Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28

BIP 6F

Резултати за Test
Какво е BIP 6F

BIP 6F е кратък въпросник, който оценява личностните характеристики с най-голям принос за професионален успех. Настоящият доклад представя резултатите на Test по 6 ключови фактора.

Интерпретация на резултатите

Резултатите са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група. BIP 6F е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, съставена от хора, работещи в различни сектори. Резултатите до 3.49 точки са ниски, от 3.50 до 7.49 точки – средни, а над 7.50 са високи.

Важно: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

Резултати
Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28
icon

Ангажираност

8.32
Test е изключително амбициозна и упорита в постигане на възможно най-добрия резултат. Интересува се от възможностите за професионална изява и е готова да приеме всяка задача, която й дава шанс да провери и докаже собствените си способности. Обича да се сравнява и конкурира с околните. Придава много голямо значение на работата си и непрекъснато се стреми да става все по-добра в нея. Склонна е да работи извънредно и трудностите рядко могат да я демотивират. Вглежда се критично в работните процеси и мисли за подобрения. Често е един от агентите на промяната, като не се безпокои да поеме отговорността за правенето на нововъведения. Би била полезна при разработването на нови подходи, начини и процеси за повишаване на ефективността на работата.
icon

Подход към работата

8.36
Добре организирана, методична и последователна. Стреми се да въвежда стабилност и предвидимост в работата си и предпочита детайлно да планира действията си. Рядко поема рискове. Внимателно анализира наличната информация и се опитва да предвиди възможните краткосрочни и дългосрочни последици от решенията. Не е склонна да се поддава на желанията си или да се отказва от поет ангажимент при възникване на пречки и проблеми. Спазва договорените крайни срокове като се стреми да изпълни задачите си по възможно най-добрия начин. В стремежа си към перфекционизъм, обаче, понякога изпуска от поглед "цялостната" картина" и трудно взема решения.
icon

Доминантност

6.92
Когато е нужно, убедително защитава и отстоява интересите си, въпреки че като цяло предпочита хармонията във взаимоотношенията и не обича да доминира и да налага волята си. В дискусиите се стреми да си изгражда собствено мнение и го отстоява, когато е убедена в неговата важност. Не е конфликтна и лесно се разбира с хората. Обикновено се съобразява с очакванията на групата, макар че не държи непременно да бъде одобрявана във всяка една ситуация. Демонстрира загриженост към другите, но не е склонна да приеме решение в свой ущърб и/или в ущърб на компанията.
Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28
icon

Социални умения

10.00
Притежава отлични социални умения. Бързо се приспособява към стила на комуникиране на своите събеседници. Лесно успява да скъси дистанцията с околните и да спечели доверието им. Внимателно следи за тона на разговора, невербалното поведение и нагласите на събеседниците си. Демонстрира компетентност и увереност в общуването и обича да бъде център на вниманието. Действа с ентусиазъм и умее да вдъхновява. Открита и лесно достъпна, тя обича да се среща с нови хора и да си взаимодейства с тях. С удоволствие инициира първоначален контакт и отделя значително време за поддържане на широка социална и професионална мрежа.
icon

Сътрудничество

6.85
Може еднакво добре да работи както по индивидуални задачи, така и в екипни проекти. За нея не е проблем да обсъжда решенията си с другите, когато това се налага, и активно да участва в груповите дискусии или в процесите на изработване на общо решение. Въпреки това, не винаги й е приятно, когато резултатите от нейната работа зависят от тази на останалите и понякога може да настоява за разпределение на ролите и определяне на ясни индивидуални отговорности. В зависимост от хората в екипа и самия проект може да предпочете да работи самостоятелно или да се включи в дадената работна група или екип.
icon

Стабилност

9.73
Притежава високо самочувствие и демонстрира самоувереност в различни социални и работни ситуации. Не се засяга лесно от критични бележки и не се безпокои от отхвърляне. Рядко анализира създалата се ситуация, дори когато е била свързана с неуспех, и обикновено не обръща внимание на получената обратна връзка. Лесно преодолява неуспехите си и бързо разрешава проблемите си. Не е склонна да се тревожи за потенциални трудности и да идентифицира възможни заплахи. Рядко прави резервни планове. Обикновено е оптимистично настроена и готова да приеме нови предизвикателства в работата. Енергична и работоспособна, може да работи ефективно, дори когато е поставена под сериозно напрежение. Вярва, че стресът, натискът за резултати, многото задачи или прекалено кратките срокове не оказват влияние върху работоспособността й. Мотивирана е да работи дори по задачи, които не осигуряват моментна награда или признание.
Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com
www.prometriks.com

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат