Код на клиент: Test
Дата: 2020-09-18

Бизнес-ориентиран въпросник за личността - BIP
Резултати за Test


КАКВО Е BIP? 

Бизнес-ориентираният въпросник за личността е инструмент, който оценява 14-те личностни фактора с най-голям принос за успеха в професионалната дейност. Те са групирани в четири области - "Мотивация", "Стил на работа", "Социални умения" и "Стабилност". В настоящия доклад са представени резулатите на оценяваното лице по 14-те фактора графично, придружени от интерпретация на получените стойности. 


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите по всички фактори са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група. BIP е стандартизиран чрез национално-репрезентативна извадка, съставена от служители от различни индустрии, сектори на икономиката и сфери на дейност, като нормите са диференцирани по пол. Резултатите са класифицирани в три големи групи: ниски (до 3.5 точки), средни (от 3.5 до 7.5 точки), високи (над 7.5 точки).

 

РЕЗУЛТАТИ 


Графиката показва индивидуалния личностен профил по BIP.

 

 

МОТИВАЦИЯ 

 

Ориентация към резултати 

(Стремеж към професионално себедоказване и постигане на високи резултати в работата)

Проявява се като умерено амбициозна. Стреми се да изпълнява добросъвестно възложените ѝ задачи, но не държи непременно да се отличава сред останалите с някакви особено високи постижения. Доволна е, когато работата и резултатите ѝ съответстват на очакванията. Проявява упоритост и настойчивост при преодоляването на трудностите, когато е убедена, че поставената цел съответства на възможностите ѝ. Не се стреми да се конкурира с колегите си по резултати, постижения или ценност за организацията. Държи на работата си, но все пак тя не е единственото важно нещо в нейния живот.

 

Стремеж към подобрение 

(Мотивация за въвеждане на иновации, промени или подобрения в работата)

Предпочита работни задачи, които съчетават елементи на познатост и новост. Не е от хората, които са много активни в търсенето и откриването на възможности за подобрения в работните процеси, но същевременно е готова да подкрепи иновативни идеи, в чиято целесъобразност и полезност е твърдо убедена. Ако ѝ бъде делегирана отговорността за въвеждане на цялостни промени или значителни подобрения в работата, това по-скоро би я стресирало, отколкото да я мотивира.

 

Мотивация за лидерство 

(Мотивация за заемане на лидерска роля в работата)

Предпочита да бъде ценена като професионалист в работата си и не смята, че трябва непременно да заеме лидерска позиция, за да повиши своя авторитет в очите на колегите си. Добре осъзнава, че лидерската роля означава не само престиж, но и поемането на конкретни отговорности, както и че част от тези задължения не пасват на нейните личностни особености. Чувства се некомфортно да бъде постоянно в центъра на вниманието, да кара другите да правят неща, които са длъжни, но не искат, или да ограничава тяхното поле на действие. Предпочита да работи по индивидуални задачи или съвместно с другите, но без да се налага да бъде директивна. Не ѝ е приятно да критикува другите и избягва да дава негативна обратна връзка, дори и в случаите, когато това е необходимо.

 

 

СТИЛ НА РАБОТА 

 

Внимание към детайла 

исока ефективност и прецизност при работа по задачи, които изискват точност, внимание към детайла и търпение)

Проявява се като подредена, добре организирана и методична в своята дейност. Съчетава умение за прагматична преценка на проблемите и основните очаквания на другите със способност за вникване и „изпипване” на детайлите в поставените ѝ задачи. Стреми се постоянно да държи сметка за това какви усилия и степен на прецизност се оправдани за постигането на дадена цел и търси най-ефективните пътища към това. Предпочита да планира предварително действията си и не е от хората, които винаги могат да „реагират на мига” при появата на подходящи възможности. При изпълнението на типични работни задачи е структурирана, целенасочена и надеждна. Спазва поетите ангажименти и крайните срокове.

 

Гъвкавост 

пособност за работа по разнообразни проекти или по няколко задачи едновременно)

Умее сравнително бързо да се адаптира към разнообразни работни задачи и променящите се условия на работа. По принцип харесва промените в предмета на своята дейност, стига само те да не са постоянни, прекалено големи или неочаквани. Не би се затруднила особено, ако трябва да се приспособи към работа, в която част от нещата са непредвидими или е необходимо да се поемат известни рискове, но това не е нейната най-силна страна. Ако предстои преструктуриране в организацията и се налага да бъде преместена, е добре да ѝ се предложи работа, която поне отчасти е сходна с предходната.

 

Решителност 

(Разграничаване на важно от маловажно, умение за приоритизиране и готовност за поемане на рискове)

Бързо взима важни решения и не се колебае веднага след това да пристъпи към тяхното изпълнение. Умее много добре да приоритизира своята работа и да я организира, така че винаги да свършва важните задачи в срок. Бързо се ориентира в голям обем информация, като се фокусира върху същественото и се абстрахира от маловажните неща. Особено е ефективна, когато ѝ се налага да работи по няколко задачи едновременно, тъй като бързо си извежда приоритети и лесно превключва между разнородни дейности.

 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

 

Емоционална компетентност

пособност за бърза ориентация в емоциите, преживяванията и очакванията на другите)

Притежава много добри социални умения. Бързо се ориентира в контакти с непознати и лесно се приспособява към техния стил на общуване или начини на реакция. Почти винаги намира точните думи, с които да „скъси” дистанцията с околните и да им покаже, че ги разбира и им съчувства. Изпитва спонтанен интерес към другите и лесно успява да се постави на тяхно място, за да се ориентира в техните преживявания и да разбере очакванията им. В общуването внимателно следи за тона на разговора, невербалното поведение и нагласите на партньорите си и обикновено успява да им отговори по най-адекватния начин. Особено подходяща е за професионални роли, които са свързани с продажбите на стоки и услуги или обслужване на клиенти.

 

Общителност

есно установява контакти с хора от различни социални групи и поддържа широка мрежа от социални връзки)

Проявява се като по-пасивна и резервирана в социалните и делови контакти. Не ѝ харесва, когато работата ѝ налага да общува с много хора и по принцип не полага специални грижи за поддържането на своите познанства и междуличностни връзки. Обикновено инициира общуване с другите във връзка с работата за решаването на конкретни проблеми. Не е в нейния стил да говори по общи теми и особено с непознати. Би срещнала сериозни затруднения, ако работата ѝ изисква установяването на множество делови контакти и поддържането на широка мрежа от социални връзки в дългосрочна перспектива.

 

Дружелюбност
азбира се добре с всички, лесно прави компромиси, често влиза в ролята на медиатор при разрешаването на междуличностни конфликти)

Проявява се като търпелива, тактична и внимателна в отношенията с другите. Стреми се да се разбира с всички, да се нагажда към очакванията на групата и да не провокира останалите с остри думи или реакции. Дори и ако нещата не се развиват според очакванията ѝ, обикновено отстъпва и се съгласява на компромиси. Има вътрешна потребност да се грижи за хармонията в отношенията и затова при конфликт между членовете на групата спонтанно се нагърбва с ролята на медиатор и се заема с „изглаждането” на противоречията и намирането на приемливо за всички решение. Посвещава голяма част от своята енергия на това да поддържа добрите си отношения с другите. Подходяща е за професионални роли, които изискват тактичност, учтивост, готовност за оказване на подкрепа или висока ориентация към клиента.

 

Работа в екип
агласа и умение за работа в екип)

Предпочита да работи сама и ѝ е неприятно, когато резултатите от нейната дейност зависят от работата на другите. Иска да контролира изцяло работния процес, без да има нужда да съгласува решенията си с останалите или да носи отговорност за постиганите от тях резултати. Трудно се доверява на другите и може да има проблем с делегирането на задачи. Когато работи в екип, обикновено настоява да бъдат определени много ясни индивидуални отговорности и след това се интересува най-вече от изпълнението на своите задачи. В повечето случаи би се почувствалa по-стимулирана, ако получи по-голяма автономност в работата си, отколкото ако бъде включена в дадена работна група или екип.

 

Оказване на влияние
треми се да налага волята си и да доминира в междуличностните отношения)

Проявява се като по-мека и отстъпчива в междуличностните отношения. Предпочита да избягва споровете и бързо се отказва от своите идеи или интереси, когато вижда, че останалите не са склонни да ги подкрепят. В групови дискусии най-често заема конформна позиция, бързо се съгласява на компромиси и почти винаги е склонна да се присъедини към общото решение. Трудно се справя в ситуации, когато е необходимо да се упражнява натиск върху другите, да се променят техните нагласи или да се преодоляват съпротивите им. Не е особено подходяща за лидерски, търговски и други роли, които изискват настойчивост, доминантност и умение за оказване на влияние върху другите.

 

 

СТАБИЛНОСТ

 

Емоционална устойчивост 

(Лесно преодолява неуспехите си, мисли позитивно за бъдещето)

Лесно преодолява неуспехите и пораженията си и бързо разрешава личните си проблеми. Почти винаги демонстрира добро самочувствие и готовност да приеме нови предизвикателства в работата си. Не е склонна да се тревожи за потенциални трудности или проблеми, особено ако те са малко вероятни. Може да работи ефективно, дори когато е поставена под сериозно напрежение или е принудена да взема рисковани решения. Подходяща е за професионални дейности, чието осъществяване е свързано с преживяване на значителен стрес.

 

Работа под напрежение 

(Издръжливост на стрес и високи натоварвания в работата)

Не се оплаква от стрес или високо натоварване в работата си. Въпреки че предпочита скоростта на работните процеси да съответства на нейното индивидуално темпо на работа, за нея обикновено не е проблем да се мобилизира и да работи на високи обороти в сравнително продължителен период от време. Стресът и натискът за резултати не намаляват нейната работоспособност повече отколкото на останалите. Когато се чувства достатъчно подготвена и компетентна, приема спокойно отговорността за реализирането на сложни или трудни проекти и работи усърдно за постигането на набелязаните цели.

 

Увереност 

(Добро самочувствие, самоувереност в различни работни и социални ситуации)

Проявява се като неуверена, притеснена и объркана във важни за нея социални и работни ситуации. Няма добро самочувствие и често се страхува да не бъде критикувана или отхвърлена от другите. Избягва да попада в центъра на вниманието и се смущава, когато трябва да се изказва пред група хора или да се среща с високопоставени личности. Дори когато се намира сред познати или колеги в работата, рядко успява да се отпусне и да се включи спонтанно в разговорите. Не е подходяща за професионални роли, които са свързани с публични изяви, осъществяване на многобройни социални контакти или оказване на влияние върху другите.

 

ВАЖНО: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

 

 

Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на BIP, свържете се с нас: 

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com 
www.prometriks.com 

 

Искате да оцените повече лица? Нужен ви е по-кратък тест? Опитайте BIP-6F, който оценява 6 глобални личностни показателя, определящи реакциите и подхода на хората в много и разнообразни работни ситуации.

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка и развитие на хора и организации в нашия КАТАЛОГ.


Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат