Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28

ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА МОТИВАЦИЯТА - AMI
Резултати за Test


КАКВО Е AMI?

AMI е въпросник за оценка на мотивацията в контекста на работната среда. Той измерва 17 личностни черти, свързани с постигането на предизвикателни цели и дава информация за това на кaкво държи човек в работата си и кое му помага да е по-ефективен и продуктивен при изпълнението на своите задачи. Характеристики, които са по-тясно свързани помежду си, се обединяват и разглеждат в отделни групи: вяра в себе си, амбиция и самоконтрол.

Настоящият доклад предоставя обратна връзка за резултатите на Test – цифрова, графична и интерпретативна, с кратка информация за всяка от 17-те характеристики. Той ще Ви помогне да идентифицирате силните и слабите страни в мотивационния профил на Test, с какво той/тя може да допринесе за Вашата организация и как максимално да разгърне своя потенциал.

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите по всички аспекти на профила са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група. AMI е стандартизиран чрез националнорепрезентативна извадка, съставена от служители от различни индустрии, сектори на икономиката и сфери на дейност, като нормите са диференцирани по пол. Резултатите са класифицирани в три големи групи: ниски (до 3.5 точки), средни (от 3.5 до 7.5 точки), високи (над 7.5 точки).

 

ВАЖНО: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ 


 

 

 

 

 

 

 

 

Следва подробна интерпретация на резултатите на Test по отделните скали, както и конкретни препоръки за начините, по които могат най-добре да се използват демонстрираните силни страни.

 

 

 

 

ВЯРА В СЕБЕ СИ

Обхваща мотивационни фактори, свързани със страха от неуспех, ниската самооценка и толерантност към неопределеност, зависимостта от другите и т.н. Тези личностни характеристики влияят негативно върху работната мотивация и ограничават целеполагането. Хората с високи резултати по тези скали са смели, решителни, уверени в силите и способностите си. Те не се страхуват от предизвикателствата, поставят си високи цели и правят всичко, което могат, за да ги постигнат.

 

Самообладание
(запазване на спокойствие в трудни моменти )

Демонстрира голяма увереност и запазва спокойствие във важни и напрегнати ситуации, например когато трябва да говори пред публика или е изправена пред предизвикателна задача. За нея е лесно да импровизира и не се притеснява, ако не разполага с време да се подготви или нещата не се развият според предварителните й очаквания. Бързо преодолява неуспехи и не се страхува от критика. Може да подцени изпълнението на прости и рутинни задачи, тъй като не вижда предизвикателство в тях и това я демотивира. Да запази самообладание в трудни моменти е нейна силна черта. Гледа на такива ситуации като на възможност да се докаже и да допринесе за постигането на общите цели, ето защо те по-скоро я карат да се мобилизира. Възможно е обаче да прояви раздразнителност и да влезе в конфликт с колеги, които проявяват нерешителност в значими моменти, особено ако с това поведение влияят негативно върху резултатите на екипа.

 

Адаптивност 
(отвореност към промени)

Има широки интереси и постоянно следи тенденциите в развитието на своята област. Обича да експериментира и да изпробва различни неща. Лесно се адаптира към промените, колкото и големи да са те, и почти винаги е склонна да ги подкрепи, особено ако изискват придобиването на нови знания. Заради своята любознателност и отвореност към новото Test е изключително ценна и ефективна, когато работи по проекти, свързани с внедряването на иновации или въвеждането на нови промени. Би се мотивирала допълнително, ако й бъде възложено да отговаря за подобни проекти. Когато обаче се очаква, че промяната ще предизвика съпротива сред част от колегите й, е важно да се преценят нейните лидерски качества, преди да й бъде делегирана такава отговорност.

 

 

Автономност
(вземане на самостоятелни решения и поемане на отговорност)

Еднакво добре работи, когато е включена в екип или й е възложена индивидуална задача. Не се безпокои да взима самостоятелни решения и да организира сама работата си. Ако й бъде делегиран важен и труден проект, за който обаче се чувства подготвена, ще го изпълни с минимална необходимост от супервизия. В същото време няма проблем да се съобразява с другите и лесно се сработва с тях. Предоставянето на голяма автономност е подходящо, когато може цялостно да й бъде делегирано изпълнението на определени функции. За нея обаче не е от съществено значение да разполага с висока степен на независимост при изпълнението на задачите и осигуряването на такава може и да не подобри значимо резултатите й.

 

Търсене на предизвикателства 
(предпочитания към трудни и комплексни задачи)

Една от силните й страни е да решава комплексни и сложни проблеми, изискващи аналитично мислене и креативност. Трудно постижимите цели я мотивират и стимулират да разгърне своя потенциал. Когато възложената й задача е твърде проста или рутинна, не успява да се мобилизира достатъчно, не работи концентрирано и не е удовлетворена от резултатите си. Постиженията й могат да бъдат под очакванията, ако не намира смисъл и предизвикателство в работата. По-добре е да й се възлага проект, който в някои отношения надхвърля възможностите й, отколкото такъв, с който е сигурна, че ще се справи и затова не харесва особено. Работата по проблеми, дори които първоначално смята, че няма да може да реши, са добра възможност да развие и надгради своите способности и умения.

 

Самоувереност 
(убеденост, че собствените усилия и способности ще доведат до успех)

Твърдо убедена е в постижимостта на целите си и не се отказва да ги преследва, дори когато възникнат сериозни трудности и пречки. Увереността й идва от постиженията й в миналото и вярата в собствените способности, умения и качества. Благодарение на това успява да се мобилизира и постига високи резултати. Успява да се справи с трудни ситуации, дори когато не е добре подготвена, затова не се разколебава, ако й се поставят нови и непознати цели или задачи. Най-добре разкрива своя потенциал в трудни и отговорни проекти. В критични за успеха ситуации на моменти нейната вяра може да окуражи останалите. Не харесва и трудно се разбира с тревожни и неуверени колеги, които са склонни да проявяват колебания и не успяват да задържат притесненията си за себе си. Възможно е понякога да се надценява.

 

 

АМБИЦИЯ

Обхваща мотивационни аспекти, свързани със стремежа към постижения, доказване пред другите, напредък в кариерата, придобиване на висок социален статус и др. Хората, които показват високи резултати по тези скали, са продуктивни, конкурентни, амбициозни и ориентирани към постигането на резултати.

 

Доминантност 
(стремеж към власт и оказване на влияние върху екипа)

Много активно участва в процесите на взимане на решения. Дори когато формално не заема ръководна длъжност, тя се опитва да поеме контрола. Харесва й да организира дейността на екипа като например да определя цели, да разпределя задачи или да координира работата на другите. Стреми се към поемане на лидерски функции и би се мотивирала, ако ги получи. Допадат й роли, в които трябва да се водят преговори, да се убеждават другите, да се представят публично проекти или да се продават продукти и услуги. По време на екипни срещи се стреми да се налага, с което понякога пречи на конструктивната дискусия. С нея е трудно да се спори, дори когато опонентът й е с по-висок статус или също толкова доминантен.

 

Дългосрочно планиране 
(поставяне на дългосрочни професионални цели)

Има устойчива професионалната мотивация и си поставя високи кариерни цели. Харесва работата си и има дългосрочни планове за развитие. Опитва се целенасочено да усъвършенства уменията си и с готовност се включва в работни задачи или нови проекти, които допринасят за това. Вярва, че би могла да постигне нещо значимо в кариерата си и е склонна да възприема всеки свой успех като крачка към тази цел. Би се мотивирала от работни задачи и проекти, които й дават възможност за надграждане на нейните знания, умения и постижения. Не се задоволява с постигнатото, въпреки че цени успехите си. Постоянно търси следващото голямо предизвикателство или възможност да надмине себе си, тъй като това за нея е основният източник за професионално удовлетворение.

 

 

Желание за учене
(стремеж към разширяване на професионалните познания)

Любознателна е и харесва да работи по проекти, чието изпълнение изисква придобиване на нови знания. Особено я мотивират сложни задачи или изследователски проекти, които изискват задълбочени познания и аналитични умения. Има широки интереси и често използва свободното си време за своето професионално развитие или обогатяване на общата си култура. Би се мотивирала допълнително, ако бъде включена в екип за внедряването на иновации в организацията или да отговаря за разрешаването на сложен проблем. За нея е важно ролята й в работа да се обогатява периодично, задачите й да са разнообразни и да бъде насърчавана да се развива като професионалист.

 

Конкурентност
(стремеж към победа и желание да се конкурира с другите)

Няма нищо против, ако работата й от време на време я поставя в ситуации на съревнование с другите, но не й допада да се случва постоянно. Понякога, ако се чувства предизвикана, може да се мотивира от мисълта за победа в един конкурентен контекст, но като цяло не е склонна да възприема работата си като състезание с колегите и арена, на която трябва да демонстрира превъзходството си. Предпочита да си сътрудничи с колегите, но същевременно би искала да се отчита и оценява индивидуалния принос на всеки от служителите. Реагира позитивно на бонусни схеми, които са балансирани и отразяват както индивидуалните резултати, така и представянето на целия екип.

 

Предпазливост
(полагане на допълнителни усилия с цел избягване на неуспеха)

Рядко допуска възможността за неуспех и е склонна да подценява определени рискове. Страхът от провал по-скоро я демотивира, отколкото я мобилизира, и затова тя често избягва да мисли за нея. Може да пропуска възможности за предотвратяването на заплахи чрез допълнителна подготовка или работа. Необходимо е да обръща по-голямо внимание на анализа и управлението на риска. Подходящи за нея са проекти, дейности и задачи, които не изискват многобройни проверки на качеството, голямо внимание към детайла или предварителен анализ на заплахите. Възможно е да не оценява усилията, които нейни колеги полагат, за да се избегнат евентуални грешки или да се намали риска от неуспех.

 

 

Ангажираност
(постоянна заетост и активност в работата)

Държи на работата си и се стреми към постигане на високи резултати в нея, но не е готова това да става за сметка на нейния личен живот, семейство или здраве. След периоди на интензивна работа по важен проект може да предпочете временно да се заеме с по-малко ключови или ангажиращи задачи, преди отново да се върне към обичайния си работен темп и продуктивност. За нея е важно да оправдава очакванията, но не е перфекционист и няма амбицията да впечатлява другите с постиженията си. Може да откаже да поеме отговорността за изпълнението на някои перспективни, но твърде изискващи проекти.

 

Удовлетвореност от постиженията
(гордост от положените усилия и постигнатите успехи)

В работата си е постигнала неща, с които може да се гордее, и има репутация на продуктивен служител. Създаденото име и високите очаквания към нея я карат да подхожда отговорно и да се стреми да се представи в най-добра светлина във всяка задача или нов проект, които й се възлагат. Въпреки че всеки път прави всичко необходимо, за да постигне целите, тя е много по-мотивирана, когато задачата е свързана с нейните силни страни и интереси. Трябва да се познават силните и слабите й страни, за да може в пълна степен да се използва нейния потенциал. В някои случаи е полезно да й се обясни връзката на дадена задача с по-големи или дългосрочни цели, които счита за важни, особено ако не харесва конкретната работа или тя ще изисква от нея да развива нови умения.

 

Стремеж към статус
(постигане на висок социален статус чрез професията)

За нея професията и кариерата са важно средство за постигане на значим социален статус. Има големи амбиции и преследва високи кариерни цели. Иска да получи широко признание за работата си, като в зависимост от своето поле на дейност това може да означава създаване на иновативен продукт или услуга, постигане на изключителни финансови резултати или лидерски постижения. Мотивиращи за нея са проекти с голяма видимост, които в случаи на успех ще й дадат възможност да изпъкне. Ако не притежава достатъчно добри социални умения, стремежът й към статус може да провокира междуличностни конфликти с колеги и напрежение в екипа и следователно да се нуждае от съвети или обучение.

 

 

Вглъбеност в работата (Flow)
(концентрация и пълна погълнатост в работните задачи)

Харесва своята професия и понякога изпитва истинско удоволствие от изпълнението на определени дейности или работни задачи. Когато работи това, което й е интересно и й се удава, тя може да се „потопи“ напълно в него и да постигне забележителни неща. Не всички работни задачи обаче пасват толкова добре на нейните интереси, умения и знания и затова моментите, в които преживява работата си като удоволствие, не са толкова много. Важно е да се работи за професионалното й и кариерно развитие така, че да бъдат намерени пресечените точки между нейните интереси и интересите на компанията. От това могат да спечелят и двете страни: за нея това би донесло чувство за по-добра реализация, а за организацията – възможност да използва по-ефективно силните й страни.

 

 

САМОКОНТРОЛ

Обхваща личностни качества и убеждения, които са важни за постигането на целите. Хората с високи резултати по тези скали са упорити, дисциплинирани, настойчиви, добре организирани и целеустремени. Те умеят да приоритизират, не разчитат на късмета, следят постоянно напредъка си и умеят да извличат поуки от грешките си.

 

Отношение към успеха
(убеденост, че успехът зависи от собствените усилия и способности)

Свикнала е да разчита на себе си, когато прави планове или работи за постигане на набелязаните цели. Не вярва в късмета или съдбата, нито очаква подкрепа от другите, за да успее в начинанията си. Ако претърпи неуспех, обикновено търси причините у себе си и мисли какво може да подобри, дори в случаите когато е очевидно, че други хора и външни обстоятелства са повлияли до голяма степен за негативния резултат. Необходимо е да бъде подкрепяна, когато претърпи неуспех, а причините не са у нея. Това е особено важно, когато преминава през лош период с няколко поредни неуспеха, защото може в резултат от тази серия да загуби част от своята увереност и мотивация и да й е нужно доста време, преди да възвърне обичайната си ефективност и продуктивност.

 

 

Упоритост
(настойчивост и постоянство при постигане на целите)

Проявява голяма упоритост при преследване на целите си. Веднъж решила да постигне нещо, сякаш нищо не може да я откаже. Може да работи дълго време с висока концентрация и да издържа на продължителни натоварвания. Не се разколебава от временни неуспехи или неочаквани проблеми. Може да се разчита на нея за трудни, отговорни и изискващи проекти, особено ако настойчивостта и упоритостта са ключови за изпълнението им. Освен това нейната борбеност или постоянство могат да повдигнат духа и мотивацията на целия екип в моменти, когато предизвикателствата станат твърде много, а пречките започнат да изглеждат непреодолими.

 

Самодисциплина
(воля за следване на плановете и приоритетите)

Има ясни планове и работи целенасочено и системно за тяхното постигане. Подредена и много добре организирана, умее рационално да управлява времето и работата си. За нея не е проблем да спазва предизвикателни крайни срокове или да преследва далечни във времето цели. Може напълно да се разчита, че когато е поела дадени ангажименти или са й възложени конкретни задачи, то тя ще ги изпълни коректно и в срок. Ако е една от най-надеждните служители, може би твърде често й се възлагат прекалено много задачи. Трябва да се има предвид, че нейната работоспособност не е безкрайна и ако е претоварена, е нормално да допуска грешки въпреки своята организираност и подреденост.

 

 

Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на AMI, свържете се с нас: 

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com 
www.prometriks.com 

 

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат