на другите и да бъде готов да се отзове, когато имат нужда от съдействие.

   

  Емпатия

  Обикновено е чувствителен към реакциите и потребностите на своите клиенти и партньори, макар и не винаги да е склонен да се съобразява с тях. Когато работи в екип, се стреми както да отстоява собствените си интереси, така и да обръща внимание на груповите задачи и цели. В по-сложни социални ситуации обаче може да се затрудни да види нещата през погледа на другия и да не успее да намери най-доброто за конкретните обстоятелства решение.

   

  Ориентация към другите

  В приблизително еднаква степен се стреми да помага на своите клиенти или колеги и да изпълнява добросъвестно работните си задачи. Когато няма други приоритети, му харесва да обръща внимание на другите и да се фокусира върху развитието на отношенията си с тях. Същевременно обаче може да пренебрегне техните нужди, ако не разполага с време или работата му го налага.

   

  Организационна компетентност

  Понякога се ориентира по-трудно в организационната динамика и неформалната структура в компанията. Не е особено наясно със съществуващите социални кръгове и не се интересува от нещата, които обединяват хората в тях. Праволинеен, понякога не успява да прояви необходимата дипломатичност и гъвкавост в различните социални ситуации на работното място и не си дава сметка за начина, по който другите могат да реагират на едно или друго негово действие.

   

   

  Умения за изграждане и управление на отношения   6.86

  Уменията за изграждане и управление на отношения са свързани с това доколко човек се стреми да допринася за екипния дух и насърчава екипната работа, склонността му да стимулира развитието на другите, да бъде пример за тях, както и отношението му към промени.

   

  Работа в екип

  Еднакво добре се чувства както когато преследва своите индивидуални цели, така и когато работи за постигането на групови резултати. Лесно се интегрира в екип и проявява загриженост към другите, въпреки че може да не е от хората, които имат най-голям принос за груповата сплотеност и поддържането на позитивен климат в отношенията.

   

  Лидерство

  Деен, активен и енергичен. Притежава комплекс от лидерски качества и умения, с които да мотивира другите и да оказва влияние върху техните нагласи и решения. Умее да увлича с идеи или личен пример останалите и вероятно е един от източниците на позитивна енергия в организацията. Ако бъде поставен на ръководна длъжност, няма да очаква, че хората автоматично ще изпълняват неговите разпореждания, а ще се стреми да ги убеждава в смисъла и важността на поставените цели и да съчетава конкретните работни задачи с интересите и амбициите на всеки изпълнител.

   

  Катализатор на промяната

  Не обича промените и в повечето случаи е негативно настроен към тях. Защитник е на вече установените правила и изпитани методи на работа, и гледа скептично на иновативните идеи на свои колеги и предложенията за нововъведения. Предпочита рутинните задачи, защото те му дават сигурност и усещане за контрол.

   

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФАКТОРИ
  Това са аспекти на личността, които са пряко свързани с емоционалната интелигентност и влияят върху поведението и отношенията на човек в дадена организация.

   

  Ориентация към резултати 2.48

  Често среща трудности да организира своята работа, няма големи професионални амбиции и не е склонен да търси допълнителни начини или възможности за подобряване на професионалните си резултати. Предпочита да си поставя лесно достижими цели и е възможно съзнателно да протака изпълнението на неприятни задачи или да пропуска важни крайни срокове. Склонен е да реагира с раздразнение на критични бележки или опити да бъде конфронтиран с ниските си резултати. В очите на колегите си най-вероятно изглежда вял, отпуснат, неконцентриран, лишен от енергия и ентусиазъм.

   

   Баланс между работа и личен живот    4.09 

  Изпитва известни трудности в постигането на равновесие между професионалния и личния живот, като отделя прекалено голямо внимание на работата си и пренебрегва останалите си потребности. Това може да се дължи на факта, че живее твърде изолирано или не намира нищо интересно и значимо за правене извън своите тесни професионални интереси.

   

  Толеранс към стрес  3.59

  В повечето случаи е склонен да възприема работата си като стресова или неудовлетворяваща. Склонен е да смята работните си задачи и поставените цели за прекалено трудни и предизвикателни или пък да се тревожи заради големите отговорностите, които понякога е принуден да поема. Възможно е да не се чувства удовлетворен от доходите си или досегашната си кариера и да смята, че разполага с ограничени възможности да промени нещата в положителна посока.

   

  Оптимизъм 3.69

  По-склонен е да гледа песимистично и резервирано на бъдещето, да се съмнява в своите способности и да се фокусира върху проблемите, негативните аспекти и последствия. Възможно е да е песимистично насторен по отношение на своето бъдеще или професионални перспективи, да се чувства демотивиран и да проявява пасивност в работата си.

   

   

   

  Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на ORG-EIQ, свържете се с нас: 

   

  tel.+359 2 43 73 185 , hr@prometriks.com 
  www.prometriks.com 

   

  Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.


  Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

  Инструкции за принтиране*

  При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

  *За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

    Печат