Код на клиент: Test
Дата: 2020-04-28

ТЕСТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИОННО ЛИДЕРСТВО - LSA
Резултати за Test


КАКВО Е LSA 

LSA e ситуационен тест, базиран върху една от най-популярните и научно валидирани теории за лидерство – Full Range Leadership Model. Според нея мениджърите използват различни подходи в управлението на хора и като цяло могат да бъдат класифицирани като транзакционни и трансформационни лидери.  

Транзакционни са онези лидери, които са фокусирани върху изпълнението на задачите, спазването на работните процеси, избягването на грешки или постигането на целите. Подходите, които прилагат най-често са намеса при проблем, контролиращ подход, награда при постижение.   

Целта на трансформационните лидери пък е, развивайки, вдъхновявайки и стимулирайки подчинените си, не само да повишават техните резултати, но и да издигат организацията на по-високо ниво. Техният арсенал се състои от мотивиране чрез визия, модел за подражание, индивидуален подход и развитие, интелектуално стимулиране

Има и лидери, които предпочитат да не се намесват в работата на служителите си. Този подход се нарича laissez-faire.  

Лидерските подходи варират от пасивни и неефективни до активни и ефективни (виж изображението по-долу). Според Full Range Leadership модела идеалният лидер използва предимно активните и ефективни подходи, прилага умерено контролиращия подход и избягва laissez-faire и намеса при проблем. 

 

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

LSA е стандартизиран чрез националнорепрезентативна извадка, съставена от мениджъри, работещи в различни сектори, като нормите са диференцирани по пол. Резултатите по всички скали на профила са представени в 5-степенна скала, като за положителни се приемат стойностите: 

 от 1 до 2 за подходите laissez-faire и намеса при проблем 

 между 2,5 и 3,5 за контролиращ подход 

 от 4 нагоре за подходите: награда при постижение, мотивиране чрез визия, модел за подражание, индивидуален подход и развитие, интелектуално стимулиране

 

 

РЕЗУЛТАТИ 


Графиката показва към кои от осемте подхода Test най-често прибягва като лидер.

 

Подробна интерпретация за отделните подходи ще намерите на следващите страници от доклада. Резултатите на Test ще бъдат сравнени с профила на идеалния лидер. Това ще позволи да разберете кои са силните му/ѝ страни и кои са аспектите, които трябва да развива, за да станете още по-ефективен лидер. 

 

 

Laissez-faire 

(делегира отговорността за изпълнението на задачите на подчинените си и им предоставя свободата да действат, както сметнат за добре)

Резултатът е в границите на идеалната област. Test добре разбира, че като лидер е отговорен не само за своите собствени резултати, но и за резултатите на целия екип. Затова не остава безучастен, когато вижда, че негов подчинен има проблем с изпълнение на задача, възниква конфликт в екипа или ефективността на звеното не е на необходимото ниво. 
 
Как се проявява на работното място:
 • Дава насоки, въвежда правила и формулира цели. 
 • Не очаква от екипа си сам да се справя с всички проблеми в работата.
 • Готов е да помогне, когато някой от подчинените му среща трудности. 
 • Не се страхува да поеме отговорността за важни решения или когато ситуацията е критична. 
 • Намесва се, когато в екипа възникне конфликт, дори и ако принципно е склонен да изчаква, за да види как ще се развие ситуацията. 
Проблемни области & области за развитие: 
 • Няма потребност от развитие конкретно в тази област. 

 

 

Намеса при проблем 

(намесва се или взима мерки за решаването на даден проблем, едва когато това е наложително)

Резултатът попада в границите на идеалната област. Не е склонен да изчаква прекалено дълго, за да се намеси с корективни мерки. По принцип се стреми да предвижда развитието на нещата и да действа проактивно, за да избегне грешки, неуспехи или стресови за екипа ситуации. 
 
Как се проявява на работното място:
 • Дефинира и разпределя крайни цели. 
 • Дава насоки какви са очакванията към всеки в екипа и как дадена задача да се изпълни. 
 • Следи отблизо изпълнението на задачите и работните процеси. 
 • Своевременно се намесва, когато вижда, че възниква проблем или може да бъде допусната грешка. 
 • Предпочита да действа проактивно, отколкото да изчаква прекалено дълго. 
 
Проблемни области & области за развитие:
 • Няма потребност от по-нататъшно развитие на този лидерски подход. 
 • В стремежа си да предотврати възникването на проблеми е възможно понякога да реагира прибързано и по този начин да не дава възможност на подчинените си сами да откриват и поправят грешките си. 

 

 

Контролиращ подход 
(въвежда правила и следи за тяхното спазване, стреми се да предотвратява грешки)

Резултатът е рамките на идеалната област. Test често анализира работните процеси и изпълнението на задачите и се стреми да подобрява ефективността на своя екип. Предприема необходимите превантивни мерки за избягването на даден проблем, но същевременно не ограничава хората си да поемат разумни рискове в работата, да изпробват иновативни решения или да бъдат креативни.   
               
Как се проявява на работното място:
 • Планира в детайли работните процеси и следи за тяхното безпроблемно протичане.
 • Определя ясни персонални отговорности. 
 • Не ограничава сътрудниците си да бъдат иновативни, но държи сметка и за риска. 
 • Регулярно проследява напредъка на своите подчинени и изпълнението на задачите.
 • Анализира грешки и неуспехи, допуснати в миналото, и взима адекватни превантивни мерки.
 • Обсъжда със сътрудниците си мерки за подобряване на ефективността.
   
Проблемни области & области за развитие:
 • Възможно е да трябва да усъвършенства уменията си за даване на негативна обратна връзка. 
 • Възможно е да е необходимо развитие на уменията за делегиране. 

 

 

Награда при постижение 
(изяснява целите и задачите и договаря награди или поощрение за тяхното изпълнение)

Резултатът е в рамките на идеалната област. Предпочита да обсъжда, изяснява и договаря целите и начините за тяхното постигане с подчинените си. Фокусиран е върху постигането на резултати, но същевременно следи напредъка в работата. Стреми се да бъде обективен и справедлив. Не пропуска да показва, че цени постиженията на екипа си и да ги възнаграждава. Същевременно не спестява своята критика, когато работата и резултатите са под очакванията му.   
 
Как се проявява на работното място:
 • Фокусира се върху крайните резултати и търси ефективни и устойчиви начини за постигането им. 
 • Поставя ясни и конкретни екипни и индивидуални цели. 
 • Изяснява с членовете от екипа какви са целите им и какво ще получат за постигането им. 
 • Следи регулярно представянето и дава своевременна и обективна обратна връзка.  
 • Стреми се да оценява справедливо приноса на всеки член от екипа си.   
 • Търси разнообразни начини да стимулира онези от хората си, които демонстрират висок потенциал или работят усърдно. 
   
Проблемни области & области за развитие:
 • Възможно е да подценява ролята на отношенията и синергията в екипа.  
 • Добре би било по-често да подпомага и подкрепя развитието на сътрудниците си, чиито постижения са под очакванията.  
 • Ако мотивирането чрез поощрения е неговият единствен подход за постигане на резултати, е необходимо да обогати арсенала си от похвати, с които да  поддържа удовлетвореността и мотивацията на екипа висока. 

 

 

Мотивиране чрез визия 
(има ясна визия за бизнеса, поставя предизвикателни цели и демонстрира увереност в способностите на подчинените си)

Резултатът съвпада с идеалния профил. Test има ясна визия за развитието на бизнеса и  формулира атрактивни дългосрочни цели, с които успява да мотивира и увлича хората си. Не се страхува от предизвикателствата и не се отказва от плановете си, когато се появяват проблеми. Увереността му в постижимостта на целите окуражава екипа му в трудни моменти. Демонстрира безусловно доверие в хората си и така ги стимулира да работят на предела на възможностите си.         
 
Как се проявява на работното място:
 • Формулира ясна и привлекателна за другите визия и подчертава позитивите, които ще извлекат от постигането на дългосрочните цели. 
 • Обяснява как дадена дългосрочна цел може да бъде постигната. Умее да я разбие на по-малки цели, с което да изглежда по-достижима и лесно осъществима за подчинените му. 
 • Изяснява как всеки от подчинените може да допринесе с работата си за постигането на общата цел.  
 • Демонстрира ентусиазъм и увереност, че заедно могат да постигнат целта, макар тя да е предизвикателна. 
 • Засвидетелства своята вяра в качествата, способностите и компетентността на хората си.
 • Подкрепя увереността на хората си в техните собствени възможности и ги окуражава в трудни моменти.
 
Проблемни области & области за развитие:
 • Няма потребност от развитие на този лидерски подход.
 • Възможно е понякога да подценява определени трудности или предизвикателства. 
 • Може да обогати своя репертоар от лидерски подходи, за да увлече по-успешно онази  част от екипа, която по различни причини не е готова да го последва в постигането на неговата визия. 

 

 

Модел за подражание 
(има ясни морални ценности, комуникира ги по достъпен и разбираем начин и ги демонстрира постоянно чрез своята работа и решения)

Резултатът съвпада с идеалната област. Test има ясни ценности и виждания и често използва общи или индивидуални срещи, за да ги споделя с подчинените си. За него е важно всички да разбират защо той държи на определени цели, решения или правила, както и да обясни как те влияят на резултатите и отношенията в екипа. За хората от неговия екип е лесно да се ориентират в очакванията му и да приоритизират решенията си. Открит, надежден и постоянен е, с което печели доверието на подчинените си и внася спокойствие и стабилност в екипа.  Добре осъзнава силата на личния пример и факта, че действията и решенията му се превръщат в модел, по който екипът му се ориентира.
 
Как се проявява на работното място: 
 • Въвежда ценности, правила и структура, които са в интерес на организацията и хората в екипа. 
 • По разбираем и открит начин комуникира принципите, от които очаква подчинените му да се ръководят в работата. 
 • Действа според строги етични и морални правила и демонстрира висок интегритет,  действията му съответстват на думите.  
 • Целенасочен и последователен в действията си, винаги застава зад решенията и постъпките си. 
 • Поставя общите цели и благото на екипа над собствените си желания и интереси и очаква от хората си да правят същото. 
 • Подчинените го уважават и се възхищават на качествата и способностите му и самите те се стремят да ги развиват и демонстрират.
 
Проблемни области & области за развитие:
 • Няма потребност от развитие на този лидерски подход. Но само един стил рядко е достатъчен. 
 • Възможно е да трябва да развие своята гъвкавост при използването на различни лидерски стилове, за да може по-успешно да прокарва вижданията и ценностите си в екипа. 
 • Ако има склонност да е авторитарен, е добре да обогати своя арсенал от лидерски подходи, за да може да ангажира екипа си още повече с прилагането на екипните/организационните правилата и ценности.  

 

 

Индивидуален подход и развитие 
(изгражда междуличностни връзки със своите сътрудници, стреми се да подкрепи техните потребности от развитие)

Резултатът е в рамките на идеалната област. Изграждането на междуличностни връзки с екипа е едно от силните качества на Test като лидер. Обръща специално внимание на всеки член от своя екип и искрено се интересува от неговите проблеми, амбиции и интереси с идеята да подпомогне или насърчи професионалното му развитие. Възприема лидерската си роля до голяма степен като ангажимент към другите. С готовност споделя своя опит и знания и с удоволствие влиза в ролята на ментор. Стреми се да създаде благоприятен работен климат на разбирателство и партньорство и търси начини допълнително да стимулира и развива потенциала на хората от своя екип.  
 
Как се проявява на работното място: 
 • Обръща внимание на отношенията в екипа и целенасочено се стреми да изгражда положителни междуличностни връзки с подчинените. 
 • Подхожда открито, с доверие и разбиране към другите. Слуша внимателно, помни това, което споделят с него, и проявява искрена загриженост. 
 • „Държи вратата си отворена“ и с готовност откликва, когато колегите искат да обсъдят с него свои трудности или проблеми. 
 • Познава потенциала, възможностите, стремежите и потребностите от развитие на всеки от екипа и се съобразява с тях, когато разпределя работните задачи. 
 • Делегира нови отговорности, включва колегите си във взимането на решения, ангажира ги с интересни и предизвикателни задачи. 
 • Умело използва различните ситуации, за да даде точна, навременна и конструктивна обратна връзка на хората си – не пропуска да похвали или да обърне внимание на нуждата от подобрение. 
   
Проблемни области & области за развитие: 
 • Няма потребност от допълнително развитие на този лидерски подход. 
 • Възможно е Test да обръща приоритетно внимание на отношенията в екипа, което да налага необходимостта да балансира фокуса си между задачите и хората, за да подобри своята ефективност. 
 • Възможно е да изпитва затруднения при разрешаването на конфликти или когато се налага да бъде критичен.
 • Възможно е понякога да се чувства разочарован, че другите не са отговорили реципрочно на неговата добронамереност, емпатия и доверие. 

 

 

Интелектуално стимулиране
(насърчава подчинените да мислят креативно, да разглеждат критично утвърдени практики, да търсят нови и иновативни решения)

Резултатът е рамките на идеалната област. Test активно подкрепя и стимулира критичния поглед и иновативното мислене на своите подчинени. Използва многобройни случаи, за да дискутира с тях важни решения или да ги провокира да разсъждават върху предпоставките, на които базират своите преценки или предложения. Знае, че нещата винаги могат да се направят по-добре и не се притеснява да поставя под въпрос установените правила и традиционните методи за изпълнение на задачите. Опитва се постоянно да задълбочава своето собствено разбиране за бизнеса и работните процеси и да стимулира ученето в работата, креативността и оригиналното мислене на хората от своя екип.     
 
Как се проявява на работното място:
 • Поставя под съмнение статуквото и постоянно търси нови и иновативни решения.  
 • Често инициира отворени дискусии и насърчава свободния обмен на идеи.  
 • Стимулира критичния поглед към утвърдени практики и подходи и често иска от хората си да генерират алтернативни решения и да ги сравняват. 
 • Кара хората си да мислят „out of the box“ и ги насърчава да не отхвърлят преждевременно интересни идеи, само защото на пръв поглед им изглеждат неосъществими и т.н. 
 • Не бърза да дава готови решения на актуалните проблеми, а подтиква подчинените си да представят своите предложения. 
 • Подхожда непредубедено към идеите на хората в екипа и проявява толерантност към грешките или неподходящите предложения.  
   
Проблемни области & области за развитие:
 • Няма потребност от развитие на този лидерски подход. 
 • Възможно е понякога да настоява за промени, които не са достатъчно обосновани.  
 • Възможно е да подценява приноса на хора от екипа, които не са склонни да мислят иновативно. 

 

ВАЖНО: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

 

Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на LSA, свържете се с нас: 

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com 
www.prometriks.com 

 


Искате да идентифицирате кой лидерски стил използва Test според конкретни ситуации? За Вас е важно да разберете качеството на решенията му/ѝ? Интересувате се кои са зоните му/ѝ за развитие? Опитайте LJI – ситуационен лидерски тест, показващ способността на оценявания да балансира между постигане на бизнес резултати и запазване на мотивацията на екипа.


Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат