Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

+359/ 877 83 99 49

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугата

„Администриране и обработка на тестове в платформата WWW.ASSESSIA.COM”

Общите Условия за ползване на услугата Администриране и обработка на тестове в платформата WWW.ASSESSIA.COM (наричани по-нататък „Общи условия”) уреждат взаимоотношенията между Прометрикс ООД (наричана по-нататък „Доставчик”) и Потребителя или надлежно упълномощен от него представител (общо наричани по-нататък „Потребител”) във връзка с ползването на услугата Администриране и обработка на тестове (общо наричана по-нататък „Услугата”) в платформата WWW.ASSESSIA.COM (наричана по-нататък „Платформата”) и обвързват Потребителя от момента на регистрирането му като потребител на Услугата.

Моля запознайте се подробно с този документ. Ако желаете да използвате Услугата чрез Платформата, е необходимо да приемете настоящите Общи условия.

I. Предмет и обхват на услугите

1. Посредством Администриране и обработка на тестове, Доставчикът предоставя на Потребителя дистанционен достъп до Платформата, за извършването на следните операции: въвеждане на данни за изследвани лица с тестовете от Платформата, администриране на тестове, въвеждане на данни от проведени на хартия тестове, оценка на резултати от тестовете, копиране на резултати от изследвания, генериране на доклади от изследванията и изтриване на всички данни за Потребителя.

2. Потребителят може да генерира доклади от проведените оценявания само, ако разполага с необходимите средства по сметката в Платформата. Въвеждането на данни, изпращането на покани, попълването на тестове и преглеждането на съществуващи доклади не е обвързано с наличието на средства по сметката.

II. Активиране на услугата

1. Услугата може да се използва единствено от Потребители, сертифицирани да работят с някой от тестовете, включени в Платформата, както и закупили съответния комплект тест.

2. Ползването на Услугите е възможно само след регистрация на акаунт и неговото активиране. Регистрацията може да бъде осъществена с изпращане на заявка по имейл на office@prometriks.com или hr@prometriks.com. Заявката трябва да съдържа следната информация:

             (а) За фирми и юридически лица: име на фирмата, седалище, Булстат или ДДС номер (използват се за издаване на данъчна фактура при зареждане на кредити), телефон за връзка при наличието на проблеми, общ имейл (office@, hr@, selection@, който използваме за потребителско име и за да изпращаме информация за възможно време за технически дейности по платформата и новости във връзка с нейното използване) и наименованията на тестовете, за които представители на Потребителя са обучени да използват за активиране на тяхното използване в Платформата.

            (б) за физически лица - трите имена и ЕГН за самоосигуряващите се лица (използват се за издаване на данъчна фактура при зареждане на кредити), имейл адрес (който използваме за потребителско име и за да изпращаме информация за възможно време за технически дейности по платформата и новости във връзка с нейното използване), телефон за връзка при наличието на технически проблеми и наименованията на тестове, които е обучен да използва за активиране на тяхното използване в Платформата. 

Предоставеният имейл се използва за потребителско име и не може да бъде променян или използван повторно за ново регистриране на акаунт. На него се получават всички нотификации от платформата за приключило попълване, както и информация за въвеждането на предстоящи промени и подобрения. В новосъздадения акаунт се активират само тестовете, за които Потребителят е предоставил доказателство за правоспособност да използва. При преминато обучение впоследствие, Потребителят изпраща заявка за активиране на достъпа до допълнителните тестове, за които е преминал обучение.

3. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице („Представител“), което декларира, че е оторизирано да представлява Работодателя, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на Работодателя. Създаващият регистрацията декларира, че отговаря на посочените условия и попълнената информация, идентифицираща него и Работодателя, е пълна и точна.

4. Доставчикът активира услугата в срок от 3 работни дни след изпращането на заявката за регистрация.

5. Потребителят и/или регистрираните от него Потребители са длъжни да ползват Услугата при стриктно спазване на условията на подписания Договор за предоставяне на услугата и настоящите Общи условия.

6. С изпращането на заявка за създаване на акаунт лицето, което представлява Работодателя, извършва електронно изявление, с което Работодателят и Представителят сключват договор с Прометрикс ООД при тези Условия (“Договор”) и се задължават да ги спазват. 

7. Договорът се счита за сключен от момента на активиране на акаунта от страна на Прометрикс ООД.

8. За ползването на всяка платена Услуга се извършва конкретна заявка на базата на сключения при тези Условия договор.

9. С приемането на тези Условия Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Прометрикс ООД във връзка с настоящия Договор и Услугите на Платформата.

10. Потребителят и/или упълномощените от него Потребители се задължават да информират незабавно Доставчика за всякакви промени в правния статус, представителната си власт и правомощията и данните на лицата, упълномощени да имат достъп до ползването на Платформата и да извършват операции, както и за всички останали събития, касаещи нормалното използване на услугата. Доставчикът не носи отговорност за извършени обработки на тестове, изпратени от Потребител, чийто права и/или правомощия са били променени и Доставчика не е бил надлежно информиран за това. 

 

III. Идентификация. Права за достъп

1. Електронното идентифициране при използването на Услугата, се осигурява чрез едновременното въвеждане на персонално потребителско име и парола за достъп.

2. Прометрикс ООД изпраща на Потребителя информация за неговото потребителско име и служебна парола. Всеки Потребител следва при първи вход в Платформата да промени паролата си и да не я разгласява на трети лица.

3. Всеки Потребител носи лична отговорност за опазване и съхраняване на сигурно място на потребителското име и паролата за достъп.

 

IV. Ползване на Услугата. Права и задължения.

1. Потребителят има достъп до услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, освен в случаите на проблем, породен от независещи от Доставчика причини или на технически причини или неизправност, които са извън контрола на Доставчика или извънредни обстоятелства, като стихийни природни бедствия, общонационални стачки и други подобни форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия и Договора за предоставяне на услугата

2. Данните, получени от Доставчика по електронен път, имат силата на валидни и обвързващи писмени волеизявления на Потребителя. Отговорността данните да не са изпратени от Потребителя и/или упълномощен от него Потребител, да не съответстват на истинската му воля или да са непълни, грешни и/или неверни се носи изцяло от Потребителя, като Доставчикът не отговаря за настъпилите от това вреди или пропуснати ползи.

3. При изпълнение на администрирането и обработката на резултатите на Потребителя, Доставчикът не следи за законосъобразността на действията на Потребителя и/или упълномощен от него Представител, освен ако не е предвидено друго в действащото българско законодателство.

4. Потребителят има пълен контрол върху данните на изследваните от него лица. Изтриването на запис или негово изследвано лице или група изследвани лица прави невъзможно възстановяването им. За подобни действия Доставчикът не носи отговорност.

5. При използване на Платформата Потребителят се задължава да спазва Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

6. Потребителят гарантира, че има право да използва въведените от него в Платформата лични данни на трети лица. В случай че това не е така, Потребителят носи отговорност за всички вреди, които произтекат от това за Доставчика и/или третите лица.

7. Платформата и съдържанието в нея са собственост на Прометрикс ООД. Потребителите нямат право да използват по какъвто и да е начин, да копират, модифицират или разпространяват съдържание, което не им принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Платформата, без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.

8. Потребителят се задължава да не смущава нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на Платформата или на потребителите й чрез недобросъвестни действия.

V. Блокиране правото за достъп. Уведомления.

1. Потребителят по всяко време може да депозира при ДОСТАВЧИКА писмено искане за блокиране на правото за достъп до Услугата, без да е необходимо да посочва определена причина.

2. ДОСТАВЧИКЪТ блокира достъпа на Потребителя до Услугата при:

(а) получаване на писмено уведомление от Потребителя за:

          (i) разгласяване на потребителското име или парола,

          (ii) подозрения, че потребителското име и паролата са станали достояние на неоправомощено лице;

          (iii) съмнение за неоторизиран достъп до потребителското име и парола, както и във всеки друг случай на неправомерно използване на потребителското име и парола.

(б) при получаване на изрично писмено искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или Упълномощения Потребител за блокиране, по всяко време без да е необходимо да се посочва определена причина.

Писменото уведомление или искане за блокиране трябва да се депозира в офиса на Доставчика, или да се изпрати по имейл (office@prometriks.com или hr@prometriks.com).

3. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на Услугата, ако след направено невярно писмено уведомление по 2.(а) по-горе, е предприел необходимите мерки в защита на Потребителя.

4. Доставчикът не носи отговорност за вредите, причинени от ползването на услугата в случай, че добросъвестно е действал по изпълнение на Услугата преди да бъде писмено уведомен от него за унищожаване, изгубване, противозаконно отнемане, подправяне или използване по неправомерен начин на потребителско име и парола, което е довело до неправомерно използване на Услугата.

5. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата при нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), а именно когато Потребителят:

(а) Копира по какъвто и да е начин съдържанието на Платформата;

(б) Разпространява копирано съдържание на Платформата;

(в) Предава съдържанието на Платформата по какъвто и да е начин;

(г) Превежда цялата и/или части от Платформата;

(д) Модифицира и/или преработва Платформата.

Горното не изчерпва нарушенията на ЗАПСП, които може да са основание за блокиране на достъпа до Платформата.

6. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата и до Платформата при подозрения за нарушаване на тези Общи условия и българското законодателство.

7. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Платформата, Доставчикът запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия.

VI. Поддръжка на услугата

1. Потребителят трябва да осигури условия ползването на услугата да се извършва само от оправомощени за това лица. Доставчикът не носи отговорност при узнаване от трети лица на потребителско име и парола и последващото им неправомерно използване, както и не отговаря за неправомерните действия на трети лица, с които те са увредили Потребителя чрез използване на Услугата.

2. Потребителят няма право да копира и/или променя софтуерният продукт или части от него, да го модифицира по какъвто и да е начин и да се опитва да елиминира защитата му.

3. В случай на забравени парола и/или потребителско име, както и в случай на съмнение за неоторизиран достъп до паролата, Потребителят може писмено да изиска от Доставчика възстановяване на забравено потребителското име и нова парола.

VII. Прекратяване на ползването на услугата

1. Ползването на Услугата може да бъде прекратено по всяко време по взаимно съгласие между страните или едностранно от всяка една страна след отправено едномесечно писмено предизвестие до другата страна, при условие, че няма неуредени задължения на Потребителя към Доставчика.

2. Доставчикът може да прекрати ползването на услугата едностранно в следните случаи:

(а) Потребителят закрие сметките си в Платформата;

(б) Потребителят системно нарушава задълженията си по настоящите Общи условия и Договора за предоставяне на услугата;

(в) Потребителят е подал молба за откриване на производство по несъстоятелност или срещу Потребителя с решение на компетентния съд е открито производство за обявяване в несъстоятелност; или

(г) прекратяване и ликвидация на Потребителя-юридическо лице, респективно смърт на Потребителя-физическо лице.

3. При прекратяване ползването на Услугата Доставчикът изтрива от Платформата всички данни, въведени от Потребителя.

Във връзка с всички задължения, отговорности и изисквания на закона към Доставчика за период до 1 (една) година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване ползването на Услугата, за период от 1 (една) година след прекратяването се съхранява информация относно регистрацията на Потребителя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

4. Преди прекратяване на ползването на Услугата, Потребителят има възможност да изтегли и съхрани всички въведени от него данни и генерирани от него доклади с резултати чрез предвидените за това функционалности.

VIII. Обработване на лични данни

В тази част са описани всички принципи, които Прометрикс ООД спазва при обработването, съхранението и изтриването на лични данни, предоставени от физическо или юридическо лице - Потребител на Платформата (общо наричани по-нататък „Потребител”) във връзка с използването на услугата Администриране и обработка на тестове (общо наричана по-нататък „Услугата”) в платформата Assessia (www.assessia.com, наричана по-нататък „Платформата”) и обвързват Потребителя от момента на регистрирането му като потребител на Услугата.

1. Обхват. Целта на настоящето Споразумение за обработване на личните данни („Споразумение“) е да Ви информира как Прометрикс ООД използва личните данни, каква информация за потребителите на нашите уебсайтове и онлайн платформи ("онлайн услуги") събира и оценява, и впоследствие използва, предоставя на трети страни или обработва по друг начин.

2. Обработване на лични данни. За обработване на лични данни (”Обработване”) се счита всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

3. Потребители.

(а) С цел предоставяне на Услугите и осигуряване на достъп до тях Доставчикът обработва данни относно Потребителите на Платформата.

(б) Прометрикс ООД обработва личните данни на Потребителите в ролята на Администратор на лични данни, съобразно Политиката за лични данни, достъпна на адрес: https://assessia.com/privacy_policy_BG.

(в) Всеки Потребител, който е и юридическо лице, има възможност да предостави достъп до Платформата на служители на компанията.

(г) Потребителят и регистрираните от него Потребители (ако има такива) са длъжни да ползват Услугата при стриктно спазване на условията на подписания Договор, Общите условия, Споразумението за обработка на лични данни и Политиката за лични данни.

3. Клиенти в Платформата

(а) Под Клиенти в настоящото Споразумение се разбират изследваните лица, чиито личните данни се въвеждат и обработват в Платформата от Потребителя.

(б) Потребителят е Администратор на лични данни по отношение на всички въведени от него Клиенти, които той обработва посредством Платформата.

(в) Платформата предоставя технологична възможност за администриране и обработка на тестове на Потребителите. В ролята си на доставчик на тази услуга „Прометрикс“ ООД е Обработващ лични данни.

(г) Чрез Платформата не може да бъде извършвано автоматизирано вземане на решения по смисъла на чл. 71 от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от страна на Потребителите.

4. Задължения на Потребителя. С приемането на тези условия Потребителят се задължава да:

(а) определя целите и средствата за обработването на личните данни на изследваните лица – а именно, попълване и обработване на тестове.

(б) не обработва личните данни на изследваните лица за цели различни от и несъвместими с посочените в т. (а) цели;

(в) обработва личните данни относно изследваните лица при пълно и стриктно спазване на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и да зачита правата и свободите им;

(г) осигури и носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на тези Условия от своите Представители, от своя персонал и от всички други лица, на които би могъл да предостави данни относно изследваните лица;

(д) посочи актуални данни за контакт на изследваните лица с него относно защитата на личните им данни, включително за контакт с Длъжностно лице по защита на данните (ако е приложимо);

(е) не въвежда по никакъв повод специални категории данни за изследваните лица по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 посредством Платформата. Платформата не е предназначена за събиране, обработване и съхраняване на такива данни.

(ж) осигури и носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на това Споразумение от регистрираните от него потребители – служители на компанията, на които би могъл да предостави достъп до Клиенти.

5. Обработване на лични данни с цел предоставяне на Услугата. Прометрикс ООД предоставя технологична възможност за попълване на тестове и обработка на тестови резултати в акаунта на Потребителя, като в тази си роля е Обработващ лични данни от името на Потребителя във връзка с това.

(а) С приемането на настоящите Условия Потребителят възлага на Доставчика да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, предмет на настоящия Договор, от името на Потребителя, при стриктно спазване на тези Условия.

(б) С приемането на тези Условия Потребителят декларира, че е информиран, че в определени от закона случаи Доставчикът може да бъде задължен да запази и да разкрие на компетентните органи информация, която обработва от негово име. Прометрикс ООД се задължава да информира Потребителя за такива нареждания, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

(в) Доставчикът използва подизпълнители (като колокационни центрове, в които са разположени сървъри и др.). Потребителят дава съгласие за използването от Прометрикс ООД на подизпълнители с цел предоставяне на Услугите. В случай на промяна Доставчикът се задължава да информира Потребителя предварително в разумен срок.

6. Съхранение, изтриване и експорт на данни. С приемането на тези Условия Потребителят възлага, а Доставчикът се задължава:

(а) да осигури в Платформата технологична възможност за съхранение на тестовите резултати в акаунта на Потребителя до изтриването им от негова страна, но не повече от 2 (две) години след попълване на съответния тест. Всички назначени тестове, попълвания и генерирани доклади с резултати се съхраняват за период от 2 (две) години. След изтичане на този период те се изтриват автоматично от нашите сървъри.

(б) да осигури възможност на Потребителя да изтрива по всяко време наличните лични данни (информация за изследваните лица и техните тестови резултати).

(в) да подсигури автоматично изтриване на всички Клиенти, намиращи се в акаунта, при прекратяване на регистрацията в Платформата, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

(г) точки 6.1., 6.2. и 6.3. не отменят задължението на Потребителя като Администратор на лични данни да преглежда и да изтрива своевременно лични данни от Клиенти, за чието обработване няма правно основание или същото е отпаднало. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 това се извършва веднага след осъществяване целите на оценяването и/или по искане на изследваните лица.

(д) Прометрикс ООД се задължава да не прави копия на личните данни, въведени от Потребителите, освен в случаите когато това е наложително за правилното функциониране на Платформата и предоставянето на Услугата, както и в случаите, предвидени в закона.

(е) Потребителят може да съхранява резултати от тестове извън акаунта си в Платформата в случай че желае и има правното основание за това. Потребителят се задължава да не съхранява в акаунта си и да не извлича и обработва данни, за които няма правно основание за обработване или за които същото е отпаднало.

(ж) В случай че желае да използва тестовите резултати на изследваните лица за други цели, Потребителят се задължава да получи изричното съгласие за това от съответното изследвано лице. Прометрикс ООД не носи отговорност за последващо обработване на информация на изследвани лица, от които Потребителя не е получил надлежно съгласие за обработване.

(з) Потребителят се задължава да получи изрично съгласие от собствениците на личните данни, които въвежда и обработва в Платформата, за това данните им да бъдат въведени и обработени посредством Платформата. Прометрикс ООД не носи отговорност, ако Потребителя не е получил надлежно съгласие за обработване.

(и) Съхранение на данните при обработката: Всички данни, въведени и обработвани посредством Платформата, се съхраняват на защитени сървъри в центрове за данни (data centers):

  1. (i) Физически достъп – вход с електронна система за сигурност със запис на всеки влизащ и излизащ, ограда на периметъра, система за регистрация на предоставените ключове за достъп, 24/7 часа охрана, постоянно видео наблюдение на входовете, изходите и сървърните помещения.
  2. (ii) Електронен достъп – лична парола за всеки клиент на центъра, която е известна само на него и само той може да променя.

(й) Всички назначени тестове, попълвания и генерирани доклади с резултати се съхраняват за период от 2 (две) години. След изтичане на този период те се изтриват автоматично от нашите сървъри.

7. Обхват на възложените дейности. Обхватът на дейностите по обработване, възложени от Потребителя на Прометрикс ООД, с приемането на това Споразумение и с използването на Услугата, се определя, както следва:

(а) Цел: предоставяне на Услугата.

(б) Субекти на данни: Лица, собственици на личните данни, въведени в Клиенти.

(в) Данни: информацията, съдържаща се в Клиенти в акаунта на Потребителя в Платформата.

(г) Предмет и естество: осигуряване на възможности за администриране и обработване на въпросници в акаунта на Потребителя и да използване на функционалности за въвеждане на данни, онлайн администрация на въпросници, обработка на резултати, съхраняване, експорт, изтриване и други подобни.

(д) Срок: за срока на действие на договора между Потребителя и Прометрикс ООД, освен ако не е установено нещо различно в настоящото Споразумение или в действащото законодателство.

8. Сигурност. Прометрикс ООД се задължава да:

(а) прилага технически и организационни мерки (по отношение на персонал, сгради, софтуер, хардуер, мрежи, сървъри, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимости и др.)  за осигуряване на ниво на защита срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразено с рисковете.

(б) подсигури, че всички лица, оправомощени от Прометрикс ООД да обработват лични данни, са поели задължение за спазване на поверителност и преминават регулярни обучения по защита на личните данни, съобразени с дейностите им.

9. Проверки във връзка с обработване на лични данни

(а). Прометрикс ООД се задължава да оказва необходимото съдействие за извършване на одити и проверки от компетентен надзорен орган относно възложените му от Потребителя дейности по обработване на лични данни.

(б) Прометрикс ООД може периодично да предоставя информация за наличните сертификати, одити и др. под., във вид и доколкото това не застрашава сигурността на Услугата. В случай, че във връзка със задълженията по защита на личните данни на Потребителя се изискват допълнителни проверки е възможно възлагането на одит след подписването на предварително споразумение с Прометрикс ООД, определящо обхват, срок и избрано по взаимно съгласие акредитирано да извършва одити по Регламент (ЕС) 2016/679 лице. При извършване на такъв вид одит Потребителят се задължава да заплати всички такси, възнаграждения и разходи, за извършените дейности и услуги, както от одитиращото лице, така и от Прометрикс ООД. Одитът може да се извършва единствено по начин и в степен, които не накърняват задълженията и правата на други потребители на Платформата, свързани със защитата на личните данни.

10. Уведомление на Потребителя. Прометрикс ООД се задължава уведоми Потребителя:

(а) в случай на проверка, предприета от КЗЛД или от друг надзорен орган по защита на личните данни във връзка с обработване на данни при администриране и обработване на въпросници чрез акаунта на Потребителя в Платформата, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

(б) в случай че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящото Споразумение по каквато и да е причина;

(в) незабавно (но не по-късно от 48 часа от установяването му), в случай че установи каквото и да е нарушение на сигурността на информацията относно Клиентите, съхранявана в акаунта на Потребителя.

11. Съдействие на Потребителя. Прометрикс ООД се задължава да Ви:

(а) окаже съдействие при доказване изпълнението на задълженията на Потребителите, свързани с възложеното от тях обработване на лични данни.

(б) окаже съдействие при изпълнение на задълженията на Потребителите за уведомяване на надзорния орган в случай на нарушение на сигурността.

(в) подпомага, доколкото е възможно и разумно може да се очаква, чрез функционалностите на Платформата и чрез подходящи организационни и технически мерки при изпълнението на задълженията на Потребителя да отговаря на искания за упражняване права на собствениците на личните данни, които обработва чрез Платформата, по отношение защитата на личните им данни.

(г) Потребителят възлага, а „Прометрикс“ ООД се задължава, при получаване на искане от лице, чиито данни се обработват в Платформата чрез акаунта в нея, във връзка с упражняване на права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, да го информира, че е необходимо да се свърже директно с Потребителя.

IX. Други условия

1. Ползването на Услугата е съгласно ценоразпис, неотменна част от договора. При промени в ценовата политика и добавяне на нови функционалности на Услугата Потребителят ще бъде уведомен чрез съобщение на интернет страницата на Доставчика, поставяне на информация на видно място в Платформата или чрез съобщение до имейл адреса на Потребителя.

2. Заплащането на сумата се извършва по банков път срещу надлежно издадена данъчна фактура.

3. Общите Условия за ползване на услугата обвързват Потребителя до окончателното уреждане на задълженията на страните една към друга и са неразделна част към Договора за предоставяне на услугата.

4. За въпроси, неуредени с настоящите Общи Условия, се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

5. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи Условия, като своевременно уведоми Потребителя за направените промени като постави съобщение на интернет страницата си и уведоми Потребителя на посочен имейл за връзка.

6. Всички спорове между страните се разрешават чрез постигане на взаимно съгласие, а в случай че такова не бъде постигнато, ще бъдат разрешавани от компетентния българския съд.

 

За всички въпроси относно настоящите общи условия Потребителят може да се обръща към Доставчика на info@assessia.com.

 

Дата на влизане в сила: 21.05.2018 г.

Последна промяна: 14.06.2021 г.