Код на клиент: test_client
Дата: 2020-04-21

Въпросник за оценка на личността NEO-FFI-3

Резултати за test_client 


КАКВО Е NEO-FFI-3

NEO-FFI-3 е инструмент за оценка на личността, базиран на теорията за „Голямата Петорка“ (BIG FIVE personality traits). Според нея 5 основни и независими една от друга дименсии на личността определят поведението на всеки човек, а оттам и ефективността му на работното място. Това са подход към работата, емоционална нестабилност, енергия, насоченост към другите и отвореност към нов опит. Всяка от тези дименсии се оценява в NEO-FFI-3, което позволява извеждането на личностен профил на оценения, идентифицирането на силните му страни и както и установяването на онези негови характеристики, които биха могли да му попречат да бъде успешен. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна Т-скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания с референтна нормативна група. NEO-FFI-3 е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, като нормите за България са диференцирани по пол. Резултатите са класифицирани в три големи групи: ниски (от 20 до 44 точки), средни (от 45 до 55 точки) и високи (от 56 до 80 точки). 

 


РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

icon

ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА

34.92

Стил на работа
Предпочита да разполага с голяма свобода на действие и автономност в своята работа. Нейната сила са задачи, които изискват творчество, способност за импровизация или вярна интуиция. Не е от хората, които могат детайлно да планират действията си или пък да следват много стриктно планове и процедури. Нейната отличителна черта е гъвкавостта. Притежава дарбата да разпознава своя шанс и да се възползва от него по най-добрия начин. Стреми се да постига желаните цели с минимум усилия и ресурси и затова лесно променя плановете си, когато открие по-ефикасен начин за решение на проблема. Ефективността й в работата зависи в много голяма степен от нейната компетентност, понеже не е от хората, които успяват да компенсират слабите си решения с усърдие и постоянство.

Роля в екипа
Приносът й в екипа зависи от това колко добър професионалист е в работата си. Нейната съобразителност, креативност, проницателност и способност за бърза ориентация в проблемите могат да я направят незаменима при намирането на решения в трудни ситуации. Същевременно обаче, склонността й да отлага важни решения, да променя често плановете и целите си, да се отказва от поетите ангажименти и да не се съобразява с правилата, я правят трудно предвидима и неудобен партньор за съвместна работа. Нуждае се от голяма свобода на действие, а често и от помощта на групата, за да превърне своите интересни хрумвания или иновативни идеи в постижими цели. 

icon

ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ

37.27

Стил на работа
Спокойна, уравновесена, показва висока увереност и обикновено съумява да запази самообладание в трудни моменти. Рядко се тревожи за възможни рискове и проблеми и сравнително бързо преодолява неуспехите си. Стреми се да мисли позитивно, но понякога е склонна да поддържа свръхоптимистични очаквания или да игнорира нуждата от анализиране на заплахите. Не се безпокои да поема персонална отговорност за реализацията на трудни, сложни или важни проекти. Най-често спокойно и конструктивно приема критиката. Понякога е възможно да не успява да се поучи от негативния си опит.  

Роля в екипа
Другите често разчитат на нея в трудни моменти. Обикновено се държи така, сякаш за нея няма непостижими цели или непреодолими препятствия. Този неин оптимизъм е особено явен, когато работи в екип и се чувства ангажирана с постигането на някаква значима цел. Лекотата, с която посреща трудностите, понякога обаче се дължи на склонността й да ги подценява. Ако не е достатъчно компетентентна или опитна, може просто да не разпознава проблемите, вместо действително да е умела в тяхното разрешаване. Тъй като тя самата рядко мисли за възможността за неуспех, понякога трудно разбира страховете на другите и те могат да я упрекнат, че омаловажава тревогите им. 

icon

ЕНЕРГИЯ

75.48

Стил на работа
Проявява се като активна, дейна, жизнена и предприемчива. Обича да работи с хора и лесно установява социални контакти. Харесва й да бъде в центъра на вниманието, да изказва своето мнение по въпросите и да оказва влияние върху другите. Би се мотивирала допълнително, ако има възможност да изпълнява ръководни функции. Обича разнообразието и не се тревожи да поема определени рискове. Понякога взема прибързани решения, защото не може да овладее своя вътрешен подтик да действа. Когато трябва да анализира някакъв проблем, предпочита да го прави под формата на дискусия с другите, а не като проучва например писмени документи. Трудно би се адаптирала към работа, в която преобладават рутинните и еднообразни задачи. 

Роля в екипа
Обича да работи в екип и активно участва в груповите обсъждания и процесите на вземане на решение. Като цяло е по-ефективна, когато работи съвместно с другите, отколкото като изпълнява самостоятелни задачи. Лесно се сближава с останалите и живо се интересува от тяхното мнение и проблеми. Умее гъвкаво и настойчиво да отстоява своята гледна точка и да намира убедителни аргументи в подкрепа на позицията си. Стреми се да доминира в екипа и оказва силно влияние върху другите. Често е склонна да се ангажира с ролята на координатор на общата работа, дори когато формално не са й възложени лидерски функции.

icon

НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ

39.83

Стил на работа
В отношенията с другите се ръководи по-скоро от логиката, а не от чувствата си. Често наблюдава социалните ситуации през погледа на външен наблюдател и внимателно преценява нещата като „плюсове” и „минуси” преди да вземе решение. Опитва се да намери общите логически или прагматични принципи за решаването на различни социални ситуации. Понякога е трудна за разбиране, защото не реагира на непосредствените ситуации, а на по-дългосрочните последици от тях, които невинаги са толкова видими за останалите. Гъвкава, адаптивна, ориентирана е към реалните действия и фактите. Сравнително често е склонна да игнорира чувствата и очакванията на другите и рядко оценява ефекта от своите решения върху останалите. Обикновено е сдържана и добре владееща се, но ако бъде поставена под напрежение, може да покаже неадаптивни емоции или реакции. 

Роля в екипа
Независима, със собствено мнение за нещата, ръководи се от ясни вътрешни принципи и само по изключение се съгласява безкритично с позицията на мнозинството. Умее да намира ефективни решения на сложни организационни въпроси. Обикновено държи за определянето на ясни роли и отговорности в екипа. Често е прекалено заета с логиката и със своите планове и рядко отчита последствията от решенията си за останалите. Трудно разбира нужди и очаквания на другите, които са различни от неговите. Рядко изразява директно идеите си, а когато го прави, обикновено го представя под формата на логични решения, позиции или планове.

icon

ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ

55.71

Стил на работа
Сложна, любознателна, мисли концептуално и с метафори. Стреми се да си състави цялостна картина за случващото се и се фокусира върху откриването на причинно-следствени връзки и закономерности между фактите. Непрекъснато проверява актуалната ситуация за нови възможности и често успява да намери свързаност между събитията, която не е очевидна и която другите трудно биха открили. Опитва се да си състави ясна визия за бъдещето. Лесно синтезира разнородна информация, а в момента, в който си изясни цялостната структура на нещата, развива ясни и ефективни стратегии за постигане на целите си. Обикновено плановете й са глобални, комплексни и включват значителни промени. Невинаги обмисля достатъчно добре последствията от своите идеи за другите. Понякога е склонна да игнорира факти или детайли, които не пасват на идеите й. Ако подцени нуждата от събиране на достатъчно информация, може да предлага решения, които са неправилни или непрактични

Роля в екипа
В повечето случаи предпочита да работи сама, но когато е включена в даден екип или работна група, активно участва в процесите на вземане на решения. Другите я възприемат като обективна, критична и аналитична. Мисли сложно, задава трудни въпроси и предлага оригинални решения. Особено е ефективна при справянето със сложни или непознати проблеми. По-често фокусира вниманието си върху намирането на дадено решение и рядко обмисля в детайли неговото практическо приложение. Другите я ценят заради нейната креативност, богатата й култура и разностранни интереси, но понякога я упрекват заради прекаления й индивидуализъм.

 


ЛИЧНОСТНИ СТИЛОВЕ

Поведението на хората се определя от комбинацията от техните личностни черти, а не от всяка черта поотделно. Ето защо по-долу Ви представяме още един, различен поглед на резултатите. На база на съчетанието на всеки две дименсии е изведен личностен стил, с който test_client се характеризира. 

 


   Стил на справяне с предизвикателствата в работата
   
(oпределя се от скалите  ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и  ЕНЕРГИЯ)

 

не е песимист

не е неемоционална

Най-често е весела и не се притеснява сериозно от възникването на проблеми и трудности. Умее да се радва на приятните неща в ежедневието и изпитва истинска наслада от живота. Дори когато е фрустрирана или разочарована от нещо, бързо ѝ минава. Предпочита да прави планове за бъдещето и е нетърпелива да осъществи замислите си. Може да подценява заплахите и рисковете.

не е емоционална

 

 

   Стил на справяне със стреса 
   (oпределя се от скалите  ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ)

 
 

не е неадаптивна.

не е нечувствителен

не е свръхчувствителна

Не пренебрегва проблемите и заплахите, а мисли задълбочено върху тях и често пъти съумява да намери оригинални решения. Спокойна и аналитична. Дори когато бъде поставена под натиск, обикновено не възприема ситуацията като непроменима даденост, а търси начини да я преформулира по позитивен и подкрепящ развитието начин. 

 

 
  Стил на разрешаване на междуличностните противоречия
  (oпределя се от скалите ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ  и НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ )

 

не е темпераментен

Рядко губи самоконтрол. Внимателно анализира отношенията си с другите и реагира на проблемите само по начин и във време, които счита за подходящи. Може да бъде дипломатична, манипулативна, да се възползва от другите или да се придържа дълго време към определена стратегия или линия на поведение, която счита за целесъобразна. Склонна е да разчита предимно на себе си. Не държи на мнението и одобрението на другите и не се стреми да изгражда хармонични взаимоотношения. 

не е мека

не е живеещ за другите

 


    Стил на постигане на целите 
    (oпределя се от скалите ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ и  ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 
 

не е неконтролиран

Не вижда особена нужда да се напряга за постигането на дадени цели или да довършва докрай онова, с което се е заела. Предпочита лесните пътища към успеха и може да се мотивира само ако вижда незабавна награда за усилията си. Не е амбициозна и не се опитва да постига много. При възникване на по-сериозни трудности бързо се отказва от намеренията си, приемайки философски неуспеха.   

не е свръхконтролиран

не е целенасочен

 

  
    Стил на интересите
    (oпределя се от скалите  ЕНЕРГИЯ и ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ )

 

не е консумативен

 

не е индивидуалистичен

Има разностранни интереси – култура, изкуство, наука и др. Харесва ѝ да изучава нови и сложни проблеми. Обича да споделя наученото и преживяното с другите – да се изказва на публични форуми и събрания, да преподава и обучава, да участва в дискусии, да прави презентации и др. Типични за нея професионални роли са преподавател, рекламен агент, бизнес консултант и др.   

не е творчески

 


   Стил на поведение в междуличностните взаимоотношения
   
(oпределя се от скалите   ЕНЕРГИЯ и  НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ)

 

Гледа на социалните ситуации като на сцена, на която може да блести. Обича да ръководи, контролира, координира и организира работата на другите и се чувства комфортно, когато взема решения вместо тях, дава им разпореждания или ги окуражава и вдъхновява. Понякога може да изглежда суетна или честолюбива, но като цяло знае как да накара хората да работят заедно.     

не е враждебен

не е сърдечен

не е отстъпчив

 

133


   Стил на активността 
   
(oпределя се от скалитe  ЕНЕРГИЯ и ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

Жизнена е и преизпълнена с енергия, но трудно успява да канализира активността си по един конструктивен и целенасочен начин. Импулсивна, спонтанна, авантюристка, обича рисковете, вълненията и „тръпката” от опасностите. Предпочита да се забавлява и е склонна да отлага за по-късно нещата, които трябва да свърши.

не е летаргична

не е продуктивен

не е методична

 


   Стил на социално поведение 
   (oпределя се от скалите  ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ и  НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ)

 
 

Скептична е и подлага на критичен анализ всяка чужда идея. Не се доверява нито на традиционните схващания, нито на сантиментални съображения. Склонна е да взема под внимание всяка гледна точка, но само за да си изгради собствена преценка за нещата. Когато има определена позиция, без колебания я отстоява, независимо от мнението на мнозинството.

не е консервативен

не е прогресивен

не е традиционалист

 


  Стил на придобиване на нов опит
  (определя се от скалите  ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ и  ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

Много любознателна. Умее да пречупва нещата, които учи, през своя собствен опит и по този начин творчески да ги обогатява и доразвива. Мисли абстрактно, а идеите ѝ са сложни и комплексни. По-добра е в инициирането на иновативни проекти, отколкото в това да ги довежда до успешен край, тъй като често няма ясен план за осъществяването им. Би извлякла полза от придобиването на умения за систематична работа. 

не е незаинтересован

не е любознателен

не е прилежен

 

​   
    Стил на работа в екип 
   
(oпределя се от скалите НАСОЧЕНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ и ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА)

 

не е добронамерен

Загрижена е повече за своя психологически или материален комфорт, отколкото за благополучието на другите. Непрекъснато следи какъв е приносът ѝ за груповите резултати и ако прецени, че той е по-голям от този на другите, не пропуска да го постави като проблем. Може да има неприятни за околните навици или да е с враждебни нагласи. Дори когато не създава активно проблеми, може да дразни останалите с минималните усилия, които полага в груповата дейност, и с упоритото си нежелание да се промени.             

не е алтруист

не е конкурентен

ВАЖНО: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

 

Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на Въпросник за оценка на личността NEO-FFI-3, свържете се с нас: 

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com 
www.prometriks.com

 

Искате да направите цялостен личностен профил на test_client? Използвайте NEO-PI-3 – най-популярният личностен тест в света, предлагащ детайлна оценка на всички важни черти, които определят поведението и реакциите на личността в работата и извън нея.

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.

 


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат