Код на клиент: test_client
Дата: 2020-06-23

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В РАБОТАТА 
EIQ

 

Код на клиента: test_client 

Дата на теста: 2020-06-23  

 

Какво е EIQ?

Emotional Intelligence Questionnaire (EIQ) е специално разработен въпросник, който оценява емоционалната интелигентност в контекста на професионалната дейност, както и няколко допълнителни фактори, допринасящи за развитието на меки умения и изграждането на дълготрайни  взаимоотношения. Емоционалната интелигентност е важен предиктор на успеха в широк кръг от професионални роли, като има ключово значение за професии и позиции, които са свързани с интензивни и чести социални интеракции.

Въпросникът дава детайлна информация за 16 личностни черти, за които е установено в научни изследвания, че оказват пряко влияние върху ефективното общуване с колеги и клиенти, справянето с промени и напрежение на работното място, степента на себепознание и др. Неговите твърдения описват поведенчески реакции в обичайни работни ситуации.

Въпросникът може да бъде използван за различни цели – подбор на кандидати за работа, оценка на представянето в работата, оценка на нуждите от развитие и обучение, кариерно и професионално консултиране, коучинг, организационна диагностика и развитие и т.н.

Този доклад е организиран в следните секции: 

 • Валидност - оценка на валидността на протокола
 • Общ профил - синтезирано представяне на резултатите в графичен формат 
 • Интерпретация на резултатите - детайлно описание на резултатите, разделено в 4 групи
 • Допълнителни фактори оценка на 4 допълнителни фактора, които се асоциират с емоционалната интелигентност в работен контекст

  Интерпретация на резултатите

  Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група. EIQ е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, съставена от служители от различни индустрии, сектори на икономиката и сфери на дейност, като нормите са диференцирани по пол. Резултатите са класифицирани в няколко големи групи: много ниски (до 3.5 точки), ниски (до 4.5 точки), средни (до 6.5 точки), високи (до 7.5 точки) и много високи (над 7.5 точки)

  Важно:  Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

  Следва:  Подробна интерпретация на получените резултати. 

   


  Валидност

  Резултатът отразява степента на валидност на отговорите на дадения човек и нагласата му към процеса на оценяване.

   

  Валидност на резултата на test_client

  test_client се е стремяла да се представи максимално добре, като същевременно е била достатъчно искрена в отговорите си. Подобна тенденция към социална желателност е нормална и е отчетена при изчисляването на резултатите. Настоящият доклад е валиден.

   


  Резултати на test_client


  Интерпретация на резултатите

  Интерпретацията на резултатите на test_client е представена поотделно за всяка една от скалите и включва описание на поведението, което би могло да се наблюдава в работата.

   

  СЕБЕПОЗНАНИЕ 4.34

  Себепознанието е свързано със способността на човек да разпознава и разбира своите емоции и преживявания, склонността да обръща внимание как поведението му влияе на околните, увереността в собствените способности и умението да заявява и отстоява собствените идеи, предложения или искания.

   

  Познаване на собствените емоции 

  test_client сравнително добре познава силните си страни и ограничения в работата и се съобразява с тях, когато планира своите ангажименти и кариера. В по-сложни социални ситуации обаче за нея може да се окаже трудно да разбере емоциите си или причините, които ги пораждат. Не е от хората, които често мислят за себе си и за това как се чувстват, но когато преживяванията ѝ са по-силни или продължителни, то определено се опитва да ги анализира. Това донякъде ѝ помага да развива своята емоционална компетентност и да разбира по-добре не само своите собствени преживявания, но и тези на другите.

   

  Себеприемане 

  В повечето работни ситуации е уверена в потенциала и възможностите си и смята себе си за достатъчно компетентна да взема самостоятелни решения. Когато обаче ѝ бъде възложено изпълнението на някой по-сложен или рискован проект, test_client може да изпита известна несигурност и да има потребност да консултира с другите по-детайлно решенията, които трябва да вземе.

   

   

  Асертивност 

  Конформна, предпочита да следва решенията, взети от другите, и да се присъедини към мнението на мнозинство, вместо да се опита да налага своята собствена гледна точка по въпросите. Дори когато не е съгласна с групата или е разочарована, тя рядко би я показала открито. Не обича да взема решения, които останалите не биха одобрили и вероятно не притежава твърдостта и решимостта, необходими, за да преодолява съпротиви и да променя възгледите и нагласите на другите.

   

  Саморегулация 5.76

  Саморегулацията се отнася до способността на човек да контролира емоциите си в зависимост от ситуацията, да се справя в стресови ситуации, упоритостта да преследва целите си въпреки трудностите и способността му да се ориентира бързо в сложни ситуации.

   

  Емоционален самоконтрол

  Трудно губи контрол върху своите емоции и импулси, дори когато е поставена под напрежение или преживява някаква фрустрация. Възможно е способността ѝ да се владее и запазва спокойствие в трудни ситуации да е причина другите да предпочитат да работят съвместно с нея по важни или рисковани проекти.

   

  Твърдост

  В повечето случаи test_client упорито и настойчиво преследва своите цели и не се отказва лесно от тях, дори ако по пътя срещне неочаквани трудности. Въпреки това прекалено трудни за спазване крайни срокове или твърде тежки и изискващи проекти понякога могат да я обезкуражат и демотивират. Както повече хора се стреми да следва предначертани цели и в зависимост от конкретните обстоятелства да преценява дали да продължи да упорства за тяхното постигане или да ги промени по начин, който да позволи тяхното по-лесно реализиране.

   

   

  Адаптивност

  Понякога може да изпитва затруднения, когато трябва да се справя със сложни или нови работни ситуации. Предпочита да следва добре установените начини за действие или да изпълнява разпореждения, вместо да бъде оставена сама да открива правилния път за решението на даден проблем. Не обича да поема рискове и по-често приема резервирано промените, свързани със своята работа.

   

  Социална компетентност 4.84

  Социалната компетентност се свързва със способността на човек да се ориентира добре в специфичната култура на организацията, да разбира какви са очакванията и потребностите на другите и да бъде готов да се отзове, когато имат нужда от съдействие.

   

  Емпатия

  Обикновено е чувствителна към реакциите и потребностите на своите клиенти и партньори, макар и не винаги да е склонна да се съобразява с тях. Когато работи в екип, се стреми както да отстоява собствените си интереси, така и да обръща внимание на груповите задачи и цели. В по-сложни социални ситуации обаче може да се затрудни да види нещата през погледа на другия и да не успее да намери най-доброто за конкретните обстоятелства решение.

   

  Ориентация към другите

  Не е склонна да пренебрегва важни работни задачи или собствените си потребности, за да помога на колеги и клиенти. Понякога е възможно да не отвръща с необходимата отзивчивост и внимание на молбите и очакванията на другите, тъй като не ги разбира или ги смята за каприз. По тази причина клиентите могат да я възприемат като дистанцирана или студена, а в очите на колегите си да изглежда егоцентрична и конкурентна.

   

  Организационна компетентност

  Сравнително добре се ориентира в организационната динамика и неформалната структура в компанията и в повечето случаи успява да прояви нужната гъвкавост и дипломатичност, за да се адаптира в средата или да постигне целите си. Обикновено е наясно какво обединява хората в различните социални кръгове в компанията. Понякога обаче може да се затруднява да предвижда и прогнозира по какъв начин различните групи биха могли да реагират на дадено събитие или на едно или друго нейно действие.

   

   

  Умения за изграждане и управление на отношения   4.26

  Уменията за изграждане и управление на отношения са свързани с това доколко човек се стреми да допринася за екипния дух и насърчава екипната работа, склонността му да стимулира развитието на другите, да бъде пример за тях, както и отношението му към промени.

   

  Работа в екип

  Предпочита да работи сама или по индивидуални проекти. По-скоро би се конкурирала с колегите, отколкото да си сътрудничи с тях. Не е склонна да се идентифицира с резултатите от съвместната дейност на екипа и обръща малко внимание на чувствата и преживяванията на партньорите си. Работа, която изисква постоянно съгласуване и координиране на задачите с другите, би я демотивирала.

   

  Лидерство

  Предпочита да работи индивидуално и да отговаря само за своята работа. Не се стреми към лидерска позиция и няма амбиции да ръководи другите. Понякога в групови срещи и проекти поведението ѝ може да е по-пасивно. Рядко проявява загриженост за установяването на позитивен и продуктивен работен климат в колектива и не е склонна да инвестира усилия, за да подкрепя сътрудничеството между колегите и активното обменяне на информация. Ако заема ръководна длъжност, вероятно в очите на своите подчинени ще изглежда фокусирана предимно върху изпълнението на задачите и обръщаща по-малко внимание на междуличностните отношения и мотивацията на хората.

   

  Катализатор на промяната

  В повечето случаи е отворена към промени и иновативни идеи, но трябва да ги разбира и да е убедена в тяхната целесъобразност, за да ги приеме. Ако промените обаче са твърде драстични, свързани с преодоляването на множество трудности или изискват интензивно учене, може да се почуства застрашена и да оказва съпротива.

   

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФАКТОРИ
  Това са аспекти на личността, които са пряко свързани с емоционалната интелигентност и влияят върху поведението и отношенията на човек в дадена организация.

   

  Ориентация към резултати 5.20

  Обикновено организира работата си по ефективен начин и изпълнява възложените задачи според очакванията. Умее да приоритизира целите си и да насочва усилията си към постигането на най-важните сред тях. Рядко ѝ се случва да пропусне даден краен срок или качеството на изпълнението ѝ да не съответства на стандартите. Въпреки това някои по-сложни и комплексни проблеми могат да я объркат заради множеството детайли и трудността да разграничи същественото от несъщественото. Стреми се да поддържа реалистична представа за собствените си възможности и да си поставя достижими лични и професионални цели.

   

   Баланс между работа и личен живот    6.85 

  Успява да постигне добър баланс между професионални и лични цели. Вярва, че има ясни приоритети както по отношение на работата си, така в личния си живот и че успява да съчетава успешна професионална кариера с пълноценен личен, семеен и социален живот.

   

  Толеранс към стрес  6.75

  Справя се доста успешно със стреса и напрежението в своята работа. В редки случаи се безпокои, че трудно ще се справи с дадена задача, обикновено притесненията ѝ отминават бързо и не влияят на работата ѝ. Като цяло е удовлетворена от степента на контрол, с която разполага в работата си, и има чувството, че успешно насочва и управлява своята професионална кариера.

   

  Оптимизъм 5.69

  Има реалистичен поглед към бъдещето и може да види в него както положителните страни и възможностите за развитие, така и потенциалните трудности, рискове и заплахи. Не е от хората, които подхождат със съмнение към всяко ново начинание, но и не се ентусиазира лесно от всеки нов проект, обещание или добра идея.

   

   

   

  Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на EIQ, свържете се с нас: 

   

  tel.+359 2 43 73 185 , hr@prometriks.com 
  www.prometriks.com 

   

  Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.


  Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

  Инструкции за принтиране*

  При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

  *За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

    Печат